troba reikšmė

Kas yra troba? trobà sf. (3) KBII81, K, LsB218, Š, Rtr, DŽ, KŽ; B, B480, SD296, H183, R, MŽ, Sut, N, BzBkIII112, L, RtŽ, LTEXI409 1. Sn, Azr, Vžn gyvenamasis namas, pirkia: XVI a. šalia gyvenamojo namo („numo“) su atvira ugniaviete Žemaitijoje atsiranda naujas gyvenamasis pastatas – troba rš. Gyvenamoji trobà NdŽ. Potam jis mums kitur padovanojo gyvenamą trobą su visais namų rykais Ns1852,2. Troba prastoji I. Del žmonių troba, o del gyvuolių kūtė, numas J. Dvikibė troba (iš dviejų sudurta) LKGI602. Mano trobà buvo pakalnėn Drsk. Mes visą laiką gyvenom troba į trobą (vienas prieš kitą) KlK47,43(Btg). O čia pri kits kito gyveno, trobìkė pri trobìkės Lk. Terpu trobų̃ gyveni, kam tau šuva Klt. Visi suskišę gyvena, vienoj trobõj Mlk. Šį metą y[ra] aplink tróbą visi arai, vis tiek ana nedirba Žlb. Tróbą nugriausi teip duris trankydama Slnt. Tidim dvim trobim̃ gyvena prūsai KlbIX108(Krtn). A tu į savo tróbą gyveni? Rsn. Ans pasistatė naują tróbą Kv. Troba kuriama SD79. Dvijuo tokią tróbą didelę nupirko Krš. Nu, tróbą turi, tai ko daugiau Žg. Mumiem medžio trobai nereikia, ba troba mūs dar gera Lš. Jau bėdos nė[ra], nė pas mumis trobà nešalta Trk. Buvo tokių, kur negalėjo užsidirbti geros trobõs, pirtėse gyveno Krp. Muno atminime buvo medinė ten kokia trobà LKT100(Krtv). Py kūtei laidaras, o py trobaĩ kiemas LKT69(Dr). Toks jautis galia ir tróbą sugriauti Pln. Kokias darbas – po tróbas sodžiun eina ir šneka Drsk. Par tróbas važiuo[ja] [pieninės mašina]: turì neatbūtinai pieno duoti Krš. Tróbos tebė[ra] kaip buvusios Ms. Susmukusios tróbos, langai mažilyčiai, pri pat žemės Krž. Trobelė susmegusi, sulinkusi Žem. Kas pastatė tas baltas trobas, mūrinyčias, iš plytų ir iš akmens blizgančias bažnyčias? D.Pošk. Vičvienaitė troba bekioksanti daržo viduryje: sulinkusi, apgriuvusi, be langų Žem. Bauba metė vaikščiojęs į sueigas, rausėsi savo žemėje, akmenis rankiojo ir pamatus trobai patiesė K.Bor. Ir po tam šiteipo tą gyvenimą (viršuje trobą) patiesk tuo būdu, kaip regėjai ant kalno BB2Moz26,30. Ir šitai angelas Pono atejo tenai ir šviesybė šviesavo troboje VlnE155. Buvo pamiškėj trobelýtė Sk. Mažon trobelùkėn jy gyvena Kb. Sudurstau trobelę SD92. Trobalę sulipino – čia pat sukrito, suplyšo, supuvo Yl. Buvo patėvis sudrėbęs molinę trobẽlę Šts. Padirbo tas brolis seserie trobẽlę lauko gale Dr. Žmogus turėjo savo gyvenimą i turės trobẽlę padirbęs Plt. Buvus ožkelė miške pasibudavojus trobelę Sln. Trobẽlė kaip geram šunie buda">būda Krš. Čia aš gimęs, augęs to[je] senojė[je] trobẽlė[je] Lž. Pri miško gyvenom tokio[je] trobẽlė[je] mažilikė[je] Varn. Trobãlė iširusi, pirštus gali kaišioti End. Trobẽlė pri trobẽlės buvo, sudegė par pirmąjį i par antrąjį karą LKT43(Lc). Mes patys augom devyni vaikai toj trobẽlėj Žg. Ir ta trobalė virs Rsn. Ta ano trobãlė y[ra] už miškuo Krtn. I toki tat lauželis trobalẽlė toki buvo Kl. Turiam Kazimieruo duoti [dalies] trobalẽlei pasistatyti Krt. Buvo iš tėviškės žemės gavusi, pasistatė tokią trobalìkę Pln. Tura nusipirkęs nu vokyčio trobalìkę Vvr. Varyk tas žemes, ligi kur valioji, tik mano trobikės nenuversk Pžrl. Buvo kelios trobìkės, o dabar ka išsiplėtė, miestas didelis pasidarė Vdk. Susitūpusi trobytẽlė Šts. Trobulãlė (menk.) Šts. Toki daba antai trobutẽlė y[ra] pastatyta Lž. Čia pasistatė trobùkę Alv. Ton trobùkėn marti gyvena Vs. Senukas pastatė trobelùkę DrskŽ. Pasistačiau trobùžę ant vandens JD20. Trobeliūkštẽlė menkiausia KlvrŽ. Pasiuntiniai prieš savo akis turėjo tiesiog juokingai mažą, it žąsų gardelį, ketvirtainę trobelytę Vaižg. | Maža trobelė sergėjimui I. Gelžies tirpymo troba I. Kaip statomos bitėms žiemoti trobos? rš. Susbudavojau trobukę balandžių LTR(Mrk). ^ Kumelė kap trobà (stambi) Ml. Jaunos bobos, drūtos kap tróbos Srj. Troba – ne kepurės pakylis B, PrLXVII24. Ir to troba dangumi dengta LMD(S.Dauk.) Kokia troba, toks ir pamatas LTsV222. Iš menkos trobalės gal didis žmogus kelties VP19. Žiurkes nori parvesti į mūso tróbą (sakoma tam, kuris ateina valgydamas) DūnŽ. Katroj troboj dulkių nėra? J.Jabl. Nėra trobos be dūmų Pd. Nėr tos trobos, kad nerūktum Šts. Be kirvio, be peilio trobą padirba (paukštis sukrauna lizdą) rš. 2. NdŽ patalpa pastate, kambarys: Pečius trobos SD246. Gulitinioji troba I. Gerojė[je] trobo[je] liuob būti lova gaspadoriuo Štk. Į antrąją tróbą susejo DūnŽ. Langai tokioms šukelėms sudėti, trobà negrįsta Yl. Didelės, aukštos tróbos buvo Žlb. Į tróbą nieko nebreik (baldų pakanka), tik iš drobužio Krš. Einam į tróbą Kv. Vaikas daržus ravėja, tróbas išplauna Lkv. Tròbą da iššluoju i medžių įsinešu Varn. Einu, pasišluosiu tróbas ir važiuosiu Druskinykan DrskŽ. Tróbos nešluotos, lovos suverstos NmŽ. Daugiau i aš trobõ[je] i trobõ[je], mažai lauk teišeinu Trk. Buvo suvisu apsirgęs, pagijo, dabar kad ir par tróbą eina Lk. Trobõs darbas mun sekės, nieks neviršijo DūnŽ. Būni trobõ[je], o karvė nekelta da tebė[ra] Varn. Čia šakar makar, trobà kaip kiaulių knisykla Šauk. Musų̃ pilna trobà Nv. Buvo garinė didelė, ka dūmai neitum į tróbą Lpl. O trobà dūmų pilna, pičpilnitelė Varn. A dvi kūtes turėjo, o gyvulius laikė trobõ[je] LKT103(Pd). O ta trobà y[ra] purvo priminta, be grindų Ms. Trobos šitai jau trečia diena yr neplautos Dr. Koks, čia kavalierius būs, ka trobõ[je] paklysta Klk. Nieks nebdavė trobų patalkiuo šokti Šts. Alkierius, arba svečio troba S.Dauk. Viduj padirbo trobų̃ tróbas, kamarų kamaras PP33. Išauga, batų antai pusė trobõs, visi maži Trk. Daba tas pienas trobõs nė[ra] matęs, kur jis surūgs (ne troboje laikomas) Sk. Ans turėjo dvi trobelì: stoviamąją i gerąją Štk. Maža ir ankšta trobelė I. Eisiam, kad eisiam į trobuželę, į trobuželę pri audėjelių D29. Patsai šiandien teipag visiems vienoj troboj susirinkusiems apaštalams pasirodė SE89. Sėdės žmuo didume pakajaus, trobosè dūksėjimo, atilsėjime gausumo DP490. Tų trobų buvo ant kožnos šalies trisdešimts BBEz41,6. Plati troba SD1162. ^ Dievą išmeskiam iš trobõs, duona pati išeis Vdk. Kokia bobelė, tokia trobẽlė Rdn. Eik į trobą – gausi grobą, pabučiuok į ranką – gausi abaranką LTR(Vdk). Nešluota troba piršlius išvaiko PPr220. Mokytą pačią gavo, nemoka par tróbą pareitigagris [esąs]! Krš. Kitas [vyras] par tróbą nebmoka pareiti, yr ėdami be peilio Krš. Šūkauja – trobà kelnojas Krš. Šokimas buvo begalinis, trobà skleidės Jdr. Pilna trobelė baltų avelių (danlys) LTR(Graž). Trobon merga, an kiemo papai (sija) LTR(Vs). Stovi kerčioj kaip panelė, laksto po trobą kaip kalelė (šluota) LTR(Užv). Troba su svečiais pro langus išlindo (žuvys ir tinklas) LTR(Ldvn). ║ drauge esantys žmonės, šeimyna: Visa troba nutilusi klausydavo ramaus, bet tvirto tėtės balso A.Vencl. ║ patalpa kam laikyti: Reikia pastatyt [pirtyje] tróbą, reikia priemenę didžiulę pastatyt, kad būtum̃ keletas mintuvų pastatyt Pb. 3. su prielinksniu ant reiškia vietą ant aukšto, palėpėje: An trobõs visi rateliai DrskŽ. Ant trobõs buvo kalvaratas padėtas Sd. Pasidėsma ant trobà ansinešę [sušukuotas vilnas] i, ka laiko turėsma, prasidėsma verpti Kl. Antlipusys ant tróbai i klumpius medinius nurinkau i sukūrinau Kl.

troba sinonimai

troba rašyba: troba klaipedatroba.lttrobagrybistrobagrybis kaip naikintitroba meniutroba klaipeda darbo laikastrobastroba kitaip

Kitos žodžio troba reikšmės: Troba angliškai Troba vokiškai Troba sinonimas Troba frazeologizmas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas