Akis angliškai

akis 1. eye ; akies obuolys anat. eyeball ; pakelti akis look up , raise/lift one's eyes ; nuleisti akis look down; . 2. dgs.: geros (blogos) akys good (poor) eyesight sg; 3. (tinklo) mesh ; 4. (mezginio) stitch ; nuleisti akį drop a stitch ; pasileidusi kojinės a. a run in a stocking ; 5. (korio) cell ; 6. (kortų, žaidžiamųjų kauliukų) pip ; 7. (liūno, ežero, akivaro) opening ; 8. (bulvės) eye ; a. už akį an eye for an eye , tit for tat šnek.; trumpos akys short/near sight ; a. į akį face to face ; už akių in smb's absence ; behind smb's back ; į akis (tiesą sakyti ir pan.) to smb's face , openly ; iš akies by eye ; man akys aptemo everything went dark in my eyes ; akimis gaudyti cast glances (at); akis įbesti/įsmeigti gape , stare (at); akis išversti/išpūsti be astonished/amazed (at); akį (už)mesti cast a glance/look (at), fling one's eyes (at, over),; žiūrėti akis išpūtus eye (smb.), stare (at), gape (at), goggle (at); akį merkti wink (at), give a wink (at); akių nenuleisti nuo ko (gėrėtis) not take one's eyes off smb; be delighted with smb. , admire smb; akis pražiūrėti be waiting (for smb.) for a long time ; akimis ryti devour (smb) with one's eyes ; akis sudėti fall asleep ; nesudėti akių not get a wink of sleep ; akis užspausti attend a dying person ; akis vartyti roll one's eyes ; iš po akių dingo it's gone in my presence ; it disappeared before my eyes ; prie akių in one's presence ; savo akimis netikėti not believe one's own eyes ; užbėgti už akių forestall (smb); akis dumti/muilinti dupe (smb), deceive (smb); man akys atsivėrė that opened my eyes ; I began to understand/realize ; akis badyti shame , put to shame ; akis draskyti reproach (smb with smth) impudently ; akys iš kaktos lenda it's terribly hard/difficult ; kaip akis išdegęs/išplikęs excited and in a hurry ; as if his eyes were burnt out ; jo akys ištįso belaukiant he has been waiting and looking too long ; meluoti akis išvertus lie impudently ; akis į žemę nuleisti look down ; turėti ant ko gerą (blogą) akį be of high (poor) opinion of smb , think highly (poorly) of smb; neturėti ant ko akies disfavour smb; baltomis akimis angrily , furiously ; dėl (žmonių) akių for form's sake , for the sake of appearance ; geras akis turėti be shameless/impudent ; į akį dėti/pūsti have a sound nap ; lįsti kam į akis hang round smb , make a nuisance of oneself ; į akis miglą pūsti cut a dash , show off ; į akis šokti cavil (at), carp (at); start fighting ; iš akių luptas very much alike ; eiti, kur akys veda follow one's nose ; neturėti kur akis dėti be very much ashamed ; paskutinę akį išlupti pull out the last eye take away the last penny ; per akis a) in one's presence ; b) enough and more to spare ; viskas prieš akis the whole life is ahead ; baimė turi dideles akis fear takes mole-hills for mountains ; tamsu, nors į akį durk it is pitch-dark ; eik (šalin) iš akių! get out of my sight!

Akis rašyba: akistataakispūdisakis pasruvusi kraujuakis angliskaiakistata reiksmeakispūdžio matavimasakistata su savimiakis už akį dantis už dantį

Kitos žodžio Akis reikšmės: Akis vokiškai Akis sinonimas Akis lenkiškai Akis latviškai Āķis lietuviškai Akis frazeologizmas akis reikšmė

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas