tiktai reikšmė

Kas yra tiktai? 1 tiktaĩ prt. K, J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, tiktái LKKVII181, tìktai LB160(Grl), NdŽ, LKKVII128, Pb, Žln; SD189,375, CII156, H, H174, R, R269, MŽ, Sut, M, L, FrnW žr. 1 tik: 1. SD146 Aš kasdien buvau, tiktai tą vieną dieną ką nebuvau N. Jug anie nieko nedirbo, grajijo tiktaĩ i ėdė Rt. Tiktaĩ iš darželio gyvenau On. Kruvine sirgo tiktái tėvas o moteros nesirgom, stipros Drsk. Seni, dirbtų nebeinam, tai apie namus jau čia tiktaĩ Kp. Aš nemokinta, tiktaĩ pasirašyt moku Kp. Buvo tìktai antaniniai, statiniai, vasariniai alyviniai baltiejie i pilkiejie [obuoliai] Sdb. Tiktai duonos nuspirkau, pyragų nebuvo Lš. Seniau reikėjo metus tarnaut, tai tìktai dviratį galėjai nusipirkt Žg. Tiktái žaliai dažė [drobę] ąžuolo žievėsa Drsk. Iž linų tiktái darbas buvo Rod. Lazdynuos tiktái nemunės auga Grv. Makštus siuvė tiktái iš drobės Rod. Tiktaĩ pjauti nemokėjau, o teip kitką viską viską dirbau Als. Esu i pati vėlusi, ne tiktaĩ kitą mačiusi Žlb. Vainikėlis tiktaĩ šitas, oi oi oi, o bernelis bus ir kitas, oi oi oi DrskD75. Mala tiktaĩ duonai rugius LKT106(Krž). O ką gi duos [kiaulėm], arkliašūdžių tiktaĩ ir išrūgom apipilia arba pieno atvežę Jž. Tą paveikslą Barbė pasikabino tiktai dėl to, kad kito neturėjo I.Simon. Jį tiktai Petras pažįsta J.Jabl. Tiktai tas supranta, katras moka Krm. Anuodu buvo taip nušiurę, kad daugiau nieko neturėjo kaip tiktai trobelę (ps.) Bs. Visi žvėrys išėjo darbo dirbti, tiktai kurmis atsiliko J.Jabl. Žemės tiktaĩ tebuvo keturi aktarai Varn. Tėvai turėjo tiktaĩ dešimtį aktarų žemės Žlb. Vaikų – sūnus ir dukra tiktaĩ, neturiam daugiau Dt. Buvom aštuoni, aš vyresnioja, ale kad, atamenu, dvi mergiotės dvynukės kai mirė, likom tìktai dujai Jž. Man buvo aštunti metai tiktaĩ da Trgn. Atrodo, palijo, ale tiktaĩ lapam (mažai) Vžns. Aš daug negeru, teip dėl draugystei tiktaĩ Slnt. Koks čia lietus, čia tiktaĩ dulkia Ob. Baltinius plausi už tą, ka duotum tiktaĩ pavalgyti Sd. Septyni metai [vaikui], tìktai vien posnykas, nei sekmadienį, nei kada pieno Rk. Labai vaišinga: apikelia apikelia stalą, kad tiktaĩ paukštės pieno tetrūksta Pl. Mes buvom tiktaĩ trejeto metų Akn. Ir klastorių nereik tiktaĩ tarp būrų ieškoti K.Donel. Dar tiktaĩ pumpureliai buvo, ė jau kirmėlės nukrimto Tvr. Nebė[ra] laukūse begirdėti, ka kas sudainiuotum, traktoriai tiktaĩ birba, ir gana Yl. Tėvelis tai tiktaĩ su kailiniukais išejo, o mes tai kaip stoviam Sb. Tus (tas) maža pirko, tiktái šnekėj[o] Mrk. Kiek te jo (avino) yr – tiktaĩ kumpiokai ir kojos Smal. Pasigyrė bernaitelis, kad rugių aruodai, kai nuejo ponaitelė, rugių tiktai puodai (d.) Švd. Neseniai labai, va tiktai dabar, iš karčmelės atejo LTR(Klt). Nesa anys tiktai todėlei rūstauja ir kariauja, kaip mes jiemus jų zokaną išardyti norim BB1Mak6,59. Ne, mes dėl mėsos tiktaĩ jūsų giriame balsą K.Donel. Ar audžia tiktai sau, ar priima užsakymus? rš. Tiktai tau ant garbos gyvent PK128. Jo tiktai tasai karias balso klauso, ant jo tiktai įsakymo aba vieno mosterėjimo jam statos SPI261. ^ Tikras piningas tiktaĩ iš karaliaus rankos teišeita Ms. 2. Kap davės lapė miškan, tai čia per balą, tai vanduo tiktaĩ taškos, kap lekia Aps. Tas tiktaĩ džinkt į snukį Vkš. Vokyčiai išvarė, tiktaĩ už valandos veizu – dega Vkš. Až lango tiktaĩ tuk tuk tuk Mlk. Užgirdau, kad pykšt tiktaĩ, nuplėšė, [bačkos] dugnio išlaužė vieną lentelę [alus] Kp. Saulė tiktaĩ pateka – ir artų Kp. Tiktaĩ tą kepurę į stalą takš KlbXXXII(1)68(Nv). Aš tiktaĩ atsistojau, teip drąsiai sakau Č. Tiktái moka gert velnias Drsk. Tiktái grybai stovi, stovi kap ropės Mrc. Ta šis tą virbuką tiktaĩ šmakš nubėgęs parkišo Sd. Mergos tiktaĩ šoka, nėr kada ir verpia Tvr. Tiktaĩ nekliud'! Ml. Tik tu pažiūrėk, kaip Albinėlis šūruoja, tiktai tu pažiūrėk, motin! J.Balt. O tas jau ir tyko[ja] tiktaĩ Varn. Bet dabokim tiktaĩ, ar svieto būdas genesnis K.Donel. Bene Juzė tiktai? M.Valanč. Tiktai pažink tavo nusidėjimą, jog priš poną tavo Dievą sugriešijai BBJer3,13. ║ samplaikinių jungtukų pabrėžiamasis, apibendrinamasis komponentas: Negeras žmogus buvo, žiūrėjo, kad tiktaĩ pavogt, apmaut Kvr. Ka tiktaĩ galėtum nusipirkt rūbų, ale ka to rūbo nusipirkt sunku buvo Č. Kad tiktaĩ saulė išeina, tada sako, kad graži vasara On. Šokom, valgėm, gėrėm, kiek tiktaĩ benorėjom Šts. Nuejo, prisisėdėjo, kiek tiktai lindo ir jau gerai naktį eina namo LTR(Slk). Su šakaliu užsidegus ieškodavau, kol tìktai rasdavau LKT156(Grz). Turės minti ir minti, kol tiktaĩ išauš Žlb. Kas tiktai šakelė – tai aukso spurgelė (d.) J.Jabl. Šarkakojisžolė tokia, kad tiktaĩ dieglys – išverdi ir geri Kvr. Kad tìktai noris pagulėt, kad užeis miegas, tai an to daikto ir atsigulk Grv. Aš tau vis tai dovenoju, jei tiktai tu pats nori P. Bakšėnai neužsiimdavo su muštynėm: jeigu Rudikai tiktai gryčion, tai Bakšėnai visi kaip ančiukai išlaksto Slm. Kap tiktái susmaišo oras, visa sopa Drsk. Kap tiktaĩ siūlas blogas – ir nėr mezgėjos Ign. Agurnykas kaip tìktai agurkas Sdb. Lig tiktai motina pasirodo, vaikai, iš visų pusių aną apstoję, valgyti prašo Vkš. Namuose tylu, taip tylu, kaip tiktai begali būti Grėtei vėl namo parsiradus I.Simon. Nu kad su eiguliu da sugyveni geriau, duoda geresnio [miško], bet tiktaĩ malkos būdavo brangios Rk. Linksminkis, jauniki, jaunybėje ir būk linksmos širdies, ir daryk tatai, ką tu tiktai mėgsti ir ko tiktai nori akys tavo DP10. Idant jumus jūsų griekai atleisti ir nug jūsų numazgoti būtų, kiek tiktai jūsų yra, kurie tatai tikit Mž139. Kur sunkiau, kur tiktaĩ, tai Jonukas ir Jonukas, ir Jonukas Ant. | Tai baisybė, kad jau ir plaukai pasišiaušia, o tiktaĩ, kaip žinom, taip kasdien pasidaro K.Donel. 3. kaip modalinis žodis: Et, tiktai, nė šioks, nė toks, kai verbliūgas NžR. Jis septyniasdešim metų, tiktaĩ DrskŽ. ◊ bèt tiktaĩ RdN prastai; prastas: Vienas nori išmokt, o kitas bèt tiktaĩ (tik laiką praleisti) An. Gryčios blogos, dangčiai slobnūs, gaspadorius bet tiktai NS772. kaĩp tiktaĩ kaip tik, tinka: Paltas man kaĩp tiktaĩ Ktk. Ant šito piršto žiedas – kaĩp tiktaĩ Slm. teĩp tiktaĩ jaũ menkas; menkai: Rugiai teĩp tiktaĩ jaũ, mat pavėlintai bebuvo pasėjęs Jdr. tiktaĩ ką̃; ką̃ tiktaĩ 1. vos: Pečius tiktaĩ ką̃ šiltas stovia LKT299(Sb). Pavargėlis tiktai ką insivilko gryčion tavo Gmž. 2. neseniai, vos: Bet štai atsidaro durys ir įeina tėvas Žagaris, tiktai ką sūnų palaidojęs J.Bil. Kas nor muni gauti, tas tur ilgai laukti – ką tiktai neseniai tepradėjau augti LTR(Plt).
2 tiktaĩ conj. NdŽ, K, tiktái, tìktai NdŽ žr. 2 tik: 1. Bėdos neturiam, tiktaĩ nebėr tos jėgos Skd. Mergelikė auga gerai, tiktaĩ da nekrikštyta Lkv. Teip pat liuob kepti [tortus], tiktaĩ jau papuikalai jau kitoki buvo Bdr. Paršiukai įdomu pažiūrėtie, tiktaĩ klapato yra Dgp. Ti ką nori, tą dirbk, tiktaĩ sugebėk plėšti, mušties Žr. Tai ne sode paukštužėliai, tiktai mano dukrelė taip gailiai verkia LLDII133(Grš). Pilni namai gėrybės, tiktaĩ reikia kantrybės Šmn. Davaliai šieno, tiktaĩ kad neduoda sudžiovint PnmR. Mes kai kolkozuos suejom, tai dirbom senybiškai: ir rišėm, ir pjovėm, ir linus rovėm rankom, tiktaĩ kad nereikė braukt linų Kp. Sugrįžo žirgelis ir kamanėlės, tiktai nesugrįžo jaunos dienelės LTR(Mrk). Aš išdainavau visas daineles, tiktai tos nedainavau, ką mergytė dainavo LTR(Nmj). Gėrę po biškį nuejo gulti. Ale ant sienos nebesukos, tiktai šnekino tą paną par visą naktį LTR. Tenai klebono brolis gyvena, irgi Balaišis pavarde, tiktai vardu Juozapas J.Balt. Jis kit nieko nenorėtų, tiktai pereiti BB1Mak5,50. Jog velinas stojasi est teip bjaurumi ne per ką kito, tiktai per nuodėmę DK56. Idant mes teipag ne iž kur kitur nė jokios nodiejos nei patiechos ieškot neturim, tiktai visad vierna širdžia turim šaukt jop MP78. Tiktái brangu, geras laikraštis DrskŽ. ^ Sukasi malūnas, tiktaĩ be grūdų (tuščiai kalba) Lkš. Viso yra, tiktai nėr raginimo S.Dauk. Ir vilkas šuns nesibijo, tiktai nekenčia LMD(Graž). ║ jungiant postpozicinį savarankišką sakinį: Tiktaĩ nebuvo tos muzikos tokios įdomios, kai daba kad yra Žg. Tiktai giliai giliai išsivežė nematomą rūpesnį, kuris graužė jo širdį J.Bil. ║ vis dėlto, taigi: Tiktaĩ y[ra] šnapšė pribengusi aną End. Tiktai ana yra gera, mylia vaikus Krš. 2. Tiktaĩ baigė pavalgyt, tik susiėmė už krūtinės Kp. 3. R16, MŽ20, N Ne tiktaĩ jauteliais, bet ir karvelėm artai Žrm. Druskos ne tiktaĩ, bet dar ir uždaro reikia K.Donel. Dabar jis ne tiktai kosėjo, bet ir krauju spjaudė J.Bil. Tuojaus ne tiktai sau, ale ir visai savo giminei, visiems savo vaikų vaikams pelnė ir kūno, ir dūšios smertį brš. Teipajau ir šventieji … rodžias žmonėmus ne tiktai sapne, bet ir ovyje DP274. Atrodė, ne tiktai žmonės gieda, bet ir bažnyčios sienos, ir net sietynai, pilni degančių žvakių J.Balt.

tiktai sinonimai

tiktai rašyba: tiktai rašybatik taistiktai žvėrystiktai tutiktai ne šiandien tiktai ne šičiatiktai žvėrys filmastiktai kartu ar atskiraitiktai tavyje

Kitos žodžio tiktai reikšmės: Tiktai angliškai Tiktai vokiškai Tiktai sinonimas Tiktai lenkiškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas