naktis reikšmė

Kas yra naktis? naktìs sf. (4) 1. SD194, R, K laikas nuo vakaro iki ryto: Baugino juos besiartinanti naktis tamsioje girioje A.Vien. Jeigu esti naktų, kurias galima pavadinti nuostabiomis, tai tik beribių stepių naktys P.Cvir. Šviesi naktis, graži joti J.Jabl. Mane pagavo naktis (beeinant sutemo) LB264. Mergelė nuėjo į klėtį pakulų nakčiai verpt atsinešti J.Jabl. Pasidėk po ranka pieno nãkčiai Jnš. Nakties vogulys šviečia J. Aš išejau į nakties vidurį Krg. Buvo nakties laikas, kada jis atėjo Ps. Parej[o] puse naktiẽs Lp. Pakaičio nebgulam: nakties jau ilgiau y[ra] Šts. Bepigu ant rudens: nakties marės, gal išmiegoti Užv. Kiek tos vasaros nakties – tuoj, žiūrėk, ir aušta rš. Bailus nakties nemiega ir nuo savo šešėlio bėga KrvP(Vlk). Kur ma[n] naktis nakvoti, nakvynužę turėti? JV172. Kur šią naktį nakvosim, naktužę turėsim? DvD293. Zosikė nė naktį nebegali užmigti Žem. Kas tokią neramią naktį kelio beieškos? S.Nėr. Antrą naktį be miego Akm. Per naktiẽs ežerą (per vieną naktį užšalusį ledą) parlėkė iš rekrūtų Dsn. Aną naktį smarkiai lijo Grl. Palyginimas dienos su naktim SD277. Liepė kavotis ketvirtąja nakčia MPs. Jis naktimis kaimo sargybą eina J.Jabl. Vietom nebūva šalnos toj pačioj naktỹ Ėr. Diena naktìs tada malūnas ejo Rud. Nakčioj ir dienoj dirba Zt. Dirba jie i dieno[je], i naktė[je] Erž. Gali būt lietaus apie nãktį Brš. Ant naktiẽs gal vėl labiau pradės lyti Pc. Ant nakties pašaliais truputį nusimažino žmonių Žem. Dieną buvo šilta, į naktį darosi vėsu Jnš. Bitės ir naktìm kruta Nmč. Prociavoja vargšės lig juodai nãkčiai Pc. Iki nakti (nakčiai) SD40. Iš naktiẽs (po nakties) radome molinę sudaužytą Skr. Iš po naktiẽ radom išdygusių grybų Krtn. Iš naktiẽs (ryto metą) negaliu valgyti Sg. Iš nakties galvą skauda Rd. Galit ir jūs numirti, galit iš nakties nebkelti P. Par dvidešimtį dienų ir tiek pat naktų parstovėjo vienoj vietoj M.Valanč. Gilia nakčia ji pavertė Jonulį juodu ėriuku V.Krėv. Dvi nakti išbuvo i pustrečios dienos Lkv. Po nãkčiai kap sveika? Dglš. Pro naktį (dar neišaušus) išejo BzF144. O ir atlėkė trins raibos gegelės vidur tamsios naktelės StnD28. Dirbkit, dirbkit, pasilsėsit naktelėj, vakarėly J.Jabl. Šią naktelę miego nemiegojau, palankėlėj žirgelius dabojau DvD413. Pusiau naktelių lietulis nulijo LTR(Al). Kadai jau aš vargstu, per kiaurą naktaitę Žem. Tamsioji naktaitė, jovarų giraitė, toli mano tėviškėlė, toli, nežinoma JV997. Šioj naktytėj per naktytę miego nenorėjau, žalioje girelėj žirgelių žiūrėjau (d.) Kls. Mano bernužėlis – tai darbininkėlis: dienužė[je] arė laukus, naktužė[je] ganė jaučius JV142. Gėriau dienužėlę, o ir naktužėlę LB40. ^ Kaip naktìs susiraukęs jis J. Atsisėdo niaurus kaip naktis rš. Kaip diena nuo nakties (labai ryškiai) skiriasi vaikų gyvenimas Tarybų šalyje ir kapitalistinėse šalyse (sov.) sp. Naktis – ne brolis (naktį pavojinga) B. Nakties darbai – dienos juokai VP30. Iš nakties darbo diena juokias Ds. Palydėsiu, kad nakties neišneštum (sakoma išleidžiant svečią vakare) Krž. Kaip tik man ženytis, tai ir naktis trumpa (kai tik man ko reikia, niekas nenori padėti) Rod. Nė naktiẽs nepažinau (neturėjau ir naktį poilsio), vis dirbau Šts. 2. ppr. iliatyvas (su veiksmažodžiais „prašytis“, „eiti“) į nakvynę, naktigulto: Ate[jo] – prašos naktiñ Rod. Eima (eina) pakeliautojis ir prašosi žmogiep naktiñ Lz. Mes kab nuvažiuojam, tai vis naktiñ einam tę Pls. Tas pats diedas atej[o] vėlei prašytis in naktiẽs Aru87. 3. gen. Lnkv, Rk, Mžš, Pl naktigonės, į naktigonę: Juozapas vakar vakare pirmą kartą palikęs buvo naktiẽs savo kumeles Žem. Kur ne kur ganėsi nakties paleisti arkliai A.Vien. Tada gulėjom naktiẽs Vžns. Parejo iš naktiẽs ir miega Ds. Kas josit šiandien arklius nakties? J.Jabl. Juza eis naktiẽs Ds. O tas naktų jojimas! Pasikloji milinį ploščių ir išmiegi Rm. ◊ Baisióji (Nešamóji) naktìs; rš religinė žydų šventė. baltóji naktìs šviesi, trumpa viduvasario naktis šiaurės kraštuose: Ant stalų stovėjo šiaurės gėlės, nuostabiai ryškios baltosios nakties fone A.Vencl. dienà naktìs; diẽną nãktį; kaĩp dienà, taĩp naktìs visą laiką, nuolatos, be pertraukos: Dirbu ir dirbu – diena naktis atilsio nėra Pc. O kolonos vis ėjo ir ėjo dieną naktį kryptim vakarų A.Vencl. Ji dieną naktį dirba J.Jabl. Verkiu kap diena, tep naktis Azr. juodà naktìs blogas gyvenimas, vargas: Jau praej[o] juodà naktìs Dv. Padėk in (ant) juodõs naktiẽs Dv. nakčių̃ nãktys apie ilgą tamsos laikotarpį: Mūsų tėvai per nakčių naktis prašvitimo laukia BsV198. naktiẽs gegužė̃ 1. žmona: Nakties gegužė perkukuos (perkalbės) B. 2. meilužė: Nakties gegužė viską padaro Nt. naktiẽs gražuõlė; LBŽ bot. dyvinutė. naktiẽs karaláitė; LBŽ žr. naktinukė: Pražydo ir naktiẽs karaláitės Ds. ×naktiẽs kvietkà Trgn bot. kvapioji vakarutė. naktiẽs paũkštis kas valkiojasi naktimis, naktibalda: Žinau aš tokius naktiẽs paukščiùs Alk. naktiẽs šašuoliẽtis; LBŽ bot. bulvė kiauliauogė (Solanum nigrum). nãktį gìmęs menk. neišmanėlis, žioplys: Tiek tu ir išmanai: naktį gimęs, nabagal, esi – šit kas! LzP. Ką jis gali žinoti apie mašiną: jis nãktį gìmęs, maiše krikštytas Jnš. naktìs ródyti vėluoti (apie laikrodį): Laikrodis naktis rodo Varn. naktìs į nãktį; naktìs naktiñ kiekvieną naktį: Juodu eidavo naktìs į nãktį kast pinigų Skr. Sapnuojam visi naktis į naktį, ale gromatos nesulaukiam LTR(Snt). Naktìs naktiñ tavęs namie nėra Ds. Kad pradėjo, tai naktìs naktiñ eina ir eina Ds. per dienàs, per naktìs visą laiką: Dykos per dienàs, per naktìs Gs. poliãrinė (šiáurės) naktìs DŽ metų laikas į šiaurę nuo speigračio, kai nepateka saulė. vidurỹ naktiẽs (naktų̃) (ką padaryti) be kalbų, be abejonės, bet kuriuo momentu: Už tokį arklį vidurỹ naktiẽs galėtum duoti šimtą rublių Lnkv. Avis riebi, penkiolika kilų lajaus vidurỹ naktiẽs rasi Skr. Eičia vidurỹ naktų̃, kad tik rasčia Mrj.

naktis sinonimai

naktis junginiai

  • Joninių naktis, ši naktis
  • Ilgųjų peilių naktis, Saldi.Juoda.Naktis. (2006 albumas), Tūkstantis ir viena naktis, Valpurgijos naktis, Šventojo Baltramiejaus naktis

naktis rašyba: naktis muziejujenaktis ir diena vilniusnaktis muziejuje 2naktis muziejuje 3naktis virš tanžeronaktis prie televizijos bokstonaktis ir diena vilnius onlinenaktis patrulinėje mašinoje

Kitos žodžio naktis reikšmės: Naktis angliškai Naktis vokiškai Naktis lenkiškai Naktis frazeologizmas Naktis latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas