taipo reikšmė

Kas yra taipo? 1 taipõ adv. NdŽ, KŽ, taĩpo K, Rtr, NdŽ, KŽ, FrnW; Q22,23, CI74, R, MŽ, N, M žr. 1 taip: 1. Tai mes matėm, tai regėjom: taipõ o taipõ arelkėlę gėrė JD414. Bet kas tau, žmogau, taipõ pavelyjo elgtis? K.Donel. Išgi kur tai žinai? – Taipo nes kalba apaštalas Povilas šventas KK10. Išganytas tas bernas, kurį jo ponas ateidamas taipo darantį randa BbMt24,46. Vieni Viešpatį taipo pagarbina SGI103. ║ Kuriu būdu regėjot užžengiantį ing dangų, taipo ateis Mž299. Kaipo norėjo, taipo padarė Mž434. Kaip vėjas pučia, medžių šakas laužo, taipo mudu jaunu svietas kalboms daužo KlpD60. Ir nekurie iš mūsų ėjo grabopi ir taipo rado, kaip moteriškės sakė VlnE59. ║ Kartais neprieteliai taipõ pasislėpti numano, kad visur ieškodams juos atrast negalėsi K.Donel. Trobesys pirmiaus iš vidaus taipo tur būti strūnijamas, kad jį ugnis negalėtų įžeisti S.Dauk. ║ Taipo tur vyrai mylėti savo moteris kaipo savo pačių kūnus Mž33. Žiūrėkit į mane ir darykit taipo kaip aš! prš. Pons taipo kaip būrs šaltyšių niekina seną K.Donel. O vei ir jų lėlės, kad joms kas pasidaro, lyg taipõ, kaip ir mūsiškės, klykia nešvankiai K.Donel. ║ Ir bais rėkaudamas, taipõ kalbėti pradėjo: – Jūs baudžiauninkai! girdėkit, ką pasakysiu K.Donel. Giedama taipo: – Sukilo žodis iš tylos gelmių Vd. 2. O ko ko? O dėl ko? O pas mus vis taipõ JD1106. Ir stojos (rados) taipo BB1Moz1,15. Ir tarė vyriausis kunigas: – Ar tai taipo yra? GNApD7,1. 3. Kam dūksti taipõ, kam keikti taip išsižiojęs K.Donel. Kogi taipõ smūtnai giedi? JD138. Antrą kartą jau jai liūtas neišrodė taipo drūtas A1884,124. ║ Kupčius su mastu taipõ per nugarą davė, kad jis bekaukdams nuo trepų dvilinks nupuolė K.Donel. Jis buvo taipo papeiktas, jog veidus po akim jo paslėpėme VlnE215. Iššoko ugnys, kurios nugąsdino liūtą taipo, jog šiurpuliai anam par kūną parejo LTR.
2 taipo prt. taip pat, irgi: Jėzus Kristus nenoprosnai nei kentėjo, nei numirė ant kryžiaus… Taipo Jis ir didžių naudų dėlei iš numirusių kėlėsi BPII12. Bet ponas norėjo jį taipo mušti liga VlnE215. Šitokius peržengtojus ne tiktai per rubežius, ir taipo ir artimosa vaivadystėsa pasekti prš.

taipo rašyba: taipogitaipogi sinonimaitaigi sinonimastaipogi reiksmetaipogi rašybataipowertaip

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas