nuog reikšmė

Kas yra nuog? nuõg (<nuo + gi) praep. su gen. K; SD208, N žr. 1 nuo: 1. Nuõg mūs namų penki metrai Dv. Nuejo nuog tę Gg. Nuõg tų eglyčių žmogus eina ing tą kluoną Mrc. Parveža marčią nuog Didelių Barčių (d.) Kls. 2. Nemunaičiai trys kilometrai nuog jų Alv. Nuõg tilto metrų penkiasdešimtsgiluma Lz. 3. Vieni nuõg to miško šaudė, o kiti nuõg to Sem. Nuog ano krašto tai gilu Rmš. 4. Nuog Veisiejų kelias medžiais apsodytas Vs. Prasdėjau gyvent tai nuõg puodo, nuõg šaukšto Lp. Nuog kojų padų iki galvos viršaus B. Užmokėk jiems algą, pradėjęs nuog paskučiausių iki pirmųjų VlnE33. Nuog tos vietos aš tau liudysiu ir su tavimi kalbėsiu BB2Moz25,22. 5. Vlk Nuõg mažų dienų kalbėjau lietuviškai Šlčn. Nuog mažens jis nemato Upn. Nuõg ryto marti nieko neveikia Dv. Nuõg maženų atsimena Dv. Nuog pernykščių metų liko Plm. Nuog sausio mėnesio negavo laiško Gg. Vaikas nuõg paros ik parai nepabuvo (paros neišgyveno) Pls. Užmušė visus nekaltus (vaikelius), kurie buvo Betlėjeme ir rubežiuose jo nuog dvejų metų ir mažiaus Ch1Mt2,16. Nuog amžių (niekada) nieks to negirdėjo Sz. Gana jum nuog seno šitam varge žūti Krsn. Nuog pirmo gaidžio užsikėlė Lp. Tai nuõg ryto padarė Dg. Žiemą eis [į mokyklą] nuog dešimts (nuo dešimtos valandos) Gg. 6. Tropijos pagal tuos krūmus bėgt lapei, katra nuog kaitros labai norėjo gert BM154. Žmonės džius nuog baimes Ev. Akės ano prašvito nuog džiaugsmo I. Nuõg saldumos tai byra dantys Pls. 7. Tur rokundą ataduoti ... nuog kožno negero žodžio, kurį kalbėjo BPII325. 8. Atsiskyriau nuog tėvelio ir nuog mielos motinėlės LTR(Kp). Vagis nuõg vagio bėga Pls. Kriste krito ašaraitės nuog mano veidelio RD1. O kiti kirto šakas nuog medžių ir klojo ant kelio Ev. Bet miglė išėjo nuog žemės ir padrėkino žemę BB1Moz2,6. Likau nuõg motkos pustrečių metų Šlčn. Atėmė nuog mane ir davė dirvoną Plm. Mano Viešpatis atim nuog manęs urėdą VlnE98. Tai nuõg ma[no] diedulio kelius arklius pavogė Vlk. Christe, ... kėleisi nuog smerčio Mž247. Gelbėk mane nuog sunkybės PK69. Oi tai atšalo mano motinėlė nuog savo vaikelių TŽI293. Tvardės nuog mėsos ir nuog vyno kaip nuog piktų ir įžagtų daiktų DP110. Ir nesibaidysise nuog piktojo apkalbesio Mž460. Būtų išgydyti nuog ligų savo Ev. Nuog vargų ir nuog sielojimų atilsio visi žmonės trokšta DP596. 9. Nesulaukiu nuog jo jokios žinios Lp. Nuog valdžios žemės pirko Rdš. Gausiu nuog dukterų Rmš. Anas nuõg motkos išsimokė lietuviškai Šlčn. Mano mergaitė tų giesmių moka nuog mane išsimokius Dv. Negirdėjau mūs meiliosios kalbelės, prigimtos nuog savo motinėlės (d.) rš. Kam taip daugel bernelių viliojai, ne nuog vieno žiedelį nešiojai LTR(Jž). Jis pragėrė namelius ir nuog lauko javelius LTR(Al). Eš esmi nuog daugio girdėjęs apie tą vyrą VlnE143. Mokykitės, tieg, nuog manęs DP210. Nuog Dievo užgimę yra VlnE12. Kas nuog plebono arba byskupo maldos ir peržegnojimo geidžia Vln48. 10. Tenai bus kiekvienam garbė ne tiektai nuog žmonių DP596. Nei ieškojom nuog žmonių šlovės, nei nuog jūsų, nei nuog kitų BtPvT2,6. Knyga ... vadinama est nuog žydų „Žodžiai dienų“ Ch1Krn(turinys). Atgal važiuoju in motynėlę, aš apkalbėta nuog anytėlės LTR(Mrk). O tu, berneli, nuog svieto pajuoktas LTR(Vrn). 11. Jis nuog Žmuldžių buvo Rmš. | Ledas kybančiasis nuog stogų I. 12. Nuõg rematos (reumatizmo) gerai gyvatė Šlčn. 13. Idant, kur iškaksiu, tu nuog manęs kalbėtumbei mane santį tavo brolį BB1Moz20,13. Ne nuog savę paties kalbu Ev. 14. Dieveniškės yra vardas duotas nuog dievų Dv. Nuog tos upės ir kaimo pavadinimas rš. 15. Buvo tep kap nuog gorčiaus molinukas (puodelis) Lp. ^ Prižadėjo nuog sieksnio, neištesėjo nei nuog sprindžio Lp. ×16. (germ.) R98 Nesa Faraonas sakys nuog (viršuj apie) vaikus Izrael BB2Moz14,3. 17. Jonas geriausiai nuog visų savo brolių gyvens Žž. ^ Ir Petras ne nuog to (ne iš šventųjų), ir jis galėjo medų pirštu išsemti Rod. 18. už: Anas septyniais metais jaunesnis nuõg mane Šlčn.

nuog rašyba: nuogrindos įrengimasnuogastauti reiksmenuogi tortainuogi ir įbauginti 1 sezonas onlinenuogi ir įbauginti 1 sezonas filmuxnuogas ginklas is policijos metrasciunuogas restoranasnuogi ir ibauginti be cenzuros

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas