boba reikšmė

Kas yra boba? bóba sf. (1) 1. R, K menk. ištekėjusi moteris; sena moteris, senė: Vetuša boba SD4. Da bóba drūta, apie pečių sukas kai ratas Klt. Drūta (tvirta) boba, nei su girnoms nesumaltum B. Boba – gana stora, raudona, dikta, pilvota Žem. Susisėdę bóbos i plepa Gs. Sena bóba be dantų, neįkando riešutų Grg. Kad nors kokią bóbą gautum prie vaiko pabūt, važiuotum kermošiun Kp. Susitiko seną bobą, tarė, kad mergelė JV551. Bobos, neturėdamos dantų, bevobul B. Vyras bobos nevertas! Rm. Prastas vyras, kurs į bóbos sijoną įsikabinęs Gs. Bobelė susirgo Pc. Neturi toj bobáitė nieko Dv. Tebeturi savo bobãlę Up. Toki stipri bobikė, ar negali dirbti! Kri. Ji sena bobelýtė Pc. Bobeliõtė da nesena, aptaki tokia Trgn. Šok gėręs, šok negėręs, šok bobùtę nusitvėręs ž. Rauk, bobut, ridikus, nenutrauk lapučius JD595. Tylėk, bobùle, bus gerai BsMtI133. Oi bobutãlė patrakusi kãlė Rt. ^ Stovi kaip bóba ropėse Pn. Ko verki kap bóba dantį pametus? Vlk. Bobos liežuvis ne tik apmeta, bet ir ataudžia LTR(Jnš). Ką boba nuveiks, velnias nepapeiks Pšl. Bobos ir į sijoną peilį pagalanda PPr319. Kur velnias nieko nepadaro, ten bobą siunčia Slm. Su bóba prasidėk, tai pupų rėtį pasidėk Plv. Penkios bóbos ir Tamošius, tai visas kermošius Lp. Kas šauk, tešauk, vedu, bobale, važiuokiam VP23. Be bóbų ne jomarkas Plv. Per bóbas į žmones, per ubagus į dangų Jnk. Užmokės, kad boba kaltą pakrims (niekuomet neužmokės)! B. Ir boba pažįsta nedėlę, išvirus lapienę su lašiniais (tai kiekvienas kvailys gali pastebėti)! B. Boba iš ratų, ratam lengviau (daug geriau, kai koks žioplys, įkyrus žmogus pasitraukia)! Alv. Še tau, boba, Devintinės (daryk, ką darąs)! Slm. Dabar mergos nepasismakruoja, bet į bobą rišasi (užpakalyje mazgu) Alk. Jaunos merginos į bobùtę rišasi Gs. Užsigóbiau skepetaite į bóbą (sumezgiau skarelės mazgą po smakru), tai nešalta ausims Jrb. Maža bobùtė visą svietą apdengia (adata) Bs. 2. M, Lz motinos motina, senelė: Bóba pasiėmė augint savo anūkus Lp. Itai ma[no] boba rišėsi nuometku Dv. Jis turi tik bóbą – tėvai mirę Trak. Mano bobùlė jau numirė Lp. 3. šnek. žmona, pati: Mano bóba moka gardų sūrį padaryt Rm. Regi bóba, ka vyras nebe toks Ign. Aš su savo bóba išėjau grybauti, radau baravyką – negaliu išrauti d. 4. Dv kaimo akušerė, priėmėja, bobutė: Kad aš bóba, kada gi aš tau bambą pjoviau? LTR. Kai Impė gimė, tai Banienė buvo bobosè Pc. Per bobaitę buvo parvežta jos pamotė BsPII89. Vilks prišokęs į bobales siūlojasi S.Dauk. 5. sm. Gs menk. apie bailų, ištižusį, silpnos valios vyrą: Su tokiuo bóba prasidėk, ir pats prapulsi Rm. Esi bóba, ne vyras, kad taip padarei Kp. 6. Kpč sniego senis: Vaikai kieme bóbą nulipdė iš sniego Rm. Vaikai rita bóbą Kp. 7. Kp stulpas su kuoliukais puodynėms pakabinti: Išplovus puodynes padžiauk ant bóbos Vb. Mare, puodynes ant bóbos suverk! Rk. 8. šulinio stulpas, ant kurio svarstosi svirtis, pėdžia: Šulnys jau gatavas – statyk bóbą, dėk kalaviją, rišk svirtį, ir gali semt vandenį Dg. Jau mūs šulnio bóba supuvo, ir svirtis supuvo Rod. Bóba dvilypinė stovi Dv. 9. statmenas pašiūrės (stoginės) stulpas, kuris išeina pro stogą ir į kurį sukišti sparų galai: Apie šopos bóbą reikia apdėti spaliais Prn. 10. Pšl storo rąsto statmenai stovinti senovinio maniežo didžiojo rato ar vėjinio malūno ašis, varpstis: Prie bóbos pritvirtintas maniežo didysis ratas Br. Geriausia arkliai varinėt – atsisėdai sau prie bóbos ir snausk! Jnšk. ^ Sukas kaip bóba [malūne] Jnš. 11. sūkynė, karuselė (įkaltas į ledą baslys, ant jo užmautas ratas, prie kurio pririšta kartis su rogelėmis važinėtis): Vaikai, eisim bóbos sukt Krns. Bėgam, vaikai, pasivažinėt ant bóbos Smn. Ant ežero padirbo gerą bobą Km. 12. Plš, Slk, Švn, Ob toks iš statinės padarytas prietaisas, vartojamas žiemą tinklui traukti su virve: Ribokai par (pas) eketę bóbą pastatė Ds. Sukit greičiau bóbą, ba žuvys jau mušasi į sparnus Trgn. Besukant bóbas trūko lynas Kč. 13. toks prietaisas su skridiniu sunkiems daiktams kelti: Be bóbos šitų akmenų neištrauksim iš šulinio Všk. 14. medinė kūlė: Stuktelk su bóba per kirvį, tai perskelsi Žln. 15. Mrj sunkaus medžio ar geležies gabalas stulpų kalamojoje mašinoje: Kai šį tiltą statė, tai polius su bóba kalė Lš. Tiltą dirbdami stampolius kala su bóba Užp. 16. Jnš dedamas ant rogių skersinis rąstams vežti: Pritaisyk bóbą, važiuosim miškan rąstų Žln. Uždėk bóbą su vienu lizdu, parvešim tą storą kaladę Štk. 17. Upn prietaisas lankams, pavažoms lenkti: Ant bóbos lenkiam lankus Ėr. Pasidariau naują bóbą pavažom lenkti Alv. Eik nuimk nuo bóbos lanką Kb. 18. moliu iškrėstas krosnies padui pamatas: Ar jau pabaigta bóba? Brš. 19. medinė dalgio priekalo dalis; pastovėlis dalgiui plakti, stuopta; plg. bobelė 1: Pasidirbk pats bóbą preikalui Rt. Bekalant dalgį, boba suskilo Btg. 20. medžio gabalėlis su skyle, pritaisytas prie girnų akmens miliniui įkišti: Būč dar malus, bet bóba nukrito Mlt. 21. toks trikojis ar į sieną įkalamas pagalys vytuvams uždėti: Vakar vaikai išlaužė bóbai koją Klvr. Stipriai įkalk [į sieną] bóbą, kad vytuškėliai nenukristų Šd. 22. arklinis vežimas su dviem ratais, bėda: Palaidais keliais labai patogu važinėt bóbom Švnč. 23. GGA1885,921 didysis akėčių virbalas, prie kurio prikabinamos kitos akėčios. 24. sukrios virvės susidariusi garankštis: Tai man ir vijėjas – nė geros virvelės nemoka nuvyti – bóba ant bóbos Smn. Kur aš tokį botagą dėsiu – vienos bóbos! Smn. 25. Grl vienas, trys ar keturi surišti pėdai gubos pradžiai, tripėdis: Jei bóbos stipriai nesurištos, tai gubas vėjas išvartys PnmA. Suremkim bóbą! Prn. Dar mes pjausim, o judu bėkite rišti bóbų – paskui greičiau galėsim sustatyti į rikes Vl. | Bóbų (ložių) neblokšim, kūlių vis tiek nepadarysi iš anų – sulaužyti Pln. 26. didelis kūlys dar neiškrėstų javų: Sudėk klojimą nukultų rugių, ir bus bent kelios bóbos Jž. Pelės sukirto daugelį bóbų Al. ║ iš pagrėbstų surištas pėdas: Pakol aš atalėkiau, telyčia visas bóbas išvartė Gdr. Piemeniokas miega sau, o kiaulės bóbose Gdr. 27. juok. paskutinis supjautas rugių ar kviečių pėdas: Kam šiemet teko boba? Rs. ║ Vv paskutinis parvežtas javų vežimas.paskutinė pradalgė pjaunant: Stasiui bóba teko Ar. Jonui šiemet liko bóba nusikirsti, jis kitąmet bus jau vedęs Brt. 28. Vb bot. paprastoji baltagalvė, laukinė ramunė (Chrisanthemum leucanthemum): Boba turi geltoną vidurį ir baltą vainikėlį Pkp. Dirvoj tiek bobų priaugę, kad nens balta iš tolo Rm. 29. bot. traukas (Plantago major): Prisiskynę vaikai bóbom muša Ėr. 30. tokia kriaušių rūšis; jos vaisius: Bóba menka kriaušė Šil. | Paskink man bóbų Šil. 31. Ds zool. degutininkas (Carabus): Bóba, bóba, duok deguto, kad neduosi, suksiu galvą, mesiu peklon Kp. Baisiai pavasario vakarais bóbos skraido apie klevus Ktk. 32. tokia trumpa su didelėmis žiotimis, juodu priešakiu ir pilku užpakaliu žuvis: Pagavau šiandie bóbą Kpč. 33. Lp toks saldus aukštas tešlinis kepinys: Bobos kepamos aukštos, apskritos arba šešiakampės ir aštuoniakampės rš. Sukrito bóba Prn. Ir gardumas tos bóbos – liežuvį gali nuryt! Gl. Kepsim bóbą – bus į marčias vežtis Mrj. 34. Nj, Prn keptas puode bulvių su taukais valgis: Iš virtų bulbių puode kepam bóbą Rd. Prie duonos dėsim bóbą Rdm. ◊ bóbą gáuti; bóba lìkti juok. paskutinę pradalgę pjauti (būryje): Tu bobą gausi N. Jis lìko bóba Gs. bóbą mùšti 1. Kp, Sd žaisti tokį žaidimą su lazdomis ir kerėpla (įduria apie 1,5 m dvišaką pagalį ir ant jo užkabina tokį medinį kabliuką, kurį turi iš tam tikro atstumo su lazdomis numušti; kabliuko saugotojui įdūrus su savo lazda tam tikroje vietoje atėjusiam pasiimti savo lazdos mušėjui, šis lieka saugotoju): Vaikai išlėkė bóbos mùšt Rm. Kai įsismaginom bóbą mùšt, tai i[r] vakaras užpuolė Gs. 2. nuožulniai mesti akmenėlį, kad atšoktų nuo vandens paviršiaus (vaikų žaidimas): Vaikai su akminims bóbą mùša Krž. bóbas darýti žr. bobą mušti 2: Vaikai mėgsta ant upės krantų sustoję bóbas darýt Šl. bóbos ką́sniai Gs didelės snieguolės: Bóbos ką́sniais sninga, verčia Ėr. bóbos palaĩkė sena, prasta boba: Aš bóbos palaĩkė geriau išmanau, nekaip mūsų tie vyrai! Grg. bóbų vãsara KII81, Gs giedrios, šiltos ankstyvo rudens dienos: Greit prasidės bóbų vãsara – kasim bulbes Ėr.

boba sinonimai

boba junginiai

  • Balta Boba

boba rašyba: bobausisbobausiaiboba teaboba tea vilniusboba tea kaunasboban marjanovicbobausiu uzpiltineboba fett

Kitos žodžio boba reikšmės: Boba angliškai Boba vokiškai Boba lenkiškai Boba latviškai Boba frazeologizmas Boba antonimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas