šitas reikšmė

Kas yra šitas? šìtas, -a pron. demons. (1) Š, DŽ1, NdŽ, LKGI651, PnmŽ, Žvr, Brt, -à (4) K, Rtr, DŽ1, NdŽ, KŽ, Klvr, Krsn, Rod, Šr, Dgč, Cs, Krs, Žl, Ker, Vb, Mrk; N, L 1. H, H166, Sut, M nurodant tai, kas čia pat, kas žinoma: Šìtam žmogui vis negana Nm. Nesusidėk su šituõ šunalupiu! Ds. Ale ir vargsta šìtos vaikai Vlk. Lygūnai va šìtan šone Dglš. Iki šìtam šoni LKKIII120(Zt). Aš vietinė, šitų̃ namų, o jis in čia atejęs Pun. Tai būta šitõj pusėj Sartų Krns. Ir ganykla šìtam daikte Šš. Tame, šitame daikte R203, MŽ270. Kai važiuosi šituõm kraštu, užeik Čb. Važiuok tiesiai šituõ keliu ir pasieksi Pasvalį Skrb. Šitùm keliu eikite KKIX201(Dv). Šituõm pačiu keluku ejom jau sutemus Žln. Ateina anas šituõ gatve Rš. Gyvenom šitõj pačioj gryčioj, tiktai da kitas galas buvo LKT312(Ob). Kiek aš vargo mačiau šìtoj savo lūšnelėj! Ob. Šitaĩs arkliais kaip perkūnu anas ateina Užp. Šìtie geriausi jaučiai Sch121. Šitiẽ paršiukai ožkos daikte (prasti) Klt. Tai aš ganau šìtais kiaules LB199(Grl). O, šitam̃ ežere vėžių buvo daug Pb. Ana (varškė) šìtam patim piene rūgštam Pb. Su va šituõ kašele eik grybaut Mlk. Prapiestė[je], šìto[je] pat skylė[je] iš gerklės grūdai byra Rm. Šitų̃ raudonų obuolių tai kai apynių Gg. Gana tau su šità malka (gana kapoti)! Srj. Šìto gero gana bus kiekui metų KlbIII24(Lkm). Šìto labo (menkų, prastų daiktų) ant tvoros kabo Trgn. Anas šituõs rūbus insikels ratuos Krns. Šìtie vargingi žmonės nežinojo, ką sakytie Cp. Šìtam smėly žmonės nemokyti, prasti Vlk. Dieve, viedru liek, ir tai neprigis šitõn molynėn! Eiš. I paėda, i paskloja šìto paties šieno Klt. Šitõm gi akėčiom visas bulbas išplėš Dgp. Šitõs pievos pilna pavasarį rūgštėlių Vžns. Šitósa pievosa nebūna [gydomųjų] žolių Kč. Aš kap tik dirbau šitañ dvare Grv. Jau aš pati in šìto pačio kelio (artėju prie mirties) Dglš. Šìties (šitie) du vaikelėnai gerai niūkia lietuviškai Aps. Krūmai turi dar kelis naujus sprogus, bet šities, rodos, žydėti šįmet nebežydės prš. Šitu būdu MŽ, N. Šita ugnalė šventa, neraudok, martale S.Dauk. Šitos šalies pajauniai visi juodi kaip velniai (d.) Pnd. Šitas vainikas brangiai pelnytas: vyne mirkytas, kupkoj laikytas LTR(Ob). Šìtasai vėpla gi nusukė dalgę Ds. Elenyte, neik: šitoj upė krauju verda, anoj pienu teka J.Jabl. Suseidavom su visais jų giminėm, daugiausia su šìtąja teta mano žmogaus LKT194(Grš). Aria jiej tenai, bernai šìtiej Vlk. Šitój mergaitė labai rankinga LKKIX200(Dv). Mes su šìtąj mergiote eisme Pb. Tėvas pamatė, kad toj merga dalį turi. – Ne, – sako, – su šitąj negyvensi BsPIV10(Brt). Užaugs tavo šìtoj duktė in dvylika metų, tai ji mane ir mano dvarą iškels an viršaus LB165(Grl). Šituoj oru, kap sodai žydi Rud. Kab ižtino, tai šitúoj akia nemačiau Dg. Šitúoj žagre neilgai arsi Švnč. Šitó medžiaga pasgrožėjo, ir nuspirkau Ktk. Šitó merga kalviu galėt būt (labai stipri) Švnč. Ir senelė aimanuoja: mañ pabaigs šìto vaikas – nei valgyt įduosi, nei nieko! Slm. Kad tau nepatinka šitó kumelė, atsimaĩnai Aps. Su šitą́j ranka da ką ir panešu, o su tąj nieko negaliu Vlkv. Da mano motina verpdavo su šìtąj, su verpste Gdr. Nuvedė ton gryčion, ton gryčelėn ir žiūri, kad guli šitoj Alenytė negyva LTR(Antz). Liki sveika, motinele, paskutinį kartą, daugiau tavę nelankysiu šituoju keleliu LTR(Tvr). Šitõsg yra pėdos, kurias mumums ... šventieji, grįždami ing tėvykščią, paliko DP543. Ne kitiemus [Kristus] parodės ..., tiektai šitiemusg mokytiniamus, kuriuos vadino apaštalais DP623. Džiaukimės ... ižg visos širdes ... archaip (arka) šitai•p DP267. Šitie yra žodžiai, kurius tu vaikamus Izrael sakysi BB2Moz19,6. Šituo gi būdu ir visi pasiuntiniai bylojo VlnE189. Šìtuodu, šìtiedvi Š, NdŽ. Šituõdu, šitiẽdvi NdŽ. Šituodu naudininku – nuotykio ir būvio – yra abu vieno galo J.Jabl. Šìtuodu vyrai dideli peštukai Vl. Dvi šitiedvi ypati tai drauge guglinėjo po rusantį kaimą, tai skyrėsi V.Piet. Šituodu mokytiniu ... apšviesti buvo tykiai SPII240. Šituodu žmoniu eit ... bažnyčion melstųse BPII356. Šitasai aliejus tur man šventa mostis būti BB2Moz30,31. Šituojeg būdu ... gerti BBTeis7,5. Šituoju būdu ėmė kėliką ... ir davė jiemus BBI62. ║ nurodo artimą kalbančiojo atžvilgiu laiką: Šitós dienas daug lietaus buvo Dgp. Šitõm dienom labai buvo lietus Lt. Perniai šìtom dienom jau buvo sniego Krs. Šituos metus buvo geri žirniai rš. Šitam̃ mėnasy da gali būt šiulta MIk. Daba šìtuo laiku jau sugulę! Jrb. Gyveno lig šìtam laiki Kls. Buvo šìtan laike keturiasdešium ketvirtais metais Akn. Sakė šitan ketvirtadieny nuvažiuot Tršk. Šìtą kartą mesim audeklą septynių sienų! Brž. Šitieji metai gal bus paskutiniai mūsų Girėnų kaimui rš. Iš ryto man sunkiausia pergyvent, o šitúoj laiku jau nedusina, nieko Pv. Šitasis žiemos čėsas LC1878,3. Aš tave paimsiu šitam rudenėly (d.) Blnk. Reikia, idant per šituos metus ir visados kiek daiktų užlaikytumbim DP57. Per šitas dienas jau nieko neduodama buvo BBDan14,31. Viešpatie, saugok mus šito[je] naktė[je] Mž482. ║ toks: Jau ne šìtas laikas, kad būt šilta Skr. ║ pabrėžtinai nurodo kalbamą dalyką: Vėl tu čia, a kad tave bala! Nebėra gyvenimo nuo šitų vaikų J.Balt. Prirydint nemožna niekaip šitiẽ viščiokai – tik duok ir duok! Slk. Nuejau aš jaujos kūrint šitõs Vdn. Šìtas [v]andenio nešimas! – nei tos pirties nebereikia, kaip privargsti Svn. Po škarlatinai šìtai vaikščiojo kai voras Prng. Sunku pasakyt šìto lietaus (kada lis) Vdn. 2. Dbg nurodo tai, kas žinoma, jau paminėta: Jonas tai imdavo, šitas neima J.Balt. Abu vaikinai klausiami pasižiūrėjo į Sigutę, o šita – nei juodo, nei balto K.Saj. Šìtas geresnis už aną J. Ne šìtas, ale kitas Nmč. Cigonai pasrėdę nuotekos pavogt nori, o šitì neduoda Dg. Šita pas juos už piemenę tarnavo Rz. O su šituõj [našle] liko du sūnai ir dvi dukteres Mrc. Kai mes šieną lankose grėbdavom, tai ir šìtuodu ateidavo Kdl. Jam davė dešimt gektarų, o šitiẽdviam liko po dvidešimt Gr. Tau tai toli, šìtudviam lengviau atvažiuot Erž. Liūlia, liūlia šìtą, duos Dievulis kitą (d.) Ds. Šitojė̃ sakanti: – A mes darbo neturiam? Erž. Ir mūs šìtoj tai nieko nepadaris Vlk. Šitiejai beturį visko, o kiti buvo baisiai išsmukę Šts. Šitó moka lietuviškus žodžius penkius Aps. Ką turiu, pusiau dalysiu, te pusę plutos, – atsakė šìtasai Jrk131. Šitsaĩ buvo išsimokinęs grajyti Smln. Šitiẽg su Judošium, pabučiavę Viešpatį, ... vėl jį veikiai parduost DP188. Tu davei šitiems žmones ir Jeruzalemą trotyti BBJer4,10. ^ Anas mislija, kad Dievą už barzdos nutvėrė, šitas – kad velnią už uodegos pagavo KrvP(Rdm). ║ apibendrintai nurodo pareikštą mintį: Aš pirmą kartą laikiau rankose šakes, bet stengiausi neparodyti šito J.Marcin. Žinoma, prisižiūrėjau, bet kad paaiškintų kas, šito nebuvo Gdr. Anas šìtą, man regis, žino Kr. Ak, tos moterys moterys!.. – Ką tu nori šituo pasakyti? K.Saj. Jis nuves mus, kur reikia, šituo jau neabejok J.Avyž. Aš in šito (ūkininkavimo) nepasleidęs, aš in siuvimo (mėgstu siūti) Aps. Dėl šìto neverk, kad tik Dievas saugotų nuo didesnių bėdų Ds. Ažu šìto teip negerai ir išejo Ut. Visiem prieina iš kaleinės šitó (mirtis) Klt. Jau šìtam metų šeši šimtai ir keturiolika, kaip Lenkai ... priėmė tikėjimą DP442. Muitinykai ... buvo žmones godinykai, plėšinykai ... Ir šito dėlei buvo kitų žmonių didei peikiami ir keikiami BPII356. šìta n.: Aš apie šìta nieko nežinojau Kp. šìtai n. Švnč., šitaĩ: Pasakyk tamista šitai viršininkui V.Kudir. Ne vìsa žinau, bet šitaĩ žinau Dg. Seniai jau kalbà pie šìtai eina Grv. Kalba buvo pie šìtai (apie užkastus pinigus) Aps. Ką ažu šìtai turėsta iš manę paimt? Dglš. Jis buvo labai darbštus, jis dirbo ir dirbo – jis ir mirė per šìtai Mrc. Šitai teipajeg pranešė prarakas BPII7. Šitai yra vaikai iš Sem... Šitai gi yra potamkai vaikų Noah BB1Moz10,32. Bylojo jamui pasiuntiniai jo šitai: nu yškiai kalbi ir nesakai nė vieno priekalbesio VlnE71. ^ Šìtai tave ponu nevadina (ne tau priklauso) Klvr. šitó n., šìto: Šitó buvo dvidešim ketvirtais metais Švnč. Vienam bėdos, kitam vargai – šitó ir baigia močią Trgn. Šìto ir yr, kad jie nežino LKKXVIII89(Skp). ║ šìtai n. su įvardžiais „tai“, „tatai“ nurodo vieną nuo kito atribotą neapibrėžtą dalyką: Nei už tai, nei už šìtai Lp. Patsai pradest juos apie šitai, apie tatai ... klausti BPI168. ◊ į šìtą gãlą; šitañ galañ 1. šiuometiniu laiko tarpu: Kap in šìtą gãlą storosis (ar baigęs mokslą sėkmingai dirbs), nėr žinios Klt. 2. senatvėje: Šitañ galañ baigias jau viskas – ką padarysi Sug. nei šitum, nei tatum nemalonu, nejauku: Ponui nei šitum, nei tatum, kad bernas peilį nulaužė I.Simon. šìtas pasáulis (svíetas) tikinčiųjų supratimu – žemiškasis gyvenimas kaip priešingybė pomirtiniam: Nebus jam atleistas nei šitame, nei aname pasaulyje DP548. Galybės šito svieto apiemė mane varguolį PK78.

šitas sinonimai

šitas junginiai

  • štai šitas

šitas rašyba: šitas kalbos dalisšitas kitas ir anasstasys povilaitisstas michailovstasio kampasstasio povilaičio namasstasiulytestasiulis

Kitos žodžio šitas reikšmės: Šitas angliškai Šitas sinonimas Šitas lenkiškai Šitas antonimas Šitas lietuviškai Šitas latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas