toks reikšmė

Kas yra toks? tóks, -ià (-ì Krtn) pron. demons. (3) DŽ, NdŽ, tóks, -ia (-i) (1) NdŽ, Kbr, tõks, -ià (-ì) (4) K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Slm, Kp; H, R, MŽ, Sut, LL251, RtŽ, L, M, toksaĩ DP9, K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DūnŽ, tóksai; PK171, SD330,367, SD1180, R, MŽ, Sut, N, M 1. šitoks, kaip tas, panašus į tą (nurodant žinomą daikto ypatybę kitos ypatybės ar aplinkybės atžvilgiu): Toks esmi R63, MŽ84. Toks mano būdas R329, MŽ440. Del tokių dalykų nereik bartis J.Jabl. Laukuose bolavo rūkas; tarpais purškė smulkutis lietus. Tokią dieną joks darbas nesisekė V.Myk-Put. Tačiau viena jo ypatybė, reta tokiame amžiuje, stebino visus: tai senio klausa P.Cvir. Kai tokiẽ darbinykai, tai pardien vešme [šieną] Kp. Te net nėra tokių̃ žmonių senų Ldk. Su tokiẽm žmonėm taigi vargas, al baigiu išvargt jau Mžš. Kalba – kaip lakštingala gieda, o valią tokiam paduok – ašarom apsirysi! J.Balt. Daug daba yr tokių̃ susidrėbėlių Sdb. Ka kitokių nėr, tai gerai i tókie Vl. Reikėjo tik šluotą paimti tokiái! Grdm. Susmukę agurkai, valgyt nebegali – tokiẽ tik išmest Mžš. Labai skanios silkės buvo, ka tu daba tókią gautumi silkę Klk. Mūsų ir dabar da turi tokiuõs keselius, da marti neša šieną Kp. Na, kai žąsims ganyti, bus geras ir toks J.Bil. Kiek jau aš tokių esu perleidęs, ne Zosės bestovinčių!.. Žem. Posnykaujam, posnykaujam, būdavo, iš tokiõ gyvenimo ir stiprūs Kvr. Kad tokiẽ laikai buvo Grnk. Ką gali daryt, kad atėjo tóks laikas Vlkv. Kai tokiẽ orai, nebedžiūsta rūbai Žl. Tokiuõs oruos nėr ko [šieno] vartyt: matos, tuoj lis Mžš. Ka buvo tokì mada, tokiẽ laikai, teip i dirbom Kl. Dabar tokių̃ dainų niekas nedainiuo[ja] KlbXXXII(1)69(Eig). Ne sarmata ir giedot tokiaĩs balsais Žl. Tai matai, sese brangioja, tai tokiõs navynos Rk. Mūsų visi vaikai tarnavo pas ūkinykus – toksaĩ laikas, matai, buvo Žb. Tyčioms tókį laišką parašė Krš. Ana dirba žvakes – jos tõks darbas yra Žl. Tókia diena jau [pirmadienis] – tinginio ir melagiaus diena, tai javai neaugs [pasėti pirmadienį] Jž. Gal eisiam, gal i neisiam – tokiẽ atsakymai Trk. Vis tókius vargus tokiūsè tarpūse vis temoku pasakyti, tókius teatminu Varn. Duoda stiklinę cukro, litrą pieno – uždarbys tóks Bsg. Visa šeimyna tokiõ kraujo Sug. Tokie ir antrieji dobilai Ds. Tokiuõ plauku arklys Ds. Iš tokiõ ryzo ir gero autskario nepadirbsi Šmn. Delto nedideliai mūsų kiaušiniai, prastai moka tokíem Mžš. Tókių pusamžių vyrų jau keli mirė Gs. Tos juostelės buvo tokio meto (didumo ir platumo) Rm. Velėnos va tokiõ storumo atvirsta [ravint] Žl. Tokiais akiniais tai gera būtų linai brukti J.Jabl. Tokiomis pušnimis nesunku būtų ir purvynas klampoti J.Jabl. Aš jį nuo tókio pažįstu Smln. Ranka kaip ranka paliko, o koja jau nebė[ra] tokì Yl. Va tókie balvonai (apie paauglį) jau ganydavo Vdn. Kad aš tokì vaikas buvau, tad aš tos kningelės negavau skaityti Akm. Tókio aš tavęs niekur neleisiu LKKXI197(Škn). Maži šuniokai reikia par stebulę iškišt – tokie nepasiunta Brž. Kalba kalba, skaito skaito, sako sako [kursuose] – va tokia galva, kai pareini! Mžš. Dabar ir alus nebe tas, ir duona naminė argi ne tokia – grūdas nebe toks Kp. Graži [duona] labai pakepta, ale va ne tókia – seniau tai kvėpia Jž. Tik ausys [senatvėje] negi be tokiõs Krns. Ir man toksai arklys tiktų J.Jabl. Anai toksaĩ krau[ja]s Vgr. Jau turbūt paveldėjimas buvo toksaĩ Erž. Toks ta tai buvo žmogus Petras Sabaliūnas J.Bil. Idant mūsų širdys tokiame tikėjime būdamos niekada nenuosigąstų nei nuosimintų MŽ222-229. O anas bylojo jumpi: – Ko jūs išsigandote ir dėl ko įeiti tokios dūmos ing širdis jūsų? MP168. Neturės pikti dalios tokios PK44. Jaučiau pri savęs tokį mąstymą SGII39. Ir kurios moteriškos tokį darbą mokėjo ir tatai, rodos, darė, tos audė (dirbo) ožkų plaukus BB2Moz35,26. Po tokiu dengalu juo daugiaus piktenybių darai BBJer2,33. Tokiemus nežadėjo Dievas padėt SPII9. Tokių̃ pilvapenių, klepojančių ir begėdžių … dvarai pilni DP160. Iš tiesos daug tokių randas šiais piktais čėsais ir pagadintais MP66. Idant ir jūs patys pasiduotumbite tokiemus ir kožnam, kursai daba podraug Ch11PvK16,16. Būdamas tokimè ižgąstyje … bevelijo tatai aprinkt DP150. Toksaĩ yra būdas ir prigimimas rūstybės Dievo DP9. Kokią naudą daro toksai valgymas ir gėrimas? Vln33. Tóksai buvo Abromas, Dovydas ir kiti patriarchai DP533. Kuris tokiùs prajėvus darė, buvo sūnumi Dovydo DP119. Toksai sudairinimas vieną kartą tenusiduod per metus BB2Moz30,10. Toksaig buvo reikalas numirimo Viešpaties Christaus DP487. Tokig buvo nauda numirimo Viešpaties Christaus DP487. Nesa kiekvienas toksaĩ, jei nepažįsis, bus vėl ižduotas velinamus ant pažudymo dūšios ir kūno DP104. Yra sugatavytas toksai užmokėjimas jo MP95. Todrin tokimè pakajuj užgimė, jog ant to atėjo ing tą pasaulį, idant mus suderintų DP38-39. Pagirtieji grynieji dvasioje, nes tokių̃ yra karalysta dangaus DP485. Tokiąna (instr. sing.) LKGI658(Kp). Tokio•san (loc. pl. f.) LKGI662(Plš). Tokiuo•m (instr. sing. m.) LKGI653(Žsl), LKT320(Zr). Toksai gi SD367, N. ^ Aš tokio ir ant kelio radęs neimčiau Sln. Tokiam arklį įdavęs, ir stungį įduok MŽI261. Tokio žmogaus bėk ir pėdų B908. Toks giltinės parnešt siųst geras: negreit tesugrįžta J.Jabl. Nė Dievas tokiam negal padėti J. Jabl. ║ eina atliepiamuoju žodžiu lyginamuosiuose posakiuose arba sudėtiniuose prijungiamuosiuose sakiniuose, nusakančiuose ypatybės pobūdį: Ar esat matę tókį žvėrį, kokį aš vakar mačiau? J.Jabl. Jis vėl atsimena senelį tokį, koks jis buvo dar gyvas I.Simon. Aš esu kalvis, o anie, kokie buvę, tokiẽ paliko Als. Koki ana buvo, tokì ana tebėr Trk. Še buvau, te buvau, bet tokių dyvų, kad būt dvi galvos, vienos kojos, nemačiau Šmn. Nėra tokiõ žmogo, kad negalima būtų gyvent Ln. Nebė miškų tokių̃, kaip kitkart ka liuob būs Yl. Yra tókių arklių, kur žmogui su kojom kerta Jrb. Į tą, mokyklą mažų, kaip daba tokių̃, niekas neleido Plt. Pirma, būdavo, tokiuõs, kai dabar grybaujam, spardydavom, neimdavom Gdž. Brolis nesveikas, tõks buvo kaip ir su dusu Adm. Katrie tada ejo pinigai, tai tokių̃ įdeda [statant namą] ant sunėrimo Slm. Duona nekokia, ale kokią pečius iškepa, tókią turiu valgyt Sk. Nebe tokiõs kojos, kaip buvo Mžš. Man koja pagerėjo, bet, matyt, tokia nebebus, kaip buvo Mžš. Ka kas bepadirbtų tókius laikus, kaip kitą kartą ka buvo Nt. Kad i jo tėvas ne tõks, kaip reikia Mžš. Yra tokių̃ dujai, kad geria ir geria Kvr. Yr tokių̃ kai avis: ėda i bliauna (turėdamas skundžiasi) Erž. Yr tokių̃, ka i penkiasdešimt metų lepšės Nmk. Ir jo balsas buvo toks, lyg jis pagalbos šauktųsi I.Simon. Tokių beržų kaip Vaduvų kalvose niekur nebebuvo Vaižg. Jau kad žmonės tokių medžių kaip liepa nesigaili, tai jie ir nieko nesigaili V.Krėv. Atsiras ir daugiau tokių bedalių kaip mudu V.Myk-Put. Tokia jos liga kaip mano sveikata Žem. Argi jai būti tokiai kaip visom? I.Simon. Kad ir gyvena ten žmonės, tai galgi tokie kaip mes A.Vien. Siuvėjų begalės, bet tokio kaip Dzidė ne tik aplinkui, bet vargu ir toli galėtum rasti LzP. Mano metai jau tokie, kad greitai reikės vienam būti ir tylėti V.Krėv. Karaliusliepė jam padaryt tokią žvaigždę, kokią duktė turėjo smako dvare BsMtI180-181. Dabar tokių̃ [šokių] nei nešoka kaip senybėj Kp. Kad aš tókius nagus turėčio kaip tu, aš nesrėbčio tókios roputynės Kl. Tai dėlto prisrinkai tokiõs [uogos], kokios norėjai Slk. Jug akys muno tebė[ra] tókios, kaip ka gimiau Žlb. Buvo ir tókių, kurie dvidešimt keturias valandas pirm kiaulių priėmimo laiko į stotį atvažiavo Plšk. O aš negavau tokiõsios panelės kaip tavę JV371. Tokiuo džiaugsmu, kokiuo išmanai MP165. Tokiõg intikėjimo mumus … maldosp reikia, idant nieko neabejotumbime DP483. Su kokiuo apdaru įėjo, su tokiuo teišeina Skv2Moz21,3. Ir kasg tarp mūsų toksaĩ yra, kuris tokiuos pagundymus ižkęst galėtų DP116. Tokiamui to graudenimo gana, kursai nuog daugeto stojos Ch12PvK2,6. Kokiuo saikiu saikuojate, tokiuo bus jums atsaikuota brš. ^ Koks artojas, toks ir arklas (arklys prš) J.Jabl. Koks arklys, tõks ir pakinktas Imb. Koks paukštis, toks ir lizdas LTsV222(Mrj). Koks paukštis, tokia ir giesmė LTsV78(Ds). Koks paukštis, tókios ir plunksnos Krš. Koks tėvas, toks ir sūnus J.Jabl(Sv). Kokie tėvai, tokiẽ vaikai Trk. Koks mėnuo, toks ir laikas, koks tėvas, toks ir vaikas LTR(Mrj). Koks medis, toks ir vaisius B122, Vl. Kokia obelė, tokie ir obuoliai An. Koks kirvis, toks ir kotas (kirtėjas Mrj) LTR(Srd). Koks žmogelis, toks ir kirvelis LTsV222(Pšl). Koks stogas, toks ir lasas">lašas S.Dauk. Koks puodelis, tóks dangtelis Nm, Slv, Tlž. Kokia gaspadinė, tokie ir barščiai LTR(Zp). Kokia mėsa (meisa S.Dauk), tokia sriuba Ašb. Kokie miltai, tokia ir košė LTR(Kš). Koks valgytojas, tõks ir darbinykas Ds. Koks smokas, tõks ir griekas Slm. Koks javas, toks grūdas LTR(Mrj). Koks oras, toks noras LTsV222(Plng). Koks apsvilkimas, toks ir grožis Krns. Kokia ana, toks ir anas Ktk. Koks aš ponas, toks mano ir kaptonas LMD(Žsl). Su kokiu žmogum, toki ir kalba Sln. Su kokiu sutapsi, tokiu patapsi S.Dauk. Kokia galva, tokia ir kepurė LTR(Dkk, Km). Kokia galva, toks ir protas J.Jabl. Kokia galva, tokià kalba Vkš. Jos tokià liga kai mano sveikata Kair. Koks iš lopšio, toks į grabą LTR(Mrj). Koks į lopšį, toks į grabą LTR(Zp), Prn. Koks gimė, toks ir mirs M. Jau kas koks gimė, tai toks ir sprogs Slnt. Kokia pradžia, tokia pabaiga Mlt, Šmn. Kokią norėjai, tokią̃ gavai Žl. Būk toks, koks nori kitiems rodytis, ir būsi geras žmogus J.Jabl. Jug nė[ra] tókio paukščio, ka savo plunksnų nepaneštų Tl. Ne toks mano šuva kaip kaimyno kalė LTR. ║ eina apibendrinamuoju žodžiu, kai vienarūšės sakinio dalys, aiškinamieji paremiamojo sujungimo sakiniai ar savarankiški sakiniai paaiškina ypatybės pobūdį: Ašai tóks žmogus: kito nenoriu ir savo nepaleidžiu Šln. Toks gyvenimėlis: gimė po sermėgėle, pagyveno turteliuos, atgulė po ta pačia žemele Ėr. Tókia giminė: jis pirmosios pačios vaikas, to paties tėvo Jrb. Papuola pas tokį̃ [tarnauti]: žemės daug, o valgyt nė[ra] ką Bsg. Kelnias pasiuvo tokias – nesulenkia, kai reikia skalbt Kp. Monika tokia buvo: ji viskuo tikėjo P.Cvir. Ji nebe tokia: ir veideliai skaistesni, ir eisena kitokia A.Vien. O žmogus toks: jeigu jis, valgydamas košę, pamato, kad kitas ryja lašinius, košė jam daros neskani K.Saj. Senovė[je] buvo tóks balinimas: išausma audimus, sušlapysma, išnešma an saulės, i balna anie Krž. Kitą kartą toki mada buvo: a plunksnas plėšys, a ką – eis pri kitas kito Žlb. Ka žmogus tóks beesi: biškį kas – i širdie tujau blogiau Kl. Kas tas y[ra] toksaĩ: kaulo burna, meisos barzda? Vgr. Byla tos dainos yra tokia: jauna marti keliaudama … baras ant girtų kraitvežių StnD19(komentaras). Kaip mus mokia gražiai tas priežodis šventas, kurio tóki yra suma. Jog tūli tų, kurie čia ant to pasaulio rogėjos paskutiniais, bus pirmais ant ano, o kurie čia regėjos pirmais, bus paskutiniais DP93. ║ f. Žgč euf. apie nėščiąją: Tik apsižanijo – ir jau tokià DūnŽ. Tokiái reik dirbti, valkioties, ne gulinėti Krš. Kaip tókios užnešio[ja], taip [vaikai] i auga Rdn. Tokià paliko, ir iš kur?! Rdn. Nespėjo ištekėt, o jau i tókia Jrb. O kaip tu tokià važiuoji vogt?! Mžš. Antano boba jau tokià Pl. Viskas jų šeimoje buvo darnu, gražu, tvarkinga, tik viena kaimo moterėlė pastebėjo, kad jaunoji Pečiūrienė „tokia“! A.Vien. Ten paaiškėjo, kad ji jau buvo tokia I.Simon. 2. žymimai ypatybei arba daiktui pabrėžti: Turėdamas tokį darbininką, galėtum tik džiaugtis J.Jabl. Kiek perėjom pasaulio, tókio žmogaus neradom Pžrl. Turėjo pirmąjį vyrą tokį̃ gerą Pb. Buvo tókia drūta, tókia greita moteris Pb. Tokiẽ geri žmonės numiršta Trk. Kad tokių žmonių bent dešimtis būtų Lietuvoje! J.Jabl. Anas tóks bistras, net šunes jo nepaveja Užp. Tõks, regias, geras žmogus buvo, o pagedo Svn. Tokiõ jo ūmumo, tokiõ piktumo: užumetė grėbliakotį an stogo – čiūkš ir nučiaužė, antrokart vėl – čiūkš, – sulaužė papykęs Slm. Tokià, regi, gimenė (šeima) buvo – vienuolika žmonių! Gs. Tokiõ mokslo žmogus ir tampo tókias bjaurybes (kuprines) Rk. Toks geras arkliukasnors papilvėn lįsk Žl. Karvė užtrūko, nežinau nė ką paduot tokiam pieniui Snt. Ale ka tokie dideli šernai, pėdai tai kaip karvės Imb. Apsimynę, nešvarios mergos – i gavo tokiuõs gi vyrus! Mžš. Gaila tokiám berniokui jaunystė sugadint Žl. Tuos veršilus nelabai kas galėjo išganyt – tóki pasiutę buvo Všt. Močia tokia iškalbi, tai ir dukterys tokios Šmn. Tókiai mergai utėles turėt sarmata! Ob. Nu ar tu, žalty, negali dirbti tóks vyras?! Trk. O kuo čia pavaišinti tokius svečius? Plt. Ką ten anims bereik įduoti, tókiam būriuo Ms. Tie sūnai tokiẽ graži vyrai buvo Skd. Jis toks laimingas – kaip jį dabar tokį barsi ir lupsi? K.Saj. Net krūptelėjau aš, toks jau negražus buvau tenai tame veidrodyje J.Balt. Čia pagretoms tókių jaunų daug mirė Jrb. Tokià bėda, eina padegėliais Krš. Kojos narys tóks suputęs LKT99(Užv). Ši tókį protą teturėjo tókia vieta nusikratyti Ms. Kito nieko neėda kaip dešras, gerai, ka čia tokiõs pigios gauna Trk. Jis buvo jau nebe toks mėlynas, bet smulkus drebulys dar tebepurtė jį visą J.Balt. Aš menu, šitas klevas dar nebuvo toksai plačiašakis V.Mozūr. Ji buvo dar visai visai jaunutė, bet tokia sudžiūvusi! J.Bil. Toks vyras… Kaip ąžuolas! O ta mano kvailė dar nosį suka! J.Paukš. Koks stebuklas tavo obuolys, kad prašai už jį tokius pinigus? J.Balč. Tókie obuoliai dideli Ds. Bėga da į girią, namie tokių̃ uogų turėdama Erž. Karvė tokiõ[je] žolė[je] ganosi – ant agurkus šiemet nė nežiūri Mžš. Reikdavo nupjaut surinkt, o tóki rugiai buvo! Pg. Vienas obuolys svarą svėręs – tokie buvo obuoliai! J.Jabl. Bet ją apėmė toks graudumas, kad apsikabino – ir ašaros per skruostus kaip lietus J.Paukš. Ale jau tokiõ kosėjimo tai neduok Dieve! Svn. Taigi dukteriai raudok i nenustok – močia tokià gerumo buvo! Mžš. Argi paskutinioji, kad per tokį lietų nori eit?! Mrj. Tai privargote tokiamè slidume Rmš. Tokiu (bjauriu) oru nė šuo an kelmo nesėdėtų Kl. Iš tókios šilumos ledai susidaro ore Erž. Kur par tokią pylą važiuosi [uogauti] – medžiai visi šlapi Šv. Jokia galybe nenueičiau tokiam̃ karšty Bgt. Kur reik lįsti, ka tokì karšta Trk. Tokiamè bėdo[je] LKKVII169(Škn, Krp). Tokiamè šalčiausio[je] langas atdaras lig galo! Krš. Kur tu tokiõj eisi? Skr. Jūs atavežėt šilumą, nebėr tokiõ šalčio Antz. Kaip pareisi, ka tokì tamsi Trk. Tóks puolimas [dirbti] buvo, kol galėjo Krš. Sudevė [vaikui] par ranką, užsikvakėjo – tókio pasiutimo! Krš. Kad būt muno plaučiai palaikiai, aš nebūt sulaukusi tókio amžiaus Nmk. Kas te bebus gyvas tokiõ amžio! Mžš. Aš nežinau, kaip man Dievas devė tókį ilgą čėsą gyvent Kr. O jei jūs tokiuose metuose to nežinote, tai aš galiu spręsti, kad esate iš anapus girios arba iš dar toliau J.Balč. Rodos, ne tókį ilgą amžių pragyvenau, o kiek tų karų buvo! Skdv. Tóks gyvenimas – į jaučio skūrą nesurašyti Vdk. Viena pasilikau [namie] tokiõ[je] senatvė[je] Nmk. Tokì sausybė, vandens nėr Krž. Kaip tu nueisi tokį kelią pėsčias? J.Jabl. Kur tu tokią̃ dieną jaunam sėdėt namie! Mlk. Bulbių da biškį turiam, nėra tokios bėdos Erž. Seniau tokius pinigus skolindavo, kad nematytų niekas, kad nežinotų, kur gavai Krns. Jau tóks pavydas jų tas tėvas, ka neklausk! Jrb. Tokia tvirta Laukienės išvaizda, toks trankus jos balsas – net juokinga buvo pagalvoti apie mirtį J.Balt. Valgau, o mano jaučiai tokiomis godžiomis akimis į mane žiūri J.Bil. Kas ausis prišiko, ka tokio balso negirdi? LTR(Vdk). Tokiõs gražiõs nerado Sch123. Inteko ing tokiàs dides kančias DP273. Mun ne tokiẽ dar javai būtų BM380(Lž). Tokiõs (nerimtos) močios, o tokiẽ geri vaikai Vb. Kodėl tu, brolau, toks nuliūdęs? J.Jabl. Da tokiái šiukšlei pirksma suknelę?! Žl. Aš da nesu tokì serganti Trk. Kiek aš pergyvenau, dėl to ir tokia baisi, sudžiūvus Smal. I būk tu ma[n] tóks nezgrabaila: paleist iš nagų tókį dailų puodelį! Jrb. Vidury lomkų sėdi su tokią́j [prasta] skarele Žl. A tokių̃ parpalynių gal valgyti?! Krš. Aš tókias skanias duonas išsikepiau Žlb. Tie medžiai buvo tokiẽ dikti senovė[je] Žlb. Tóks mažas vabaliukas, o tókius skruzynus suvelka Vdk. Tóks nūsproga tas paršelis tė[ra] Vž. Tóks vaikas tebuvau, o jau taip sunkiai dirbau pri ūkininko Pp. Toksaĩ vyras, ir teip pavirš tiktai in šiuos daiktus težiūri A.Baran. Nuo to laiko, kaip dasupo, pasitaisė, nei tokia bloga, nei tokia pikta nebūdama DS367. Tokį̃ tinginį reikia darban varyt Sv. Tokiõ buvo gyvenimo – aršesnio jau nebuvo Dbg. Tokiuõs blogus laikus praleidėm, kas buvo! Užp. Ims kas tokį̃ puvą mašiną! Slm. Tai kiek ilgai nešiosi tą medinį (medpadį) tokį̃ ploną! Č. Naktį toks kvapas užsikelia kūtė[je], ka be dvasios Sdb. Tókių velnių bijok i susitikt Bb. Maža parakvijikė, kunigas tókią didelę [bažnyčią] užtęsė Stl. Kokio jūs gimimo, kokio jūs augimo, dėl ko jūsų tokie gražūs rūbų aprėdymai? LTR(Grl). ^ Katilą vaino[ja] puodas, kaip ans toksai juodas Pln. Velne, velne, ka tu joji į peklą, ko tu an tokiõs padlos Grd. ║ eina atliepiamuoju žodžiu lyginamuosiuose posakiuose arba sudėtiniuose prijungiamuosiuose sakiniuose, nusakančiuose pabrėžiamos ypatybės arba daikto pobūdį: Ir akis jos ne tokia šviesi kaip anksčiau P.Cvir. Pasdarė tokià maloni, kad baisiausiai, kad be muilo uodegon ankištum Žl. O kam smertis, jug ne tokiẽ numiršta kaip aš Trk. Kviečiai tokiẽ gražūs, kad išbrist negali Užp. Išalkau tókiu išalkimu, ka grobas grobą ryna Kl. Tokiẽ darbai, kad atsidūsėti negali Vdk. Paėmė mane tokia baimė, kad aš apsigręžęs bėgau (ps.) BVII124. Bet jam toks juokas, toks juokas, kad bėgdamas beveik su visa velėna pargriuvo I.Simon. Nebebūsiu toki balta kaip pas motynėlę NS1008. Pirštai klumpa, delnai dega lyg išdilginti, užeina panagės su tokiu gėlimu, kad net saldu J.Balt. Toksai neramumas dažnai ją krimto, kad nežinojo kur dėtis J.Bil. Visi kalbėjo, jog Pečiūra ne toks jau kvailas, kad su pavogtais arkliais lindėtų Kavarske A.Vien. Tokių gražių smėliakalnių, kaip Denionyse, kitur reta rasti Vaižg. Ir tie, kurie grįžo, ne tokie linksmi bebuvo, kaip iš namų išjodami V.Krėv. Tokia daugybė prisirinko, kad pilna gryčia buvo kimštinai BsPII232. Ir susidaro tokia jauki atmosfera, kokios niekados neesti kad ir labai draugingai sugyvenančioje šeimynėlėje Vaižg. Atsimenu, jis buvo toks senas, kad man augant senesnių ir neteko matyti P.Cvir. Medeliai tokius didelius ūglius leidžia, kad bematant išaugs sodas J.Paukš. Gėrimas pasirodė toks aitrus ir toks neskanus, jog net ją visą pakratė A.Vien. Pasigirdo toks tekinių terškimas, lyg jie nebūtų paspėję suktis Vaižg. Jos žvilgsnis toks nustebęs, lyg Grėtė jai tvirtintų, kad šiandien ne šeštadienis, o pirmadienis I.Simon. Eglutė jautė tokį sopulį, tartum būtų kas širdį jai raižęs J.Balč. Pirmasis pasimatymas nebuvo toks širdingas, kaip laukė ir tėvai, ir sūnus V.Myk-Put. Pasaulis ne toks linksmas ir šviesus, kaip jam atrodo I.Simon. Šeimininkės vėl kelių [žąsų] pasigedo ir padarė tokio klegesio, jog nė pačios žąsys nesusilygintų Vaižg. Šeimininkai tokie titnagai, kad skiedrelės dančiui pasikrapštyti iš jų negausi J.Balt. Dovydienė užlieja ją tokiu tvanu žodžių, jog jam belieka tik akim vartyt Vaižg. Bene būsiu puikus, bene būsiu gražus, bene būsiu toksai puikus kaip balts dobilelis S.Dauk. Nors aš prausiu ir perprausiu, jau tokia nebūsiu, jau nebūsiu tokia graži kaip pas motinėlę LTR(Nm). Ir bus tokià priespauda ant žemės, kokia niekad nebuvo DP14. Tóksai tenai bus suspaudimas ir toksaĩ vargas, jog žmones nei valgyt, nei gert, nei miegot … negalės DP14. ^ Ne toks velnias juodas, kaip jį moliavoja LTR(Lp). ║ suteikia pabrėžiamam daiktui neigiamos kokybės atspalvį: Tokia ten buvo tavo ir orė, kaip vaikų žaidimas! Vaižg. Toks man daktaras – tik pinigams imti! J.Jabl. Tokià i merga: balkio stinga, i du vaiku turi Mžš. Toks iž jo tę darbinykas Plm. Dėl tokiõs karvės – be karvės Ut. Ale mat žmogaus tókio tai ir višta tókia Slm. Ne toks jau čia miškas, kad tiktų vilkams ar net meškoms stoti Vaižg. Tai va teip, tai gal jau tóki ir vasara, kad dažniausia lietai Č. Pavalgiau to torto i vė parėjau namolio ruoštis – matai, tõks i balius Mžš. Visi mes tokiẽ meistrai Snt. Tóki vaikai dabartės, tókios jų kalbos Kbr. Toks ir vyras, kad bobos tvarko Snt. Tokia čia iš jos merga – kaip pirštinė Šk. Ta galva tóki bėra, ka neužmirščio Kl. Tóks tas darbas, tóks tas užmokesnis Žlb. Tokià i pievavieni alksnynai Yl. ^ Tai matai – tokiẽ i pamatai Mžš. Toks ir paukštis, kad savo lizdą teršia (šika Vel) Pn. 3. vienodas: Tóks tas, tóks anas arklys J. Abu tokie sutoko, kad negal be vienas antro būti J. Tókia galva, tókios pažandės tos vištos Jrb. Toks man brolis Cinokas, toks Baltaragis Žem. Tóks ir tóks vaikas neauga Ut. Vyras tóks i tóks, o boba vis greičiau paseni Klt. Visą amžių tokià ir tokià Žl. Mano ožka visa tókia buvo kaip tavo Sch128. Nė mušėmėms, nė pliekėmėms: abudu tokiẽ bagoti (vienodai neturtingi) – ir sutikimas Kvr. Abu toki – až menkos glupstvos ir riejas Skdt. Jiedu abudu tóki Plv. Teip man net bloga būdavo, kai pamatai, kad tóks tokį šauna Sb. Tóks tas vyras, tóki ta boba – abudu labu tókiu LKT73(Eig). Tokiẽ tokiuõs užsijaučia Slm. Teip tai yra žmogaus gyvenimo du galai ir abudu tokie – vienodi Sln. Tokiejai abudu yr – nei tas, nei tas End. Tiek tas, tiek tas – abudu tokíejai Grg. Tik tu nesikišk kur nereikia, eik į lovą: tóks su tókiu susikalbės – nebijok Sk. Tõks su tokiù važiuoja, o gyvent negyvens BM15(Skp). Tokì žiemą, tokì vasarą [eglė] LTR(Brž). Medžiagos abu šonai tokì Ktk. Pirdžius buvai – toks ir likai Tr. ^ Abudu toki: per tvorą permetus, vienas antro neatsvertų LTsV278(Mrj). Abu labu tókiu: vienas sukumpęs, antras sulinkęs Kl. Meška su lokiu abudu tokiu J.Jabl. Mažas ir senas – abudu toki LTR(Mrj). Tõks tu skaitęs, tõks neskaitęs RdN. Tóki metė, tóki matė Gs. Tóks jojamas, tóks važiuojamas Rt; Sln. Toki (tokia) pavertus, toki (tokia) pastatyta J.Jabl. Tóks paritus, tóks pastačius Ptn. Tokiam su tokiu geriant i alus skanesnis LTR(Vdk). Toks tokį pažino ir ant pietų pavadino Vel. Tóks tókį sutiko ir į veselę pavadino Trk. Tóks tókį pažino, alaus gerti – pavadino Varn. Tóks tókį (Tõks tokį̃ Kp) pažino ir ant alaus pavadino Skr; VP47. Toks su tokiu pasižįsta Sln. Toks tokį sutiko S.Dauk. Toks su tokiu – žodis po žodžio PPr430(Pp). Tõks tokią̃ visada susranda Užp. Abu tokiu – kotas į kotą S.Dauk. Toks tokio neėda LTR(Vdk). Toks tokiam gali pasiskųst LTR(Grk). Toks puodelis, toks ir dangtelis – abuodu yra paišinu prš. Koks paritus, tóks pastačius Trk, Jrb. Kokia kalba, tokia ir galva Tr. 4. nežymimąja reikšme – nurodo kokį nors vieną neapibrėžtą daiktą arba ypatybę be apibrėžto santykio su kitais konkrečiais daiktais ir ypatybėmis: Turėjo tókį kūdikį Rsn. Važiuodami sutikom tókią žmonelę LKKXI197(Škn). Dvijau ganėm su tokiu piemeneliu Mžk. Pri kalvio tokio tarnavusi ar už mergelę Nv. Įlindo mun panelė tokià į akis Krš. Buvo čia tókios mergikės užejusios, tókios dvi gražios Lk. Eina tókia bobutė, sena, suslenkus Kvr. Vienas tóks prote suminkštėjęs buvo mūso pažįstamas Smln. Čia buvo pačiame miestelė[je] pri tókio kriautuvninko žydo durų [jomarkai] Krp. Rudiškių kaime tóks vienas buvo mandresnis Mšk. Pažiūrėt gražus, ale bet jisai tykus toksaĩ, neturia gyvumo – ir perniek eina tas tavoras (gražumas) Č. Čia mirė Šerepka toksaĩ – anas až man senesnis buvo Kz. Keturi buvo tokiẽ, kas kalbėjo lietuviškai Cs. Turi tokià trobelė pirtį, tai paskūrenam Jž. Toks buvo senbernis, čia tik vienas dantys bėr jam, ale labai gerai pažindavo stiprumą kiaušinio Č. Tóks bernas kitąsyk pas ūkinyką tarnavo Graž. Čia tõks melnykas yra, tas jau labai senas Všk. Šiandie daug požalių [aguonų] nupjausčiau ka tokiẽ paukščiai pralesa, prakapoja Mžš. Girdi, kaip buvo: žiūriu ateina par lauką toks drūtas su paletu Mžš. Ten yra dvi ilgi blanki, tokíeji stori Grg. Jy tokià labai daug žino Mžš. Gražus, tóks pailgutistas tavo vaikas PnmA. Sako, aš tokià mandri buvusi, aš kitus vaikus stumdžiusi Rmč. Par Kraujelį toks tarnavo, visi sako, kad anas puodelį aukso išorė Antr. Čia už upės gyvena toks žmogelis Pb. Čia buvo tõks iš Rokiškio Čičinskas Akn. Labai seniai gyveno toks pirklys, jis turėjo daug žemės, prekių ir pinigų J.Balč. Vakar, jau temstant, buvo čia sustoję du tokie kaip ir šlėktos, kaip ir karališkiai, tai kad ėmė varyti prieš tą manifestą, net baisu klausyti V.Myk-Put. Su tokiais kalnieriukais kuosakės Sdb. Ben keli šunys nupaišyti [afišoje]: vienas smailu snukiu, o kitas tõks apžėlėlis Slm. Tujau tam vaikuo duoda tokių̃ blynų Pm. Buvo tókia jauja, tai ten dirbdavai [kailius] nebrangiai Mšk. Ten par tokius daržus, par tokius sodnelius, kiemelius į rytų pusę pasidevėm Žd. Tokie krūmiukai aukščiau pusblauzų Vdžg. Padarys tokį spirginį, ten druskos yr įdėtos Lnk. Mačiau, jūsų tokie pašvarūs dobilai, be žolės Ob. Žino gydančio [v]andenio tokiõ Strn. Po pečiu pripili tokį̃ puodą vandėnio, vanduo užverda, ištrauki tą puodą Grnk. Tóki paprasti valgiai [vestuvėse] būdavo Pnmž. Toki gelsva [yra], su tokiais gelsvais pašaleliais Trk. Puodelaitis ten y[ra] tóks patorė[je] Lkv. Įėjo pas tókią seną, skūpą gaspadinę i prašo valgyti Šts. Paleido kaži kas iš lauko su tókia plyta Šv. Važiuos an šliūbo su arkliais, tókią dainę liūbėjo dainiuoti Kut. Graži tokià, jauno apgimimo, tai vis jaunesne laiko Klt. Galvoj lyg kad tókia muzika duoda i duoda išvien Vlkv. Te[n] tókia paplieka, tai tos antys i turšiase Jrb. Tokį̃ reikalą turiu svarbų, inleisk Sur. Kiaulės rusvos – tokiẽ dideli grybai Kvr. Te tokiañ lauže gyveno, ale dabar sugriovė Kp. Būdavo tókios pirtys, ir ant pirties džiovindavo [selyklą] Žg. Tokiõn patiltėn griūta Pnd. Tokiõs rudos vištos Ėr. Žiūriu, tokie paretūs krūmai Ob. Panieko tokia moterėlė Ob. Pjaudavom su dalgėm, buvo tokios mažutės dalgės Všk. Pempės tokiõs laksto su kuodeliais Pb. Buvo tokì kalniukai trumpi pasiūti Klt. Kai kvorbos nebuvo, dažydavo tokiuõ purvu (pelkių rūdimis) Vdn. Miškai tóki buvo Mšg. Viedrai buvo mediniai, ąsos tokiõs buvo Dbg. Paraisčiuose tókiuose auga tie grybai LKT227(Rmš). [Pempės] gražios, su kuodu tokiuõm LKT320(Zr). Ne mas anų supratom, ne mas anų žinojom, kas anie tokiẽ buvo Pp. Kas jis tõks? – Nugi prastas darbinykėlis juodas Mžš. O ko tu šiaušies? Kas tu toks? J.Balt. Pasižiūrėjo, kas te tõks atejo BM54(Žb). Paulius praeina pro Gražvydą, tartum nepastebėdamas, kaip ji suskato kuždėti gydytojams, kas čia toks atėjo K.Saj. Kažin kas eina, toks nematytas Kp. Kamp tokiámp (pas ką) nakvojot? LD202(Zt). Eržilas tõks buvo balta burna, juodas, aukštas toksaĩ Ant. Pareina i pareina numie tas ponas, drūktas toksaĩ Akm. Mane tokį nei gyvą, nei mirusį ta nedora ragana atnešė į šią pilį J.Balč. Boba tokià klyva, negreita Šmn. Tokì sena prisimasino Rt. Duonkepei uždengt nupindavo tokį̃ iš šiaudų antvožą Žl. Čia nebuvo nė joks Lėvuo – toks griovelis buvo tik Kp. Mažutė tokì bažnytėlė Slm. Pagaliuką tókį pasidarai i cviekiuką tókį įsikali, į vašką pamirkai, i tą kiaušinį margini Krž. Tuos linus šukuodavo su tokium šukum Sk. Padirbom mas tą mašyną tókią linams minti Lk. Ir te yra toksaĩn kablys Nj. Buvo tokiẽ mintuvai, medžiai tokiẽ parskelti Rdn. Po dešimtį saujelių linų sudėsi, į tókią grįžtę i susuksi, į tókį ligu vainikelį sunersi i pasidėsi verpimuo Kl. Buvo tokiẽ dideli dideli loviai – milveliu vadins Kl. Šiaudiniai tokiẽ buvo auliai padaryti Žlb. Tokiañ kubilėly girnos buvo įtaisytos Svn. O jo tėvas išmintingas toks buvo, kad jis pažindavo žmogų, ar jis dalingas, ar ne BsPIV10(Brt). Ale tokį̃ susirūpinimą turiu Ssk. Ir garbino Dievą kalbėdami: – Niekada nieko tokio neregėjom BtMr2,12. 5. atribojamąja reikšme poroje su kitu ar tuo pačiu įvardžiu – rodo du vieną nuo kito atribotus neapibrėžtus daiktus ar ypatybes, taip pat daiktų ar ypatybių grupes: Pavasarį tai diena tokià, diena tokià Pc. Kovo jau diena tokià, diena tokià Klt. Ar tõks, ar tõks oras, vis tiek man sopa Sug. Mes vieną žodį tokį̃, kitą tokį̃ – va teip mes sakom Č. Žmonės sako, ka tóks, ka anoks Grš. Ant senatvę metas tai tokia liga, tai tokia Ps. Kaip tamstos sveikata? – Viena diena tokì, kita kitoki Trk. Vieną savaitę tokių̃ verdu [žolių], kitą tokių̃ – i neinu pas daktarus Ssk. Vienas žodį tókį, kitas tókį Trk. Tai tokià bėda, tai tokià Str. Blynus tokiùs ir tokiùs kepam: ir bulbinius, ir miltinius Dgp. Kai vienas toks, kitas toks, tai jau ne daiktas Rm. Ta motka tokià, o duktė kokia Mrj. | Koks tik esi žmogus, tóks (nesvarbu koks), be tik ne rabauninkas Vkš. Koks jau y[ra], tóks Trk. Koks esu, toks, bet jaunesnio man vis dėl to labiau gaila negu senio K.Saj. Koks buvo, toks – vis tiek vaikui tėvas K.Saj. ║ suteikia dviem vienam nuo kito atribotiems neapibrėžtiems daiktams ar ypatybėms neigiamos kokybės atspalvį: An tavie sako, ka tu prastas, ka tu šioks, ka tu tóks Plt. Mergele šiokià, mergele tokià, mergele lelijėle Ss. Sakė tave šiokią, sakė tave tokią RD70. Čia ne vien tik kalviškas darbas, papuola šiokių ir tokių Gs. Apleido kalboms: ir šiokì, ir tokì Skd. Tu, sako, ejai pri mergų, tu ejai ten, tu šioks, tu tóks esi! Sd. O kad mes, anot vokiečių, šiokie ir tokie, tai kam dar rodyti mandagumą? I.Simon. Tegu ji bus ir šiokia, ir tókia, bet motina Krm. Parleidau i šilta, i šalta, i šiokio, i tókio Btg. Nevesiu šiokią, nevesiu tókią, vesiu vargo mergužėlę LB53. ◊ nė̃ šiókio gãlo, nė̃ tókio nežiniadaryti, ko griebtis: Tai geria jis – nė̃ šiókio gãlo, nė̃ tókio Jrb. Debesiukai laipio[ja] aukšty, gandina (gali lyti) – nė̃ šiókio gãlo, nė̃ tókio Erž. neĩ (nė̃, ne) [be] šióks, neĩ (nė̃, ne) [be] tóks NdŽ ne toks kaip reikiant, keistas, nevykęs, netikęs, nekoks: Kas tamstai nutiko? – paklausė Rymeika. – Nei šioks, nei toks, tarytum musmirių užėdęs? LzP. Kitą dieną tėvas parėjo nei šioks, nei toks J.Paukš. Parsiuto, daba toks vaikščio[ja] pamėlenavęs: ne šióks, ne tóks Trk. Nei šioks, nei toks – kaip gervės vaikas LTR. Vienas, tiesa, ir į mūsų virtuvę buvo įėjęs nei šioks, nei toks Pt. Pirma tas vaikas toks nė̃ šiõks, nė̃ tõks buvo, gal dabar išsitaisė Mžš. Kad jis jau toks nė̃ be šiõks, nė̃ be tõks – nieko iš jo gero Mžš. Nei be šioks, nei be toks paliko tas miežainis, mielių nedėtas Šts. Ne šiokì, ne tokì ta košė mun Žr. Man nė šioki, nė toki širdis buvo išeinant Sln. šióks be tóks neblogas, neprastas: Kai jau jauna buvau, tai buvau šiokià be tokià, o kai dabar tai ką gi nebe tas Slm. tokià tokẽlė (tõkšė NdŽ) Lnkv; tókios tokẽlės (tokelýtės, tõkšės J, NdŽ, Trg, Nmk, Kl, Škn, tokšẽlės Krkl, tokšulẽlės) NdŽ, DŽ, Gs, Alk, Šn, Kt, Brs štai kaip yra (sakoma užbaigiant pasakojimą, kalbą): Vyrai rūkymo, gėrimo nepameta, bobos liežuvio laidymo – tókios tokẽlės pri mūso Krš. Tai tokiõs tokẽlės Mlt. Tókios tokẽlės pas mum Btg. Tokia apie juodu tokelė V.Kudir. Tokios tai čionai tokelės Pč. Tokì tatai tõkšė! Kv. Tai tokì tõkšė pas jus Kv. Tokios tai tokšelės! Žem. Tokios, tokios tokšulelės Šts. Tai tokios, sakai, tokelytės rš. Kūčių dieną daugiau žmonių mačiau, tai tokių tokelių prisiklausiau Pt. Tokiomis tokelėmis pasibaigė vakarienė Pt. tókio čià (teñ) [dìdelio] dáikto nesvarbu, niekai: Tókio čià dáikto – ko daba rėki (verki)? Jrb. Tókio teñ dáikto – papratęs slūžyt [šuo], tai gauna Blnk. Tókio čià dìdelio dáikto – a tu girdėjai! Jrb. tóks ir (o) tóks NdŽ nurodo žinomą, bet konkrečiai nepasakomą daiktą ar ypatybę: Esu ligota, sirgusi ir dar tebeserganti tokiomis ir tokiomis ligomis I.Simon. O tu tóks ir tóks, aš tave pamokysiu! Alk. A nematei čia tókio ir tókio Jnšk. Tokiam i tokiam mieste gyventojai neturi vandens LTR. Tokio o tokio karaliaus sunkiai apsirgo duktė LTR. Gervė iš kalinio nuvažiavo į sūdą ir apsiskundė, kad jį tõks ir tõks gaspadorius primušo nekaltai BM175(Jnš). Ar nežino žmonys tokiõs i tokiõs vietos? Plv. Ana pasisako, rokuo[ja], aš tókius i tókius piningus radau Jdr.

toks sinonimai

toks junginiai

  • (toks automobilis), (toks desertinis patiekalas), (toks dulkių siurblys), (toks gėrimas), (toks kortų lošimas), (toks lokys), (toks titulas), (toks škotų šokis), beveik toks pats, kitas toks pat, kitas toks pat/panašus į, ne toks geras kaip paprastai, ne toks jau, ne toks kaip visada/visų, toks ir toks, toks pat, toks pat kaip, vienas toks, šioks toks

toks rašyba: toksikatoksiški santykiaitoksoplazmozetoksiškastoksiški tėvaitoks autobusaitoksiškas žmogustoksikoze

Kitos žodžio toks reikšmės: Toks angliškai Toks vokiškai Toks sinonimas Toks lenkiškai Toks frazeologizmas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas