koks reikšmė

Kas yra koks? kóks, -ià pron. (3), kóks, -ia (1), kõks, -ià (4) K; R, koksaĩ K; SD73, R 1. inter. tiesioginiuose ir netiesioginiuose klausimuose: Kõks oras? K. Kokiam̃ krašte jis gyvena? Rs. Su kókiu arkliu atvažiavo? Klvr. Kokiẽ gi (kas gi) čianai eina? Ėr. Motynėlė, širdužėlė, kokioms sėkloms sėti? JV468. Kokiam darbely buvai? JD673. O kokiais žiedeliais rūtelės žydės? JD577. Eikim, broliai, pažiūrėti, kokiais žiedais putins žydi JV436. Dabar rask, kokio[je] vieto[je] kas yra Rg. Nežinau, kókiu jis tę būva (kokias pareigas eina) Vv. Norit sužinot, kokiuosà daiktuosa kap kalba? Arm. Mūsų kariai parodė, kokia begalinėnarsa ir meilė tarybinei tėvynei (sov.) rš. Kokiùs ženklus? LB165. Kokias čia švaipas vedžioji (ko šaipaisi)?! Slnt. Kažin lauke kokià (koks oras)?! Skr. Koksaig tai turėtų būt do stebuklas? VoK51. Koksai tatai yra vyras, jog vėjai ir marios klauso jo MP78. Čia regime, kokíemus liudytojamus … tikėt ir duksėtis turime DP233. Kokiàs naudas atnešė mumus DP185. Kokiuo mirimu turėjo mirt DP163. Kokiuos daiktus kenčia DP173. Koksaĩ tai do karalius joja mūsump DP2. ^ Po kokiuo medžiu sėdi kiškis, kai lyja lietus? (po šlapiu) An. Koksai vanduo yra be dulkės? (ašara) suv. Ka smarki, tai kokių̃ (kurių galų) da piršliauji?! Gs. 2. inter. sušukimuose, nusistebėjimuose: Koks gražus mažytis mūsų kraštas, – kaip lašelis tyro gintaro! S.Nėr. O žiema baisiai kokia šalta buvo! J.Balč. Tai kokiõ bebūdavo iš seno šilelio meilingo atminimo, gražaus ramumėlio A.Baran. Kokių ten pilna žvėrių, kokių paukščių, paukštelių, paukštyčių! J.Jabl. Koks aš tau tamsta?! J.Jabl. Kókios mano rankos šaltos! Slnt. Kokias peklas turėjom išpilt! (sako valstiečiai, taisydami blogus kelius) ST621. Kokià didė bėda mus užpuolė! KBI22. Kokios marčios juostos, kokios ne juostelės! NS627. Kokia tatai yra šlovė VlnE67. Kokioj raskažyje MP189. Kokiamp didžiamp karaliup MP134. Veizdėkig, kókią čia galybę ir valdžią … teikės duot DP203. Kokia gi tatai paikybė DP11. 3. rel. santykiui žymėti: Kokium̃ lopinaičiu susiriša, tokium gerai Dv. Gavo tokį pamokymą, kokio lig smerčiai neužmirš BM47. Ar esat matę tokį žvėrį, kokį aš vakar mačiau? J.Jabl. Koks yra, toks, yra vienok vaikas LMD. Karalius, turėdamas labai gražią pačią, kokios ant svieto nėr buvus ir nebus Jrk77. Oi, sūneli mano, žalniereli mano, koks gražesnis, koks štrainesnis, – tai tavo žirgelis KlpD34. ^ Kokia galva, toks ir protas J.Jabl(Žem). Koks artojas, toks ir arklas J.Jabl. Koki tėvai, toki ir vaikai Trgn. Kokiam liekne augęs, tokiu ir atsiduoda Sln. Su kókiu sutapsi, toks pats patapsi Nm. Koks darbas, tokia alga ST121. Koks grūdas, toks ir ragaišis LTR(Dkk). Koksai paukštis, toksai ir lizdas ST227. Koks stogas, toks ir lasas">lašas ST227. Kokia obelis, tokie ir obuoliai ST227. Kokia mėsa, tokia sriuba ST225. Koks pasveikinimas, toks ir atsisveikinimas Sim. Koks gyvenimas, toks ir numirimas B. 4. def. pažymint ką nors (ppr. prastą, menką): Akyse kaip lapė, o už akių kóks! Lkv. Kiekas jo turtas buvo, o dabar veizėk koks! rš. Mano tėvelis ne toksai yra, kad mane leistų už kokio (prasto, bet kokio) vyro DvD409. Kad už gero, tai da uliavosi, kad už kokio (prasto), kas dieną raudosi (d.) Srv. Kad kokiais arkliais, tai tu tę būtai kaklą nusisukęs! Lp. Eržilas buvo ne par kokiáusias Srd. Jei kokia diena, nevažiuosime rš. Maža bėda, ne kokius darbus ir aš dirbau, nepersidirbsiu LzP. Nelabai kokie javai, ne tokie, kaip seniau būdavo J.Bil. Jei tik koks, aš ir neisiu už jo rš. Ką kokį imti, geriau nė kokio rš. Šitaig turi koking sau handlių padarei piktai DP104. | Kokių kokesnių dainų yra gramafonuose Lnk. 5. def. joks: Vaikai augo neauklėjami, be kokios priežiūros J.Jabl. Daugelis žmonių sakė juodu be kokio reikalo kleidžiant savo turtus J.Jabl(M.Valanč). Jis ir be kokios priežasties moka juoktis J.Jabl. Jau čia parvažiavęs be kokios kningos Kal. Be kokios baimės PP39. Be kokio akylumo S.Dauk. Be kokiõs priežasties DP160. 6. indef. maždaug (aiškiai nieko nežymint, neapibrėžtai, apytikriai nurodant): Ežeras buvo nearti, už kokio versto, miške V.Krėv. Tai buvo prieš kokius dešimt mėnesių rš. Koks ketvertas vežimiokų gali ir būt Sdk. Aš turėjau [vilnų] musint iš kokių trejų metų Slnt. Kókia penkiolika metų bus, kap užleistas [sodas] Vlkv. Tas buvo kokiais dvidešimt pirmais metais Plv. Kokį pusę metų reiks laukti, kol atiduos Sml. Palauk kokį pusę adynos Sml. Kókiu du šimtu žmonių buvo KBI8. Jis kókius penkiosdešimt žingsnius atstu buvo KBI16. Visi pašaro zopostai bei gyvoliai, kokia 40 karvių … podraug sudegę LC1883,9. Čia buvo kokie penki tūkstančiai vyrų KBI16. Pasikrėsk kókį obuoluką Gs. 7. indef. kažin koks: Belaukdamas pamatė ateinant kokį keleivį J.Balč. Atėjo kókia mergina Tj. Tuo čėsu važiavo keliu iš tolimo dvaro ponas te kókian dvaran AruP86. 8. indef. koks nors: Bet ir malkos reik, kad nori stubą pašildyti ar kad kókį sau prisikaitęs šutini puodą K.Donel. Pamačiusi parvažiuojant jį kokių švenčių, bėgdavau pasitikti Žem. Ir norėjo, kad tik prieitų kokį žmogų J.Jabl. Eidamas pasiimk kokią lazdą šunims atsiginti J.Jabl. Elgiasi lyg su lygum kokiu V.Kudir. Gal dar prisimintų kóks žodis, kitas Klvr. Kokią dieną ateisi ir pri akių daktaro Vkš. Gyveno bajoras kaip koksai karalius: laikė daug tarnų – ir senų, ir mažų, ir jaunų bernelių V.Krėv. Baisu apie tatai bylot ir dūmot, norint būtų tatai tikęs piktadėjai kokiám DP161. Kokią̃ abydą kenčia DP161. Liga kókia prispaudžia DP191. Nei buvo aname kirmis koksai BB2Moz16,24. ^ Koks nebūdamas (kad ir senas), bet pagiedu, paskaitau Šts. Jam kaip kokià (kokia nuotaika) užeina: tai dirba, tai vėl nebe Ds. Kad ant kokio jį pataikysi, tai galės ir paskolinti pinigų Ds. Tu nedurniuok: patom prismes kókia (liga) Ktk. Kokià (kas yra) čia dabar durim, kad girgžda Trgn. Kokià dabar čia tau užejo, kad pradėjai švilpt?! Trgn. Vargtum kaip muselė po išrūgas… o dar kokioje (jei kaip) ir išgintų Žem. Kokioj da maž pro langą iššoksi Sdk. Kokioj galėjau šauktis vieno ar kito pagalbos Mš. Vežimo vieno gatvėje palikt negalįs – gal kokioj ir pavogt Mš. ◊ dėl kokiõs ko gero: Žiūrėk, dėl kokios teks mudum su ponu susispirti J.Jabl(Žem). kàd kokiojè jeigu kaip: Kad kokio[je], ir aš būčiau nuvažiavęs į Raguvą Ėr. Kad kokiõj, anas ir gali paskolint pinigų Trgn. kàd (jéi, jéigu) kokiõs; kàd iš kokiõs jeigu kaip, kad kiek, ko gero: Dar kad kokios ir daktarus reikės vežioti A.Vencl. Jug išbliurs (atleis pašalimą), jei kokiõs, apent! Grg. Jéigu kokiõs, gali ir grįžti An. Jeigu kokios, tai siekis tiktai pats ištrūkti V.Piet. Kaip slapta išneši, taip slapta ir parneši, jeigu kokios Žem. Tiek to, tegul, jeigu kokios, nueitų perniek visas varytas ikšiol darbas V.Kudir. Neprašyk jos: gausi, matai, kad iš kokiõs Trgn. kokių̃ velnių̃ kodėl (piktai): Kokių velnių tu mane čia pasikvietei?! rš. nekóks, nekokià 1. prastas: Praeityje su Lenkija nekokie buvo mūsų santykiai rš. Kelionėj nekoks miegas Ut. Oras kalviui tai nekoks – reik vasarą prie ugnies stovėti Pc. Kurmis nekoks daržininkuo pagelbininkas Šll. 2. nedidelis: Nekoks tada buvau (nedaug metų turėjau), bet gerai atsimenu Ėr. Būs nekokios bulvės, kad lytota vasara Šts.

koks sinonimai

koks junginiai

  • koks buvo iš pradžių, koks nors, koks yra, ne kažin kas/koks, reikalas ðtai koks
  • Koks Bazaras

koks rašyba: koks menuliskoks kazanas geriausiaskoksaskoks normalus pulsaskoksartrozėkoks mano ipkoks turi būti krūtinės ląstos paspaudimų ir įpūtimų santykiskoks oras

Kitos žodžio koks reikšmės: Koks angliškai Koks vokiškai Koks lenkiškai Koks lietuviškai Koks frazeologizmas Koks lietuviškai Koks latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas