kartis reikšmė

Kas yra kartis? 1 kártis sf. (1) 1. R, K, N, M ilgas plonas medis, virptis, šatra: Atsivežiau kárčių tvorai tverti Vb. Ta kartis tinka radijo antenai iškelti Rs. Tvora iš kárčių Brsl. Kartelės rūbam pakarti Brsl. Karties gerai nepriveržė (šieną vežant), užtat vėjas ir vežimą išdraikė Pšl. Su kártimi prispaudžia vežimą šieno J. Ant katros kárties kabinti drabužius? J. Eina eina ir prieina gilią duobę, o per duobę laiba kartis permesta P.Cvir. Su karčia vežimą prikrauk vaikų (pilną vežimą prikrauk), bent bus svečių Žem. Kartis drobės eldijos SD428. ^ Ilgas kai kartis Jrk. Be kojų, be rankų ant karties užlipa (apynys) Pn. 2. vėzdas, lazda: Jūs kaip razbainykop kardais bei kartimis išėjot mane gaudytų BPI369. Vienasdvylika atėjo ir su juomi didis pulkas žmonių su kardais ir su kartimis Bb1Mt26,46. Paėmė geležytužėlės storą kartaitytę Jrk104. 3. plūgo geležinis grąžulas, ielaktis: Čia jau ne porinio plūgo kartis Sdk. Nestipra kártis: dvejetą arklių užkinkėm kietoj žemėj, ir atsitiesė Dgl. 4. SD545, Kp virtinė, eilė: Didžiausia kártis žąsų skrenda Vb. Mẽdinosės (mẽdinosios) žąsys lekia viena kártimi paskuo žąsiną J. Gervės kartimis neleka Yl. Ateikit pas mane dienavot, vakarot, kas dešrų kartį, kas lašinių paltį (ps.) Dbč. | Išmynėm dvi kártis (,,lovas“) linų Tvr. Linus sudėjo kártin (ardan) Kp. ◊ kaĩp iš kárties smarkiai (lyja): Lyja kaĩp iš kárties J.Jabl. Lyja smarkiai, ne lašais, kaip pas mus, bet čiurkšlėmis, kaip iš karties rš. [ kaĩp] kárčia ver̃čia (láužia) smarkiai lyja: Kaĩp kárčia ver̃čia (smarkiai lyja) J.Jabl. Lietus kárčia ver̃tė Pnm. Čeverykaičiai kiauri, skėčio neturėjau, o čia pila, kaip karčia verčia rš. Lietulis lija, kaip kárčia láužia Rod. Sniega, kaip kárčia ver̃čia Ds.
2 kar̃tis sm. (2) K, BŽ102, sf. kartumas: Kas tos ropės kar̃tis, o bobos upar̃tis! Rt. Kas ta kar̃tis duonos! J. Tai kartis, – kaip tik čemeryčia! Skr. Pipirų kartis Vr. Kar̃tis net žu ausų stveria Rod. Gerklėje pajutau kartį rš. Anglis ištrauk kar̃tį iš kavos, iš avižinio kisieliaus Šts.
3 kar̃tis sm. (2) 1. SD69, N, KII108, M kai kurių gyvulių plaukai ant sprando, karčiai. 2. (gyvulio, ppr. arklio) sprandas: Pavalkai kar̃tį pratrynė Ktk. Arklio kar̃tis numuštas, ir negalima niekur važiuoti Kvr. Jei važiuoja, tai ne arti, net pritrina arkliui kar̃tį Dglš. | Lašiniai per kar̃tį bus per sprindį Rm. | prk.: Kad paimsiu tave už kar̃čio! Krns. Mane už kar̃čio ir išmetė per duris kap šunį Rš. Paduosi kar̃tį, tai raudosi Ds. Gausi kar̃tin už tokį darbą Ut. Uždavė ponui kar̃tin Ds. 3. nenupjautos žolės ruoželis pradalgyje: Tai ma[n] šienpjūvys, vieni kar̃čiai pievo[je] Jd. Išsuk iki galo pradalgį – bo kar̃tį paliksi Brž. Nėkas iš tokio pjovėjo neišeita, kad tokius ilgus karčius paliekta Slnt. 4. plaukas (?): Trupinys svyrinėjo nuo vieno barzdos karčio ant kito I.Simon. ◊ ant (kieno) kar̃čio sėdė́ti būti išlaikomam: Tu gi ant seseries kar̃čio sė́di ir da teip šneki Ut.
4 kar̃tis sm. (2), kártis (1) Vlkv toks saikas biriems daiktams seikėti: Žirnių kar̃tis K.Būg. Rugių kar̃tis turi 32 gorčiu J. Kar̃tį miežių gavau Klvr. Kas turėjo apynynus, turėjo duoti po ketvirtadalį vilniškio karčio apynių per metus rš. Jis du karčiùs kviečių užsimeta Grš. Jam kar̃tis rugių nešti tik juokai Gdl. Kar̃tį bulvių pasodyk Alk. Aš galiu karčiù mieruot piningus BsPIV242. Aš tau duosiu pupų kartį, žirnių rėtį, duonos kampą BsPIII67. Proto ir išminties ir už kartį raudonųjų nenupirksi Rp. Seniau žmonės javus mieruodavo kar̃čiais Šn.
5 kartìs sf. (4) žr. 3 kartis 1: Didelė kumelės kartis Bsg. Tos šukos jau ir kar̃čiai šukuoti nebetinka Sl. Visų arklių tebėra ilgos kar̃tys Bsg. Reikia rytoj arkliams kartìs nukarpyti Šl.

kartis sinonimai

kartis rašyba: kartis tvorai tvertikartis vistoms tupetikartis kitaipkartis angliskaikartis lolkartis lol wikikartis psg

Kitos žodžio kartis reikšmės: Kartis angliškai Kartis vokiškai Kartis sinonimas Kartis lenkiškai Kartis frazeologizmas Kartis latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas