pagal reikšmė

Kas yra pagal? pagal̃ praep. su acc., gen., instr., pãgal 1. nurodant vietą, greta kurios judama: Eik čia pagal tvorą J.Jabl. Arklys suka iš kelio ir eina pagal griovį – gali įversti Lnkv. Brisk pagal kraštą Dj. Pašmukš pagal sieną į kamarą Skd. Ten vaikščiojo panytėlė pagal Dunojėlį NS1096. Paupiais pagal vandens bėgiodamas PP9. Štai ateina mergužėlės pagal mano pradalgėlį LTR(Rz). Pagal langą tos mergaitės ėjo Rz. Upelis tekėjo pagal̃ rūmus NdŽ. Pagal rugių eisit i rasit Trkn. Pagal̃’ langais laksto [vaikai] Rdn. 2. nurodant judėjimo kryptį: Plaukti pagal̃ srovę DŽ. Paglostyk pagal plauką Škn. Eik pagal nosies tiesumą Žg. 3. R203 nurodant arti esančią vietą: Pastatė juos už kelių dešimtų mylių pagal marias LB225. Vienas diedas gyveno su boba pagal girią LB212. Pagal to kaimo miškelį viena mergaitė grėbė šieną LTR(Lnkv). Krūmai pagal viso ežero išilgai Žem. Buvo pagal tais kapukais žiburys Vgr. Pãgal viens kitą sėdėjom Vlkv. Pasodino mane bernelį aukso krėslelin pagal mergelę (d.) Mrk. Vedžio broliai atsisėdę pagal pamergę užstalė[je] JR67. Pagal mano šalelės erškėtėlis stovėjo JV257. Stok pagal pečiaus J. Bernužėli, ne aš viena: gul sesutė pãgal sieną (d.) Vlkv. Lietuviai, žemaičiai, prūsai, lečiai buvo rytūse pagal vokyčių S.Dauk. Gyvenau pagal Kelmę Žem. Aš jį (arklį) pardaviau pagal Velykius Rm. Kotas nulūžo pagal patį kirvį Grž. Sopa smilkinį pagal akį Pšl. Tas vaikas pagal ausį rėkia Trs. Nupjauk žolę pagal žemę (žemai, plikai) LTII326. Vaikas da pagal žemę (labai mažas) Ėr. Lenkiau galvelę pagal žemelę broleliui ir sesulei LTsI348. ( Pagal miežius trina (yra girtuoklis) B. 4. nurodant judėjimą nuo vieno daikto prie kito: Aš nusivalkiojau pagal bobas, darbo lig ausų Btg. Žmonel, nevažinėk pãgal daktarus Pn. 5. (ž.) su instr. (ppr. po linksnio) nurodant judėjimo kelią per kokį nors plotą ar daiktą: Cinokas ėjo tylomis, kojas auliniuose klumpiuose vilkdamas pagal žeme Žem. Balta miglelė tyliai pagal žeme storą rasą klojo Žem. Pradėjo rėplioti ir styrinėti žeme pagal M.Valanč. Leido tą garsią prekę žeme pagal S.Dauk. Daubomis pagal ejo jis J. Vladislovas IV ryžos nebleisti vytinių Daugava pagal į Rygą S.Dauk. Vandeneiviai plaukė Nemunu pagal S.Dauk. Leidos jūromis pagal į tolimus kraštus M.Valanč. Šniūru pagal leidžiuos iš aukšto J. Balkiu pagal, siena pagal lipa į aukštą pelės palaipstais J. | Žals debeselis pagal orelio, tas lekia be sparnelių KlpD23. 6. (ž.) su instr. (po linksnio) nurodant veiksmo laiką: Ar suvažinėsi nakčia pagal į Kauną? J.Jabl. Katė naktimis pagal ejo medžioti PP26. Nakčia pãgal išvažiavo pri daktaro KlvrŽ. Saulė idant šviestų diena pagal ir mėnuo idant šviestų naktimis M.Valanč. 7. nusakant vienarūšių veiksmų eigos nuoseklumą: Razbaininkai (galvažudžiai) pareina viens pagal kitą (tuojau po vienas kito, beveik kartu) J.Jabl. Pagal Kristupą gimė Kubas OsG168. Vieną pusalvę pãgal kitą gerdavau Jrb. Ištresnojo į sodą pagal vaikių Skd. 8. R, K nurodant veiksmo atitikimą, pagrindą: Todėl ir nutiko, kad vis ne pagal proto elgiaus S.Dauk. Pagal savo nuomonę nunešiau karvei kriučkų Ar. Jis dirba pagal savo nuomonės J. Šiemet lietaus pagal žmonių norą Ėr. Pagal noro tikos SD61. Jaučius bei arklius pagal paprastą būdą ganė K.Donel1. Vyras pãgal anos būdą elgas Prk. Pagal žydų seno būdo pateptas mostimi buvo Mž276. Ne pagal būdo, be ceremonijų SD178. Pagal įpratimo apynojui pavestą vietą purena S.Dauk. Jis ejo pagal savo paprotį KBI24. Kožnas pagal savo prigimimą BB1Moz1,12. Kuris turėjo ateit pagal žadėjimą DP4. Pãgal laikrodį išeit, pãgal laikrodį pareit LKT146. Pensijas pãgal algas duoda Jrb. Pagal mano nurodymus padarė per tris savaites man medžio dėžę J.Balč. Pradėjo gyvent pagal prisakymą tėvo BM124. Keičia savo pažiūras pagal vėją prš. Iš kiekvieno pagal jo gabumus, kiekvienam – pagal jo darbą rš. Jie tau išsimokės pagal darbą, pagal tavo nuopelnus J.Jabl. Pagal darbo tieg ims algą, tai yra teip didžią apturės algą, kaip didis buvo darbas SPI350. Pradės ... kiekvienam pagal veikalų ir nuopelnų algą mokėt DP542. Nutvėrė kaltininką ir išvedė jį nubausti pagal teisėjo paskelbtą sprendimą J.Balč. Ne pagal darbų sūdydams Mž62. Teisia pagal teisybę GK1939,9. Ne pagal tiesos SD183. Darbas buvo ne pagal jo jėgas rš. Kad mano mokytiniai skaitytų, ištarydami žėdnas pagal savo tarmę A.Baran. Jo kepurė pagal mados Ds. Kai man nereikėjo ganyti pagal eilę, aš likdavau vienintelis senio dabotojas namuose J.Balt. Moteris jis patarė apdėti mokesčiais pagal jų gražumą ir mokėjimą puoštis J.Balč. Ėmė kad ir seną, bet pagal pasogą LTR(Sln). Pagal siūlu kamuolį atranda Žem. Dabar pãgal plotą žemės labai daug gyvulių turi būtie Vv. Šokis eina pãgal muziką Jrb. Pagal žiema sekė vasarelė Pj. Noras pagal turtą: neturi, ir nereik Nt. ^ Čia pora pagal Dievo norą KrvP(Krš). Pagal galvos ir kalba LMD. Pagal Jurgį ir kepurė flk. Pãgal nosį ir tabakas Skr. Pãgal stogą ir lasas">lašas Brb. ║ nurodant šaltinį, leidžiantį apiespręsti, ką nustatyti: Jiems pakako pagal gaidį spręst, kada į darbą eiti E.Miež. Daug kas apie kitus pagal save sprendžia GK1939,140. Pagal langą sprendžiau, kad negyvenamas namas Ktk. Pagal žiemos turėtų stotis giedra Mrc. Pagal kukavimo, pagal lingavimo, rodos, muno dukrelė, rodos, muno jaunoji StnD23. Pagal mane (mano manymu), ne taip turėtų būti Grž. 9. nurodant tam tikrą ypatybę ko atžvilgiu, su kuo lyginant: Pagal savo metus jis gerokai paaugęs J.Jabl. Mes pagal savo metus per daug visko matėme ir per daug greit pasenome I.Simon. Pãgal metus da nesenas, tik tep atrodo Žal. Dabar žinok, a pagal augumą visų didysis, a pagal amžių Gršl. Pagal̃ savo senumą jis gana gudrus KI478. Pagal̃ tą trumpą čėsą gana išmokęs KI478. Stiprus pagal̃ kūną, silpnas pagal̃ dvasią KI53. Ona pagal Joną yra mažesnė Pn. Sėmenai pagal kitus javus nebrangūs Ėr. Pãgal jo mokslą reikėtų tūkstantis rublių gaut [algos] Grl. Pãgal savęs gabumo pakanka Vlk. Vištos pagal save turi protą, kad reik maisto ieškot Skr. Mažesnis jis yra nei tėvas pagal žmogystę BPII188. 10. nurodant veiksmo priežasties šaltinį; plg. dėl: Uošvis tave mylėjo; pagal tave jis ir mane, tavo draugą, pamylėjo J.Jabl. Pãgal dėdyną dar mus ir glaudė dėdė Krkn. Jį pãgal mus gina Plv. Pãgal senatvę tai negaliu, o vis dirbu Vlkv. Pagal prastą gyvenimą gauni ligą, pagal gerą – sugyji Pšš. Ans pãgal pypkį mirė Prk. Pagal jį sėdi turme ans J. Jis pãgal juos kenčia Skr. Tu pagal tą ledzingą daug vargo turėsi kentėti BsMtII183. Aš turėsiu pagal tavo nuodus mirt Jrk115. Piktadėjas pagal didybės rūstybės savo nė šlako nesibijo Mž523.

pagal sinonimai

pagal junginiai

  • antras pagal gerumą, balsavimas pagal pavedimą, balsavimas pagal įgaliojimą, daryti pagal trafaretą, elgtis pagal, gyventi pagal, išsaugojimas pagal įgaliojimą, išskirstyti pagal gabumus, kaip pagal užsakymą, kurti (ką) pagal pavyzdį, laimikis pagal rūšis, lyginamoji analizė pagal atskaitos tašką, ne pagal jėgas, ne pagal kišenę, ne pagal nustatytą tvarką, pagal Farenheitą, pagal baudžiamąją teisę, pagal konstituciją, pagal laikrodžio rodyklę, pagal pageidavimą, pagal reglamentą, pagal taisykles, pagal temperamentą, pagal užsakymą, pasiskirstymas pagal amžių, pasiskirstymas pagal lytį, pasiūtas pagal užsakymą, specializavimas pagal produktus, spręsti pagal, vykti pagal planą, žaidimas pagal taisykles
  • balsavimas pagal pavedimą, balsavimas pagal įgaliojimą, laimikis pagal rūšis, lyginamoji analizė pagal atskaitos tašką, pasiskirstymas pagal amžių, pasiskirstymas pagal lytį, specializavimas pagal produktus
  • Filmai pagal Tolkiną, Japonijos prefektūrų sąrašas pagal gyventojų skaičių, Japonijos prefektūrų sąrašas pagal plotą, Savivaldybės pagal gyventojus, Savivaldybės pagal gyventojų tankumą, Savivaldybės pagal plotą

pagal rašyba: pagalba mokiniuipagalba kelyjepagalvespagalba ligoniui alytuspagalbos telefonaspagalba mazyliuipagalbos linijapagalbinis darbininkas

Kitos žodžio pagal reikšmės: Pagal angliškai Pagal vokiškai Pagal lenkiškai Pagal latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas