prie reikšmė

Kas yra prie? 1 priẽ praep. su gen., dat., acc., instr., prì, prỹ, prė̃ Vlkv, Prn, Škn, Sk I. H erdvės santykius reiškiant: 1. vartojamas nurodant, kad šalia daikto kas yra ar vyksta: Bet prie durų stovėjo motina, lyg tyčia jam kelią pastojusi V.Krėv. Aš prie durim stovėjau KlbIV87. Išvedę visi an kiemo, stovia prie vaikais Alks. Pri svirno galo žali berželiai, tai nusilaužki beržo šakelę D4. Čia ąžuolai ir uosiai prie eglėm sustojo: lyg tartum čia žalktienė patį apraudojo A.Baran. Žirgeliai sukinkyti, prie gonkom sustatyti NS598. Jo prie tę ir ateita Alv. Sodnas yra nedidelis šmotas žemės, visumet užvestas pry numien, aptvertas ir apsvadintas medžiais BM301. Prie mum (prie mūsų namo, kieme) ažsiturė[jo] OG441. Aveles pririšiau prie miežių Ktk. Prie uosiui pririštas arklys Ign. Prie pievai palikau arklį Ut. Prie tam darželiui, prie tam akmeneliui sudrumstė žąselė čystą vandenelį (d.) Ml. Ai, aš tave palieku prie kietam akmeneliui, prie šaltam [v]andeneliui (d.) Dglš. Prie upeliui, prie tilteliui žolelė žaliuoja LTR. Teka upytelė, prie tai upei šulnys Ad. Prie Nemuno yra Raudondvaris J.Jabl. Aš tę radau bernužėlį prie gilųjį dunojėlį (d.) Lp. Pakalnėj mes te ganėm prie versmelei Ob. Prie marių krašto tinklelius ploviau, baltas rankas mazgojau RD65. Šviečia mėnuo prie dangaus, švieč žvaigždelės dar mudriaus KlpD91. Prie pečiaus šylasi Grž. Prie kakalio šildytis KBI8. Pirtelė, ką prie keliui buvo, sudegė Aps. Jų namas pri pat gatvės Jnš. Ė do dujen [ąžuolai] prie keliui dabar tebestovi A.Baran. Gyvenu kap žirnis prie kelio Smn. Už miesto, tuoj prie kapais Kp. Va čia prie ąžuolais augdavo baravykai KlbIV87. Prie žirniais avižos pasėtos Rk. Žirniai pasėta prie rugiam Aps. Atrado panelę prie kiemo varteliais FrnS131(Kp). Mes abu dabar esam prie dangaus vartais BsPII222. O aš pamačiau savo seselę svirnužy prie skrynelių JD1167. Močiut motušėle, močiut sengalvėle, kiek naktelių nemigai, prie lopšelio rymojai LTR(Dkk). Prie stalo, sako, diskusijos visuomet laimingai baigiamos J.Marc. O prie tam staleliui krėslas BM33. Prie stalui kaip bažnyčioje (reikia tyliai sėdėti) LTR(J.Jabl). Tuoj boba paliepė sukurt prie stulpui ugnį BsPII233. Gerai ugnį kurt prie kelmo (kero) sauso B. Prie pirkiai davė kuokštą šieno [nusišienauti] Ktk. Būk prie namais, niekur neik KlbIV87. Arčiau prie namais gal gaus darbą Ob. Kitas kambarukas prie virtuvei Lzd. Prie pačiais Daujėnais gyvena Kp. Prie Linkmenim Lkm. Jie gyvena arti prie miesto LKKIX154. Gyvenam pri miško, prì, šernai širdį paėdė Rdn. Šišia, pry uosto LKKII143. Ten vilką ir aš esu mačiusi pri Plungei Grg. Prie miškam ir vilkų yra Krd. Deg žvakelės prie galvelės, verk dukrelė prie šalelės BsO88. Ai kukuo[ja] kukuo[ja] trys gegužėlės prie pat mano šalelės JD1257. Stovi sesiulė prie mano šalelei NS511. Kareivis vienas už vežiką, kitas prie šonui sėdėdavo Bgs. Pri to sėdmi R94. Ryto nubunda, daboja – prie jam aukso pinigų krūva LTR(Slk). Prie sąsparai vanagas suplėšė dvi vištas Ktk. Pervėrė vageliu prie pečiui (peties) Ktk. Iškaskit duobę prie slenksčiui LKKVII203. Jau katinas prie mėsos ant aukšto LKKI133. Obuolas kaba prie šakos KI588. Prie marškinių buvo padurkai pakuliniai, ka būtų nešalta Btg. Prie pačiam dugnu Brš. Birželis baigiasi – vasarojus pri žemės (mažas) Vg. Kirmėlė prie kirmėlės (labai daug kirmėlių) Gs. Vaikas prie vaiko maži (gimę pamečiui) Gs. Ei, bėda, bėda, bėda prie bėdos, kad mergužė už vandens JV132. Arklys jam prie rankai (netoli, greitai pasiekiamas), tai ir atvažiavom Brž. Kad pri rankos būtum S.Dauk. Prie vietos (nejudinamas) ir kelmas apželia Gs. Prie vienai vietai gyvenau Krn. Kad prie vietai būtų sniegas, ne išpustytas, tai būtų kelias geras J. Du vaikai prie namais (namie gyvena, dirba) Pl. Ašiai prie ūkiui buvus visą laiką Vdš. Pri gyvenimo vis keli buvo arkliai dėl mėšlo ir dėl darbo Dr. Visi buvom prie daikto (vienoje vietoje) Vlkv. Dirbkim visi prie daikto, ir gana Skr. Šiemet daržus turėsime prie daikto Š. Miegu antra diena prie daikto (ištisai, be pertraukos) Skr. Savo kapeikos neturėjau prie dūšiai Ad. Žemė prie vietai, gera dirbt Ds. Kaip te bus – teip, nors visi prie vietai (kartu) būtumėm Ktk. ^ Šimtai panelių viena prie kitos stovi (tvora) Smn. ║ vartojamas nurodant, kad kas nors yra, būna kartu su kuo: Guli motutė prie manęs, turi beržo rykštę prie savęs Jnšk. Gul motušė pri šalelei, raktelis po galva D69. Aš piningų prie savęs neturiu KBI14. Šitai turiu tą gromatą pri savęs Sz. Prie savęs tik sukorių turėjom Slk. Ana mergytę turi prie saũ Ktk. Gyvent prie tau nenoriu Strn. A jau prie savęs nepeni vaiko? Ob. Prie savim arklį turi Dglš. Jis turi prie savęs keturis patarėjus J.Balč. Prie saviem, prie lietuviam Š(Viln). Ans pri ribokais nebuvo Plt. Gerai ir te: prie vaikais, ne prie svetimais Ob. Prie vyrais ir jai buvo lengva Ktk. Gyvenu prie brolio prismetus Ktk. Senas tėvas gyvena prie dukteriai Ign. Ana liko prie brolių ir paseno Ktk. Dabar prie vienam [sūnui] atlikau Imb. Duktė prie jiem i liko Dglš. Prie daktarų būni, o nesigydai Skr. Gimęs veršelis buvo laikomas prie karvės apie savaitę rš. Pry jaunų nepritinki Vdk. Prie tėvo ir sūnus išsimokė siūt Ktk. Mažasiai išmoko skaityt prie didesnių vaikų Ktk. Prie senam jauną [jautį] išmokė Pb. Anas prie kareiviam išsimokino [kalbėti] JnšM. Prie šuniui paliksi vaiką, ė prie kiaulei arba avelei nepaliksi LTR(J.Jabl). Ana priregistruota prie tėvo Ktk. | Turėk mus patsai prie žodžio tavo švento MKr19. Prie žodžio stovėti NdŽ. Liko prie savo nuomonės rš. ║ vartojamas nurodant, kad kartu su linksniu reiškiamu daiktu yra ar turi būti koks priedas ar šiaip koks tinkamas daiktas: Pri tų dainų būdavo trimitai arba ilgos trūbos statinės iš medžio StnD30(pastabos). Prie pienui ir mėsa skalsi Ktk. Prie bulbom i duonai skalsiau OG441. Garsvyčios labai dera su dešra ir prie mėsai Slm. Galim duoną kviečių kepti ir prie duonai dar užtektų Krsn. Turi duonos ir prie duonos (visokio maisto), tik būk sau ramus ir valgyk Gs. Turėk duonos, turėsi ir prie duonos LTR(Šmk). Prie duonai ir mokslas gerai Drs. Reik drąsos pri mėsos B. Prie baimės atsiranda ir drąsa Gs. Pri ilgo liežuvio reik i greitų kojų LTR(Vdk). Pri drąsos reik ir sylos (pradėjus reikia ir pabaigti) B. Pri barzdos reik ir lazdos B. Prie dūmų ir šilumos yra B. Ne mergužė būčiau, kad aš nežinočiau, ko ma[n] reikia prie jaunų dienelių JD1255. Ganėjo pasakyti: „Staliukai, pasidėk“, tuojau ant jo atsiranda virtų ir keptų valgių, o prie to dar didelis stiklas raudonojo vyno J.Balč. 2. vartojamas nurodant veiksmo kryptį artyn prie daikto (kartais iki sąlyčio su juo): Ir štai vieną naktį atėjo prie tų žmonių žilas senelis ir paklausė jų: – Ko jūs čia susirinkote ir laukiate? J.Bil. Emete prie ežerui Ad. Eik prie vandens MitI31. Žmonės ėjo prie Užpaliais, pro Tauragnus ėjo, net už Utenos žebruit Rš. Ji (pelė) veikiai pripras, eis prie rankų, ims iš jūsų peną J.Jabl. Arklys pasmilo eiti prie avižų J. Einam pri piningų (pinigų atsiimti) LKT249(Rd). Sunku prie tai meškai prieiti Brž. Kaip čia reiks prieit prie vandens? Grž. Jis nebetoli prie jo prieina ir prakalba Lnkv. Ji, prie obelei priėjus, rankom siekia Vb. Reiks kiaušyt (eiti) prie savęs (namo) Žal. Reiks eit prie namų Alk. Greičiaus bėk prie mirštančio, nekaip prie ugnies NžR. Prišoko prie Jurgio ir ėmė skeryčioti J.Jabl. Marti pripuolė prie jo kojelėm, sesutėlė prie širdžiai, o ta motulė, kur užaugino, prie baltajai galvelei LTR(Rk). Vanagas turbūt prisigrūdo prie jo J.Jabl(Žem). Tamošienė prisiartino prie vyro Žem. Šunes, nuloję lig vartų svečius, grįžo prie šeimininkų, uodegas vizgindami S.Čiurl. Na, jei nežinočiau, kad jis šiaip geras žmogus, kojos prie jūsų nebekelčiau I.Simon. Prinešu naštą [šieno] prie lango, pasidedu, paskui intraukiu vidun Ktk. Visai prie duobės privažiuok Grž. Važiuoja anys prie miškui ir girdi – labai gražiai švilpauja Alks. Viso kaimo dideli ir maži sueidavo kunigo prie ligonies atvežant laukti A.Vien. Suveža akmenis prie vietos (į vieną vietą) ir skaldo Ktk. Tie parėję džiaugiasi: padėjom durnių prie vietai (kur reikia) (ps.) Brž. Dėk šimtelį ant stalo, vesk žirgelį prie tvorai LMD(Klt). Priplaukie, berneli, prie vainikėlio, būsi mano mielas per visą amželį LTR(Al). Aš jaunas atjosiu, prie šalelei pristosiu NS121. Prie kam prisėdai, prie ko prisišliejai? NS550. Slinkis arčiau prie manęs LKKIX154. Glauskis prie kakalio KB17. Kogi liūdi diemedėlis vidury darželio, kogi lenkia viršūnėlę prie juodos žemelės? LTR(Dkk). Uogeles rinkau, taip skurdžiai verkiau, prie juodai žemelei prisilenkdama NS1320. Kap prisilenkė gert prie upeliui, ir nustvėrė velnias už ūsų ir neleidžia atsilenkt (ps.) Ad. Jūs grįžote prie lėkštės ir prie šaukšto V.Myk­Put. Kad aš pamatyčiau, prie savęs vadinčiau LTR(Pkr). Nei aš eisiu iš darželio, nei aš eisiu prie svetelių, – yra tėvas motinėlė pamylėti sveteliam LTR(Dkk). Lipk žemyn, einam prie žmonių. Tiek daug svečių atvažiavo I.Simon. Žiauberį užantin, ir prie karvių J.Balt. Vadink svečius prie stalo Svn. Jis sėdosi prie stalo KI53. Keldin eitų pas jaunikį prie didįjį stalą LTIV144. Kad prisės prie stalo, nušluos viską Grž. Tėvas pastatė dalgę prie tvorai Ign. Kopėčias prie medžio pristatė J.Jabl. Prie ratam atsitūp ir tupy pavėny! (ps.) Tvr. Tu dėk kvietinius miltus pri kojai, i išgys Krtn. Prie ausies pridėk – užgirsi Klt. Pridėsiav pri auselei pūslę Slnt. Ėmė prie asies prisikišęs sakyti Kur. Lytėkis prie jo, ale nedaryk nieko J. Dėk grūdą prie grūdo, pridėsi aruodą LTR(Lp). Sėk grūdą prie grūdo – nebus vietos kūkaliui LTR(Srv). Pri vieno vežimo dėtas, į vienas plėškes kinkytas B. Kiekvienas takas prie ko nors veda TŽIII376. Ir pririšo žirgelį pri rūtelių darželio StnD10. Pririšėm prie ratais šunį Ob. Aš botagą prie sienos pakabinu KBI7. Prie vagio kabinti B. Aš prie kepurėlei rūtelių prisegsiu, devynius mylėjau, dešimtam pateksiu LTR(Vb). Arkliui prie šonų prisegė kilpas KBI7. Pritaisyk dambrelį prie dalgkočio Ktč. Laiko prisispaudęs šoblę pry šalies Rt. Prie kryžium primušė FrnS168. O ana prikalta pri didžiausiai trinkai Krt. Davė pri akmens (į akmenį), ir išniro ranka Pvn. Prie lietuviškos duonos visi kaip musės prie medaus limpa! J.Bil. | Jis prie tos našlės linksta Lnkv. Prisikabino kaip velnias prie davatkos LTR. Per naktis su visais dūko vakaravo, o jis čia dabar prie mūsų kabinas! A.Vien. Jau vyras prie savo pačios nesigretina J. Vaikas prie mergelės prisigliejo, prilindo J. Prie Dievo atsivertė (atsigręžė) J. Pritapau prie pramogelio J. Nesdėjau prie jos [austi] – brangu Ktk. Pri rankos eimi, jam sekas, pasiseka R418. Toliau aš pereinu prie darbininkių delegačių susirinkimų rš. Prieiname prie išvados, kad vidurio aukštaičiai yra atskilę nuo vakarų aukštaičių KlbIII116. Eiti priẽ dalyko NdŽ. Tas pri gero neprives Plng. Nuo adatėlės prie kumelėlės (apie įprotį vogti) Skr. 3. vartojamas nurodant veiksmo objektą ar darbo vietą: Prie kokiam darbui dirbi? Ktk. Da kiek prie vienam darbui krutėt galiu, ė tep negaliu Dglš. Šiaip pri darbo ans geras vaikis Pln. Dienelę prie darbelio, naktelę prie lopšelio – tu paržiūrėjai sa[vo] šviesias akeles, kol dienelės sulaukei (d.) Btrm. Aš prie darbo, nėr kada vaikščiot Skr. Aš pry žvejybai dvyleka metų dirbau LKKII143. Pri šakės, pri dalgio reikia paėsti Krš. Kaip jaučias prie jungo, taip žmogus prie darbo BM23. Prie darbo – kaip gaidys, o prie valgio – kaip arklys PPr407. Prie darbo – kaip Dievas davė, prie valgymo – sarmatos nepasidaro LTR(Srv). Koks prie stalo, toks ir prie darbo Ds. Pri darbo kaip sušalęs, pri ėdimo kaip sudegęs LTR(Krp). [V]angus pry darbo Lkv. Atsisėdęs prie vakarienės, jis ėmė pasakoti apie savo keliones J.Balč. Sėdi užstalėje prie arbatos rš. Drūktenis visur pirmasis prie kalbos, prie juokų, prie valgio, prie gėrimo Žem. Šalta ant lauko prie galvijėliam BM439. Pats buvo prie arkliam Mšg. Motina tę prie paukščių turi tarnystę Mrj. Ana išdirbo trylika metų prie teliokais Ktk. Ją prašė pabūt prie vaikais Brž. Prie berniokui močia pabūva Ktk. Darbo negi yra prie vaiko Skp. Visi dabar prie šieno Grž. Aš daugiau dirbau prie vilnų Rš. Juzas prie mašinų, o Verusė su buliuku vandenį veža Skr. Visi darbai prie žemės B. Vyras prie gelžkelio (nj.) dirba Ktk. Mano tėtis buvo prie miško eigulys Snt. Dirbo jie prie naujai tiesiamo plento būreliais J.Dov. Aš viską, kas prie gyvatos reikia, išmanau J.Jabl. Šitas daktaras prie vaikų priskirtas Ktk. Pry laukų sėjimo nėko neišmano Jdr. Nerūpinas pry vaikų Vn. Jis labai daug dirbo prie kiekvieno savo kūrinio A.Vencl. Dar aš noriu tamstą ryt prie kviečių pavarginti LzP. Aš jį prie knygų radau KBI35. Sėdi anas prie knygai nuo ryto lyg vakaro Ign. Jaunose dienose iš tiesų turėjau pramuštą galvą prie visokių sumanymų J.Balč. Anam pramušta galva pri knygų Brs. Pripratus aš prie knygom Ad. Prie kreidos ir stalelio per naktį darbuojas Mair. Reik išmonės prie rašymo J. Žmonys, pripratę prie purvyno, braidė taškė po miestelį Žem. Mes nesam pripratę pri barkščių Šv. 4. vartojamas nurodant veiksmo kryptį su tam tikru tikslu: Galėsi, ponaiti, prie kiekvieno darbo mano mergikes varyti – jos nieko nebijo Žem. Vyrai susimerkė ir nė vienas neina prie darbo Mrj. Karalienė pri gimdymo liepė tarnaitei pavadinti savo antrąją seserį LTR(Šlv). Vai, kelkit ... prie sunkiųjų darbužėlių JD557. Ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n’užsimiršo K.Donel. Aš sėsiu prie darbo rš. Tuojaus velniai griebiasi prie darbo BsMtII64. Mane parvežė į dvarą prie virimo Skr. Dilgilienė išsivedė mane atgal prie kiaulių Žem. Gaidys pašokęs pažadino savo berną, kurs tuojau išbėgo prie arklių Žem. Išeina prie arkliais (arklių ganyti) sūnus Imb. Eik sau namo prie vaikų Žem. Eisim šiandien prie rugių (rugių kirsti) Plv. Pulkime visūtino prie sauso šieno J. Aldonė neina prie plytų į Gelgaudiškį Skr. Einam prie kelių, prie grabių Skr. Prie grįstų reik važiuoti J.Jabl. Po tam pradėjo eit pri mūro (statybos) į Raseinius Vdk. Prie meistrų brigados jos kai kada eina Pš. Kaip tai jį prie knygų pasodino? Mš. Eik prie giesmių J. Jis prie choro eis Bgt. Ryto[j] mes žadam prie popierių važiuot Pš. Važiuodavo prie krikšto rš. Pri parendo, pri Dievo stalo eimi R93. Vežkiam vaiką pri egzortų Trš. Prašom prie pusryčio visi Srv. Kad prašo, tai ir eik prie pietų Gs. Liepė jai vakare baigti savo apsakymą, o kitą rytą jau prisirengti prie mirties J.Balč. Aš ruošiuosi jau prie lentos (mirti) Žal. Nelaimėje žmogus prie visko griebiasi J.Bil. Kad kas prispaustų prie darbo, supliukštų jos lašiniai Žem. Tu mane vergi prie darbo kaip vergą J. II. priklausymo, pavaldumo santykiams reikšti: 1. vartojamas nurodant, kad linksniu reiškiamam daiktui kas priklauso ar yra glaudžiai susijęs su juo: Miestely, prie savivaldybės, susikūrė komitetas P.Cvir. Prie draugijos buvo suorganizuotas scenos mėgėjų būrelis rš. Anie jau prie „Nemuno“ [kolūkio], čia tik šeši kiemai (sov.) Pš. Vienas ūkinykas buvo prie dvaro Lnkv. Nebebūsiav pri ponų, pirksiav sau žemės! LTR. Pri grapo dar priklausėm Trš. Jis priklauso prie mūsų draugystės J.Jabl. Kalba priklauso prie visuomeninių reiškinių rš. Prie tai grinčiai priguli žemė J. Radę daug daiktų, prigulinčių prie kario BM105. 2. vartojamas nurodant daikto paskirtį, tikimą: Taigi do ir šito suknelė prie darbui bus gera KlbIV87. Lenta prie mėšlo bus dumplekė J. Tas kirvis pry tašymo Vn. Mano vyrui reikia gabalo švino prie tinklo J.Balč. Jei tu mane ženysi, augink šėmus jautelius, o prie šėmų jautelių dirbink naują žagrelę (d.) Lnkv. Tai turbūt tik prie ilgo rūbo taip atrodo, – gynėsi Liudas V.Myk-Put. Abidvi pusės visai tinka prie viena kitos NdŽ. III. laiko santykiams reikšti: 1. vartojamas nurodant, kad veiksmas vyksta linksniu reiškiamo daikto ar reiškinio buvimo, egzistavimo metu, jo akivaizdoje: Prie gyvam tėvui jau jam paliko Kp. Prie gyvos tėvo galvos tai ne teip buvo Pnd. Nedavėte man žinios prie gyvos FrnS135(Žem). Prie tėvo mokės. Kai [tėvas] numirė, metė mokslus Ktk. Ir prie jam su kavalieriais lakstė Ktk. Prie manęs da tų stubų nebuvo Alk. Pri muno amžiaus, pri muno akių tas buvo Šts. Vyresnioji sesuo mirė prie pirmo vaiko I.Simon. Pri pirmojo vaiko mirė, nabagelė Šts. Jo tėvas mirė prie carui Ktk. Matot, vaikeliai, kaip reikė[jo] būti prie ponam: nulupė su bizūnu – atsikėlęs da pabučiuok kojas BM27. Prie šių laikų jis mirė Pgg. Gyvenom prie lenkam Ad. Prie vokiečiais naminę taboką rūkėm Ob. Da, prie kokios, i pagyvens Rd. Prie mano pomiečiai vis tep Krn. Išėjau prie tamsai – kely išaušo Ktk. Atskėliau prie patamsiui Ktk. Pry tamsos daugiau drąsos Užv. Atėjo ir Nikodemus, kurs kitą kartą prie nakties pas Jėzų atėjęs buvo NTJn19,39. Prie mėnulio iki auštant pakulas reikėjo verpt Ar. Man prie ligai būt gerai žuvukė Mtl. Prie lietui daugiau čėso Dglš. Kap ryt, prie ketvirtadieniui, gal daugiau žmonių bus Prng. Prie šventei ateisiu in tave pasiūturtie Dglš. Tamošius prie išleidimo skatiko drebėjo Žem. Prie piktumo pasako: „Lickė“ Brb. 1902 m. vasarą Jaunius tegalėjo dirbti prie uždengto lango K.Būg. Prie marčios dienos karčios (močiai bloga, kai marti namus valdo) Sml. Tą krupkį reiks mušti – pry svečių keikas Jdr. Prie jai nieko nesakyk KlbIV87. Prie vaikui negali visa kalbėt Ob. Tu prie vaikais išsitarysi (susikeiksi) Alks. Laukinėjas kaip karvė pri visų žmonių Pvn. Niekad nebark numiškių pri svetimų žmonių LTR(Plng). Prie mūs akių gimė mergaitė Klvr. Prie akių tai jis tep sako Alk. Prie akių kaip šilkas, už akių kaip vilkas LTR(Slk). Prie keturių akių kalbėti Grž. 2. vartojamas nurodant artėjantį, prasidedantį laiką: Saulė prie laidos, o dusina kaip vidurdienį J.Avyž. Saulė jau prie vakaro, prie laidos Grž. Leidos saulelė už debesėlio, ir diena slinko prie vakarėlio LTR(Lnkv). Prie vakaro vėl ima niauktis, gal naktį ims lyt Všt. Pri galo atdavė tėvas žemę sūnuo Plng. IV. kokybiniams santykiams reikšti: 1. vartojamas nurodant, kad linksniu reiškiamas daiktas žymi kieno nors ypatybę, savybę: Mūsų dirvos tokios prie moliui Skp. Žemė prie smėli, prie moli Aps. Prie žvyriui, prie smėliais prastas vasarojus Ktk. Prie pieskų žemė Prn. Tokis da prie smalai medis Lkm. Parsinešė lašinių tokių gerų, prie raumeno Pc. Lietuvninkams prie raumens, kunigams prie kaulelio (mėsą duok valgyt) B. Mūsų dygsta, jų prie žiedų bulbės Ėr. Anas da prie sveikatai Lel. Kaip pri sveikatos tavo senoliukas? Mžk. Ano žiedas abudums pareit pri puikumo, pri brangumo S.Dauk. Žmonės buvo prie garbei Lb. Anos prie puikybės Dbk. Piršliu esti pagyvenęs, prie liežuvio, vedęs žmogus TŽII164. Ji moteriškė prie kalbos Lnkv. Žmogus dar pri proto Šts. O, tas senis labai prie pasileidimo Skr. Jis toks žmogus prie baimės Plv. Jūs Petras prie milo (tinginys) Mrj. Jis labai prie nago (šykštus) Gs. Žmona mėgėja prie druskos, prie rūgšties Msn. Gustienė prie turto Pc. Prie botagui arkliukas (rambus) Aps. Jis gyvena prie pinigo Mrj. Senis prie rublio, mat sūnus padeda Dbk. Da vis prie žemei buvom (turėjome žemės) Ds. Tai bent prie piršto gyvena (skurdžiai, taupiai) Klvr. Jis žmogus prie laiko (turi laisvo laiko) Pc. Mum visiem prie bado be samčio (nėra su kuo sriubos įsipilti) Gs. Kai aš truputį prie siuvėjo, tai kalnius ir pats pasisiuvu Ds. Tam truputį prie giminės Jnš. Prie metų vyresnis anas J. Bet bobą gavai! Ir prie pečiaus, ir prie svečio J.Avyž. Pasirinktoji lazda ir meisteriui labiausiai prie širdies P.Cvir. Prie kepenai (sąžiningai) kalba jis J. Koks negerumas prie širdies Pš. Gavo prie plaučių ligą Jnšk. Pry širdies esu nesveika Vn. 2. vartojamas nurodant laikiną ypatybę, būseną: Vienas visai prie ašarų, kitas juokiasi rš. Kam verži nu vaiko lėlę, ar nematai, kad jau pri ašarų?! Vkš. Pry ašarų eit vaikas Jdr. Oi aš siratėlė dideliam vargely, prie didelio smūtkelio, prie gailių ašarėlių Mrs. Pry smerčio gal privarginti baidyklės Jdr. Žmogus jau prie mirimo Grž. Ta merga badą kentė kentė, dabar jau prie mirties Skr. Labai susirgo ir prie mirties guli LTR(Ant). Pri plaučių kas norintais yra, kad taip karkuo[ja] Krš. V. su asmenis ar šiaip gyvus padarus reiškiančiais žodžiais atitinka prielinksnio „pas“ reikšmes: 1. vartojamas nurodant veiksmo vietą: Kaip čia šilta prie tamstų Žem. Prie jos tokia mada. Kas tik prisiartino – tuo išbarti Žem. Pry našlės gatava duona, bet ne kožnam sveika Tl. Mat buvęs prie Baltaragio Žem. Prie mūsų štai inžinieriai ilgus metus buvo Vlkš. Klausinėjo, kas prie mūsų girdėti Žem. Pry svetimo ir pry svetimo gyventi – tai ne pry saviškių Krš. Serga daug žmonių ir pry mūso Krš. Kas pri jūso naujo? Krtn. Ar rasi pri gyvatės utį? Plt. 2. vartojamas nurodant veiksmo kryptį: Baltaragis su Cinoku keliavo prie pono dėl ganyklų rokuoties Žem. Važiuosim prie mano tėvo Pgg. Reikės nueiti pri dėdei Grg. A kožną vakarą važiuoji pri mamai? Ms. Pri munęs pagrįši P. Pry vaikų neita gyventi, nenora pakyrėti Šv. Verkiau verkiau, galvodama, kaip išbėgti prie senolėlės Žem. Neleisk savo vaikų pry tos patvalakės Skdv. Eik greičiau pry daktaro neguodęsys! Krš. Niekas nedrįsta eiti prie sultono su prašymu be brangios dovanos J.Balč. Eina bičiuliauti vaikiai pri mergių Mžk. Šersiu šersiu juobėrelį, josiu prie mergelių KlpD37. Šilelis pavyto, žirgelis palyso – kuom benujosiu pri savo mergelės? D25. Priebrėkšmiais, atlikę nuo darbo, rinkosi dvariškiai prie Topylienės Žem. Karvė pamugo, reikia vesti pri jaučio Plt. A tu nenorėtumi stoti pri munęs tarnauti? Pln. Pasižadėjau už vaikį pri Šimkaus Skd. Eik pri velnio autų skalbti! (toks plūdimasis) Pvn. Tavi (apynėlį) pylė į uzboną, muni vedė pry klebono (d.) Rdn. VI. vartojamas žymint asmenį, į kurį kreipiamasi: Pradrąsino mane parašyti prie tamstos šį raštą Jn. Po to mamaitė siuntė laišką prie tetulėlio J.Jabl(Žem). Turiu prie tėvo prašymą Rmš. Gėda buvo prie jo kreiptis pašalpos prašyti J.Bil. Čia sukasi jai galva, kur eiti, prie ko šaukties Žem. Atsiliepė kryžiokai, šaukdamiesi prie šventojo BM104. Meldžiau pri Dievo per kiaurą naktį, kad nepakiltų šiaurės vėjelis N15. Šitai kraujas brolio tavo šaukia pri munęs nuog žemės I. Skųsti turėjo kaltinyką ne pri bitkopio S.Dauk. VII. atitinka prielinksnio „apie“ reikšmes: 1. vartojamas nurodant daiktą, apie kurį kalbama: Visa ūtarka tik prie mergas Ad. Susrenkam i pradedam prie senybę pasakot Ad. Pasaka prie siratelei Ad. 2. vartojamas nurodant apytikrį kiekį: Metų prie trisdešimts Ad. Prie penketą pūdelių bus Ad. Sumokėjau pri šimto rublių Klk. VIII. (plg. vok. bei) atitinka prielinksnio „už“ reikšmę; vartojamas nurodant daiktą, už kurio imama, laikoma: Girti, kits kitą prie galvos nusitvėrę, nei razbaininkai ant aslos vemdami tąsos K.Donel. Bernas prie ragų kumpų nutvert margiuką nedrįsta K.Donel. Ką prie plaukų pešti KII367. Nutverk kūdikį prie rankos KI60.
2 príe- praef., priẽ- I. arch. vartojamas su veiksmažodžiais ir veiksmažodžių abstraktais; plg. 2 pri- II: Priespaudimas tautų DP20. Dirbk, ką Dievas priesako Mž156. II. vartojamas su daiktavardžiais: 1. žymint vietą, esančią šalia to daikto, kuris pasakytas pagrindiniu daiktavardžiu: prieangis, prieklėtis, prievartė. 2. žymint dalyką, esantį ar vartojamą prie pagrindiniu daiktavardžiu pasakyto dalyko: priebalsis, priegalvis, prielinksnis, priežiedis. 3. žymint dalyką, kuris yra pagrindiniu daiktavardžiu pasakyto tokio pat dalyko aspalvis: priekvapis, priereikšmis, prieskonis. 4. žymint laiką, artimą pagrindiniu daiktavardžiu pasakytam laikui: prieaušris, prietamsis. 5. žymint iš veiksmo kilusį daiktą: priebrukas, priekalas. III. vartojamas su būdvardžiais, nurodant ne visą ypatybės kiekį: prieblogis, prierūgštis, prietamsis, prietrumpis.

prie sinonimai

prie junginiai

  • (pa)remti, prisidėti prie, (pri)artėti prie tikslo, (su)grįžti į, pasukti atgal prie, apsistoti prie, artėti prie, atvesti prie bankroto, būti pripratusiam (prie), būti priremtam prie sienos, darbas prie konvejerio, darbas prie monitoriaus, derėti prie, eiti prie reikalo, eiti sargybą prie, grumtis (prie kamuolio), kabinėtis prie, kabinėtis/kibti prie, kibti prie, kilimėlis prie durų (kojoms nusivalyti), kišti nagus prie, laikytis prie krašto, mauti tiesiai prie, miesto dalis prie jūros, mokykla prie vienuolyno, neturintis išėjimo prie jūros, pasukti atgal prie, pereiti prie, perėjimas prie mėsinės galvijininkystės, perėjimas prie sodininkystės, poliklinika (prie ligoninės), pridėtinės pajamos prie įprastinio atlygio, prie keturių akių, prie kojos, priedas prie laiško, prieiti prie reikalo, prikaustytas prie lovos, prikibti prie, prikišti nagus prie, prilipti prie, priprasti prie, pripratinimas prie namų ruošos, pripratęs prie namų ruošos, priremti (prie sienos), prisidėti prie, prisidėti/prisijungti prie, prisijungimas prie Europos Sąjungos, prisijungimas prie susitarimo, prisijungimo prie EB sutartis, prisijungti prie, pritapti prie, sargybos postus prie, stovėti prie šono, sustoti (prie kelio krašto), tikti prie, vieta prie lovos, vieta prie židinio, šaute šauti prie, žmonės prie stalo
  • darbas prie konvejerio, darbas prie monitoriaus, perėjimas prie mėsinės galvijininkystės, perėjimas prie sodininkystės, pridėtinės pajamos prie įprastinio atlygio, prisijungimas prie Europos Sąjungos, prisijungimas prie susitarimo, prisijungimo prie EB sutartis
  • Braunau prie Ino, Frankfurtas prie Maino, Frankfurtas prie Oderio, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, Jablonecas prie Nisos, Karikas prie Šanono, Kremsas prie Dunojaus, Lietuviai prie Laptevų jūros, Rostovas prie Dono, Rostovo prie Dono Lokomotiv, Slavkovas prie Brno

prie rašyba: prie jurosprieveiksmispriesaikaprie ezeroprienaiprielinksnispriedelispriekabu nuoma

Kitos žodžio prie reikšmės: Prie angliškai Prie vokiškai Prie lenkiškai Prie antonimas Prie latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas