padaryti reikšmė

Kas yra padaryti? padarýti 1. tr. padirbti, pagaminti (konkretų objektą): Reikia kultuvė padarýti Zt. Padarysiu vaikams sūpynę Kt. Padarýk avimi kratinio Rdm. Padãrė sūrį kap kelmą Arm. Galėsime daugiau sviesto padarýti Ėr. Aš jau pusryčius padariaũ, eikit valgyti PnmA. Padarýk ką nors valgyt Gs. Gerai naminis audeklėlis, ale kad sunku padarýt Sdk. Jis išmanė, iš ko bitutės medų padaro Tat. Padarė alutį iš miežio grūdo JD593. Tai mes ... padarytum liepos suolelį TŽI296. Padarė jai visus rūbus saulės LB157. Žmogus padarė skylę per lubas BsPIV34. Namai pastatyti, padaryti SD20. Ir jūs karalyston, jumus padarytona, kitaip neįtilpsite, tiektai per vargus DP499. O pirm Adomą rojuj padarė PK119. [Sėkla] užaugus padarė vaisių SPI338. | refl. tr.: Ar daržo turit kiek pasidãrę? Brt. Reikia pasidarýt tabako žiemai Skr. Jau viską galiu dirbti, tik duonos negaliu pasidarýti Rdm. Pasidariaũ rūgšties barščiam Ėr. Žiburį pasidaryti N. Pasdarýsiu ratus OG380. Padarykis akmenio peilius BBJoz5,2. Paskui jie iš to tuščiojo girios pleciaus pasidarė dirvą Sch242. ║ refl. atsirasti: Kur žemė išpyna, ten pasidaro versmė J. Kaip pasaulis galėjęs pasidaryti iš nieko? Blv. Karalaitei pamojus, pasidarė tiltas, ir jis perėjo MPs. Ižg daugio akmenų ... padarosi kalnas aukštas DP505. ^ Kala be kaltelio, kerta be kirvelio – tiltas pasidaro LTR. Skylė ir nedaroma pasidaro J.Jabl. ║ išmegzti, nunerti: Vieną virbalą padariaũ Dsn. Be virbalelių nemožna pančekelių padarýti Brsl. | refl. tr.: Tegu pats pasdãro [kojines] Dsn. Pasdariaũ pirštines an žiemos Švnč. 2. tr., intr. R įvykdyti, atlikti, suorganizuoti (dalyką, reikalą, darbą): Jis man sarmatą padãrė Rm. Padarýk man tą loską Ėr. Palūkėk, aš tau padarýsiu gyvenimą (kad gera būtų gyventi) Dglš. Audekle padãrė ožką (klaidą) Klt. Poilsį padarýt prašo Vlkv. Šiandie padarýsim [rugių pjovimo] baigtuves Pc. Kiek nūnai kelio padareĩ (sukeliavai)? Alk. Mergai vaiką padãrė Dkš. Palauk, aš tau padarýsiu (atkeršysiu)! Plv. Jis padarė įstangą ir atliko darbą J. Nepadaryk man apgaulės J. Ans padarys tau vylį: parodys, o neduos J. Nekoks lietus – tik rasą padarė (truputį palijo) Pc. Lytus badą padarė M.Valanč. Džiaugėsi man tokį netikėtą džiaugsmą padaręs Žem. Padarėm dar vieną kelionę kartu dangum apie saulę žvaigždėtu ratu V.Myk-Put. Dėlei tuščios baimės padarei niekus Blv. Ei tu padarei močiutei gailestėlį, ei tu padarei tėveliui rūpestėlį JV938. Kam didelę baimę padarýti KI1. Maž padarýsime (išgersime) po vienai OG380. Karalius pašaukė senatas padaryt dekretą LB243. Žinią padarau R5. Pažįstamą padaryk man kelį, kuriu vaikščiosiu Mž479. Aš padarysiu atilsį jumus BtMt11,28. | Padaromasis (reiškiantis darymą) veiksmažodis J.Jabl. ^ Kad padãromai nėr, nepadarýsi Plt. Gerai padarýsi – sau rasi, blogai padarýsi – sau rasi Rm. Vienas turgaus nepadarysi Tsk. Jeigu nenori padaryti žmonėms juoko, būk tuo, kuo gimei Blv. Ką boba padarỹs, tą ir velnias nepadarỹs Ds. Lengva pasakyti, sunku padaryti Sim. Kaip tarė, taip padarė Sim. Padarysiu, kad nė lapė nelos PPr398. Ką gali padaryt šiandien, neatidėk ant rytojaus PPr43. Padarė tai padarė: šuva kumelį, o kumelys vaiką! (iron. sakoma, stebintis iš paprasto dalyko) Ds. Gražiomis kalbomis darbo nepadarysi TŽV599. padarýtinai adv.: Ką idant padarytinai (tikrai) apturėti galėtų brš.| refl. tr., intr.: Tokia pasidãrė nelaimėkarvė krito Ėr. Su tuo vaiku tik bėdos pasidariaũ Gs. Ale pasidaręs stebuklasugnis užgesusi Blv. Ką pirštam pasidareĩ? Pc. Kas tau pasidãrė, kad toks išbalęs? Ėr. Pasidãrė tamsu Krn. Bėda pasidãrė Zt. Per tą jomarką pasidãrė baisi košė (susigrūdimas) Vlkv. Daug liesesnis pienas pasidãrė Kl. Kai prašvinta, tuoj diena pasidãro Jnšk. Pirtį pasidãrėm (pasikūrėme), išsimaudėm Trs. Pirty man negera buvo pasidarę Jnšk. O kap šalta pasidãrė! Vlkv. Šituos vargus ir jūs galit sau lengvus pasidaryti J.Jabl. Garbę pasidaryti N. Tuomi sau dvigubą naudą jie pasidarė K.Donel1. O kiek ten mažų vagysčių pasidaro, kas gal suskaityti Sz. Jam nuobodu pasidarė J.Jabl. Iš to man liga pasidãrė KII314. Pasidarė kruvina karė Tat. Jis iš didžio turto nieko nepasidãro KBI13. Baltrau, žiūrėk, kas mano meitėliams pasidarė! MPs. Kaip pasakė, taip ir pasidarė BM33. Pagidarykis teipag tu kaip nekaltas paukštelis MP329. ║ pasielgti: Ką tu padarysi: dirbt visur reik Pš. ^ Padarai su manim kai turkas (barbariškai) N. 3. intr., tr. paversti, paskirti, uždėti: Tėvas jį žmogum padãrė (išleido į mokslus) Ėr. Gali padaryti ubagu visam amžiui Blv. Kurpium tėvui jo nepavyko padaryti P.Cvir. Padaryk mane mokytą ir išmintingą, aš tave turtingą padarysiu J.Jabl. Lygius juos mums padarei J.Jabl. Filistinai juos pamušė ir padarė vergais savo M.Valanč. Ir padarė mus visus tobulus MP134. Kurtinius padarė girdinčius ir nebylius kalbančius BPII366. Mes tą dukterį padarysim gyvą LB189. Ir padarei mane karaliumi vietoj jo Ch2Krn1,8. Padarau, pastatau ką per vyresnį už kitus R154. Dievas gi mano visagalįs padãrai jumus jį malonum Ba1Moz43,14. ^ Ir kvailą žmogų nelaimė gudrų padaro LTR(Vl). Ir juodą darbą pinigas padaro baltu TŽV594. Iš velnio vargamistros (vargonininko) nepadarysi (apie netinkamą kam žmogų) Erž. | refl.: Moma pasdãrė egle Brsl. Jūs šitai mokslus einat, žmonėmis pasidarot J.Bil. Gentim pasidaryti N. ^ Benešant i gaidys į aviną pasidãro Rt. 4. refl. impers. pasirodyti: Man pasidãrė, kad šuva, o čia vilko būta Lš. 5. tr. sudėti, sutaisyti, sudaryti: Vienas valakas padãro tris gryčias Vp. Padariaũ dvi tūkstančias Dglš. Nėr iš ko pinigų padaryt Bgt. Rudenį septynis šimtus už sodą padarė Skr. Septynios dienos padãro nedėlę KI144. | refl. tr.: Ketu aš savo ūkį ..., daugiausiai iš pievų pasidarantį, parduoti LC1883,5. Nenuvažiavom į turgų, būtum gal pinigo pasidãrę Srv. Pilnos akys ašarų pasidarė Sz. ◊ gãlą pasidarýti nusižudyti: Kad ne ji, Monika seniai būtų sau galą pasidariusi P.Cvir. Vargšas norėjo net sau galą pasidaryti rš. kõšės padarýti sukelti sąmyšį, netvarką: Parvažiavęs brolis kõšės padarỹs Srv. pir̃tį padarýti duoti į kailį, primušti: Padarýsiu aš tau pir̃tį! Rdm. \ daryti; antdaryti; apdaryti; atidaryti; įdaryti; išdaryti; nudaryti; padaryti; perdaryti; pradaryti; pridaryti; sudaryti; uždaryti

padaryti sinonimai

padaryti junginiai

  • (kam) pasisekti ką padaryti, (kur) padaryti terasas, atsitiktinai ką padaryti/būti, blogai padaryti, galintis ką padaryti, galų gale ką nors padaryti, iš(si)lyginti, padaryti plokščią, leisti sau (ką padaryti), norėdamas padaryti įspūdį, padaryti (kam) gerą darbą, padaryti (kam) gerą darbą, (kam) padėti, padaryti (kam) ką nors bloga, padaryti (kam) ką nors bloga, nuskriausti, pakenkti, padaryti (kam) skriaudą, įžeisti (ką), padaryti (ko) fotokopiją, padaryti (ko) kserokopija, padaryti (ko) rentgeno nuotrauką, padaryti (kur) skylę, padaryti (ką) neproporcingą, padaryti (ką) proporcingą, padaryti apmatus/projektà, padaryti brangų, padaryti brangų/brangesnį, padaryti daug žalos, padaryti galą, padaryti iki galo, padaryti invalidu, padaryti iškamšą, padaryti išvadą, padaryti karjerą, padaryti kelią, padaryti kniksą, padaryti kvadratą, padaryti liapsusą, padaryti mažesnį, padaryti našle, padaryti našle/našliu, padaryti neaiškų, padaryti neišdildomą įspūdį, padaryti nejudamą, padaryti nemirtingą, padaryti nepralaidų garsui, padaryti netaktą, padaryti netaktą/liapsusą, padaryti netvarką, padaryti nevaisingą, padaryti nuostolių, padaryti panašų, padaryti panašų/panašesnį į anglą, padaryti pertrauką, padaryti perversmą, padaryti plokščią, padaryti pradžią, padaryti pramogą, padaryti tą patį, padaryti užuominą, padaryti visa, padaryti viską, padaryti įkarpą, padaryti įkarpą/įpjovą, padaryti šiurkštų, padaryti šiurkštų/grubų, padaryti šukuoseną, padaryti žalos, padėti (padaryti nusikaltimą), pavesti kà nors padaryti, pavesti ką nors padaryti, pavykti padaryti, priversti (ką nors padaryti), savo padaryti, teisingai suprasti/padaryti

padaryti rašyba: padaryti pasapadaryti kokiupadaryti sinonimaipadaryti pasa vaikuipadaryti išvadąpadaryti nuotraukaspadaryti – vksm. sangr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. 3 asmpadaryti vlkk

Kitos žodžio padaryti reikšmės: Padaryti angliškai Padaryti vokiškai Padaryti lenkiškai Padaryti latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas