labai reikšmė

Kas yra labai? 1 labaĩ adv. K; MŽ, R52 1. nepaprastai, ypatingai: Jis man labai geras J.Jabl. Jis man labaĩ patinka NdŽ. Labai didžiai SD7. Kaulai [žemėse] labai senų laikų Ėr. Labai užaugo žirniai šiemet Ėr. Daugiau naujienų labai negirdėti Pš. Ai, toli, toli, nelabaĩ artie, už dvie šimtų mylelių Ds. Pirštinelės labaĩ baltos, nū mergelės veltuo gautos Rt. Didelėj labai girioj gyveno senelis BM53. Per labaĩ rūstas tavo tėvelis JV1092. Labaĩ su lietu eina debesiai Ėr. Jau neradęs dūkružėlės, labaĩ gailiai verkė Niem17. Žada mane motinėlė labai toli duoti DvD321. Šelmis bernelis labai per puikus (per daug puikus) JD1136. Jis labaĩ didžiai persigando GB81. Turia būti labai labai sena ta mūsų lietuviška kalba Jn. Toj širdukė labai labai jam patiko BsPIV31. Užlipti [ant delno] buvo nesunku, nes jo delnas nebuvo labai storesnis už vieną pėdą J.Balč. Tu manai, kad aš labai labai kažin kas? S.Nėr. Sniego senis galvojo, kad jis labai ne bet kas J.Balč. Dėku labai! Rm. Labaĩ ačiū! NdŽ. 2. smarkiai; daug: Tu, broliuk, labai nuvargęs esi J.Jabl. Vakar labai privargau J.Jabl. Labaĩ sudavė, kad vos parsivilkau kojakojos Dkš. Ar labai sudegino miestą? Ut. Seselė pamatė, matušei pasakė, labai barės matušelė, su berneliu kalbant StnD8. Jos galėdavusios labai dirbt, kaip antai: verpt, aust BsPI67. Bet nelabai trukus, kaip tyčia, apsirgo mano pati J.Balč. Čia jie pamaži išsigimę ir paliko dar labiau laukiniai, negu jų giminaičiai savo tėvynėje J.Balč. Tėvynę mylime labiau mes už gyvenimą S.Nėr. Labiaũ mum buvo smagu Str. Yra ko paėst labiau [karvėms] Ėr. Ypačiai ir labiaũs šeimyną jis savo mielą kaip save patį čėdydams mylėt nepatingo K.Donel. Doras gyvenimas labiaus mokina, nekaip gudrūs žodžiai M. Labiaus, didžiaus SD6. Kas iš tų dviejų daiktų tau labesniai dabojas? brš. Trupučiuką labeliaũ pradeda lynot, žiūrėk, ant nakties įsitaisys lyt Ėr. Tuo labiaus stebėjos bylodami DP317. Labiausiai jį (grėblį) daro iš lazdyno Šd. Ji labiáusiai rauda motinos, kaip kitos Ul. Tai visiems ant naudos, bet man labiausiai OsG173. Labiausiai mokyčiausis KoG13. Paskui tėvą aš tave labiáusiai myliu KBI32. Aš myliu tave už viską labiáusiai Rs. Ją mylėjau ko labiausia ir lankydavau tankiausia Ss. Merginos labiausia, bet ir visi nusigando – ką čion daryt? BsMtI107. Pernai čia labai buvo uogų Ėr. Šiuosmet labaĩ buvo grybų Azr. | Kiek čia labai čėso, kap nepagiliavo rugiai! (visai neseniai atpigo) Plv. Kas ten šals labai – tebėr balos neužšalę Pn. Kas čia mūs bernas šiandien niekur neina. – Labai kur jis tau visad eidavo, – užstodama sūnų, atsakė anoji rš. Labai ji čia dirba (mažai dirba) – atsikelia apie pietus Slm. ^ Labių̃ labiausia čia išgriovė Alvt. labỹn adv.: Jis labỹn pyksta J.Jabl. Tolyn labỹn skauda Mrj. Kurgi eini, da labỹn lyt pradeda Sdk. Kuo labyn pavasaris šiltesnis, tuo ji liūdnesnė Brt. Serga labỹn J. 3. garsiai, aiškiai: Sakyk labaĩ, kad visi girdėtų Ck. Skaĩtai (skaityk) labaĩ, kad aš girdėčia Vdš. Sakyk labaĩ – negirdėt Vrn. Man labiaũ sakyk, aš negirdžiu! Prng. 4. tikrai, visiškai: Labai galimas daiktas, kad žmonių kalba nieko neturi prieš šitos rūšies pasakymus J.Jabl. Pati pasaka, labai gali būti, kad ir nėra žmonių padavimas K.Būg. Ale labai neprižadu OG56. Labai gali būti ir pavasaris Sdk. Ir taip jam iš mažens įgriso visi tie grikieniai raguoliai, grikienės košės, kad jis labai laiku dantį sukando ir įsigeidė kitokios košės Vaižg. Labaĩ kelio nebuvo iš žiemos Stk. Labaĩ senovės daina šita Pnd. Ir jų bei vyresniųjų kunigų šauksmas labai viršų gavo KIM1783. Aš tau tarnystės dabar nelabai turiu MPs. Abiem jom nėra labai kaip palikti butą rš. 5. geras, tikras, didelis, smarkus, dažnas (tik kartu su numanomu būdvardžiu: vartojamas, šliejant prie daiktavardžių): Tas mūsų Petras labai žmogus Kž. Sako, kad naujasai rajono pirminykas labaĩ žmogus Ob. Anas man labai giminė Ėr. Labaĩ jau vaikas tas mūsų seneliukas Ds. Jis dar labaĩ vaikas (jaunas) Užp. Šokau iš lovos – maniau, kad jau labai rytas (labai vėlai) – ogi mėnuo šviečia akỹs Vb. Nelabaĩ daininykas buvau Vlkv. Kad i netekėjus, buvo labai šokėja OG451. Labai šaltis buvo Žsl. Žmonės kalba, kad ji labai tinginė, o dabar, kaip matom, ji labai darbinykė: kada tik atvažiuoji, ji vis už ratelio ir už ratelio Pn. Neik, čia labai duobė Krtv. Labai karalius ant karalių DP3. 6. mielai, noromis: Aš labaĩ miegu traukiny, jei yra kur atsigulti Šl. Rudenį karvės labai ėda (nebėgioja) Ėr. Mes labai tamstą priimtumėm, ale kad par mum naktim vaidenas BsPII193. Įkyrėjus bebadauti, sutaria labiaus kovoj galą gauti, nekaip badu stipti S.Dauk. ◊ labaĩ tai (kam) nerūpi, didelis čia daiktas: Labai tai čia man… Ar manai, kad aš, jos andaroko įsitvėręs, sekiosiu?! Slm. Tegu sau eina! Labaĩ tai man! Mlt. Labai tai man, daryk, ką nori An. Žinoma, kaip vaikas – labai tai jam, – pateisino sūnų motina A.Vien. Labaĩ tai man! Lp. labaĩ (kam) galvojè nerūpi: Labaĩ man galvoj su kitais, kad tiktai aš turėčia BM1.
2 labái adv. Als gerai. ◊ labái kad (jèi) geriausiu atveju: Kituomet būdavo ilgailčių neapregimi būriai, bet dabar labai labai kad rasi šimtą vienoje vietoje Blv.

labai sinonimai

labai junginiai

  • būti labai užsiėmusiam, kad ir labai, labai akivaizdus, labai aukštai, labai aukštas, labai dažnai, labai didelio numerio, labai didelis, labai gerai tikti, labai geras, labai gerbti, labai gilus, labai greitai, labai greitas, labai ilgai, labai jautriai, labai juodas, labai juokingas, labai karštas, labai kritiškas, labai laukiantis, labai madingas, labai maža dalelė, labai maža įmonė, labai mažas, labai menkas, labai mėgstantis, labai nedaug, labai nelaimingas, labai norintis, labai norėti, labai nudžiugęs, labai panašus, labai plonas, labai protingas veiksmas, labai retai, labai senas, labai seniai, labai slaptas, labai smarkiai, labai susiraitęs, labai svarbus įvykis, labai sėkmingai, labai tikti, labai trumpai, labai trumpos trukmės finansavimas, labai užsispyręs, labai užsiėmęs, labai vertinti, labai vykęs, labai á(si)þeisti/paþeminti, labai į(si)žeisti, labai įdomus, labai šaltas, labai švarus, tai labai lengva
  • labai maža dalelė, labai maža įmonė, labai trumpos trukmės finansavimas

labai rašyba: labai mažos įmonės taikančios išimtislabai juokingi anekdotailabai pykti plėšytislabai greitas plėšrus žinduolislabai nuodingas augalaslabai maža įmonėlabai aštrus paprikų padažaslabai didelių dydžių drabužiai vyrams

Kitos žodžio labai reikšmės: Labai angliškai Labai vokiškai Labai sinonimas Labai lenkiškai Labai frazeologizmas Labai antonimas Labai latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas