trys reikšmė

Kas yra trys? trỹs num. card. (4) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; H, SD1183, Sut, N, M skaičius, kiekis ir skaitmuo 3: Trỹs šimtai OG273. Trys dešimtys SD374. Trỹs vaikai vienburniai J. Trỹs šeimynos tera">tėra Ėr. Augom mes trỹs: du broliai ir ašiai Kp. Pernai buvom trỹs vyrų Sb. Par mañ' trỹs: dvi dukteres ir sūnus Dgp. Jaib trỹs dukteres bit LKKXI179(Zt). Du trys visada už vieną daugiau padarys J.Avyž. Prie skerdžiaus turėdavo [būti] pamačnykų trỹs keturi piemenys Grnk. Buvo karvės trỹs, i avys kokios trỹs buvo Kr. Yra trỹs ežerai: juodas ežeras, apskritas ir baltas LKT223(Jon). Trỹs metai mergiotei Nmč. Trỹs jau susėjo metai, kai mirė Sdb. Nu, ką gi begalėsaštuoniasdešimts trỹs metai! Mžš. Trỹs dešimtys metų tekėjo merga Dbč. Jau trỹs mėnasiai pirštą sopa ir sopa Mlk. Kaip trys dienos prabėgdavo tie trys mėnesiai A.Vien. Trijų̃ skatikų vertas K.Būg. Trijų̃ mėnasių pamirė vaikas Pv. Trijų̃ milžių karvės pienas sukoštas gale puodo sukempa J. Gaidystoks kaip avinas trijų metų Mžk. Trijų̃ kiaušinių kiaušinienę reikia iškept [aitvarui] Dgč. Nuo trijų̃, nuo keturių kibirų rėčkelės būna [sulos] Sdb. Tik triẽj klasių mokyklukė DrskŽ. Lig trijų̃ metų vaikai po baltiniukais buvo Rs. In trijų̃ valakų gyveno Dglš. Baras – už trijų̃ kilometrų balsas girdis Kvr. Aš ne čigonas – be trijų̃ dienų neinu namo Ob. In trijų dienų atvažiavo KlbIV81(Mlk). Trỹ (trijų) daiktų aš nežinojau Ds. Triẽ vaikų tie vaikai – visas būrys Sug. Bus už trìjų dienų balius pas karalių LB238. Trijų̃ dalių taktas MuzŽ. Valgyt bus trìm dienom Vlkv. Atvažiav[o] gaspadorius namo; nėr kur dėtis jiem trijíem LzŽ. Trìmi prikrauk – i marčiai, i sūnui, i dukteriai Dg. Visiem trìmi galvas nukirto LB250(Grl). Keliukas siauras – trimì [eiti] kartu neištenka Dg. Turiu trìs sūnus kap bitinus Srj. Tris kartus LL258. Gale puodo par trìs pirštus toksai sluoksneliukas medaus Ant. Trìs šimtus gauna į mėnesį – piemuo gano bandą Žg. Išgėrė trìs kubilu LD204. Tas trìs vaiku turi Lnkv. Atnešk trìs bački LKKV151. Trìs dienas parūko, i gana lašiniam Pšš. Vieną kartą parmali – tai kiaulėm, o kokius trìs keturis – tai duonai Šln. Tą cigarą nesurūkydavai į trìs sykius Raud. Trìs žodžius suūturai i suprasi, kas per žmogus Dglš. Paibeliam tau laikyt trìs dienas [svečius], jei neturi kuom Mlt. Susidėdavo po trìs, po du ūkininkai Žg. Par trìs eiles pasodinau pomidorus Klt. Apmokė trìs savaiti Pbr. Aplink trìs kilometrus bus GrvT101. Ar dar toli Gaidė? – Į trìs [kilometrus] nepaimsi Rš. Te mes trìs mėnasius gyvenom Akn. Tris dienas, tris naktis visi ir gėrė, ir valgė, kas ko tik norėjo V.Krėv. Tada kokias trìs keturias dienas šoka, groja, linksma [per vestuves] LKT287(Msn). Parvažiavo su trim̃ vaikų Kdn. Medžias trim šakom Ds. Tavo tėvas trìm metais senesnis Km. Merga su trìmi vaikais Krn. Su trimì grūdukais avižaitė stovi (labai menka) Dg. I paliko mama su mumis trim̃s vaikais mažais Klk. Aš esu trim̃s liežuviais: vokiškai moku, latviškai i rusiškai Trk. Ana už muni trimìs metais senesnė Slnt. Trimis metais pabengė pradžios mokyklą Plt. Tą́ gatve galiama trim̃s eilėms važiuot Jrb. Trìmu geriausia kult, trìmu keturiemu, o vienam tai sunku Dv. Trąšą trìmu dienomu važiot Dv. Daviau obuolių trijíem berniokam ir trijóm mergiokėm Grv. Ką aš darysiu su trijaĩs rubliais? Grv. Trijaĩs daiktais koją atpjovė (trijose vietose) Žrm. A trijaĩs šiandieną pjauna? End. Sermėga tur trisà dienosa gatava būti KBI28. Trijū̃s obelỹs yr [obuolių,], ale tik iš vienos pùsies Gr. Seniau eidavo keturiuos trijuõs ir dainuodavo Žb. Trijuosnà suoluosna Zt. Kai bus trỹs, galėsi ateiti Pgg. Atsikelsi rytmetį – trỹs, vakare gulsi – vieniuoleka End. Kap tik trỹs, tai i reikia gyt [gyvulius] GrvT12. Keli an trìjų, spragilais kuli, būdavo KzR. Grįžau namo trijų̃ valandų (trečią valandą) Švnč. Trìm valandom reikia keltis, eit malt Žl. Dabar (darties) triznis jau švinta J.Jabl. Lygiai trijõs mašina parvažiuo[ja] Erž. Atsikelia trijõs, ketvirtoj [valandoj] Ds. Trijómi (trečią valandą) ižvažiav[o] DrskŽ. Trims (trejetui) teatsakė J.Jabl. Apkaišo jį (karvojų) su rūtomis ir tris devyneriomis žvakelėmis JV706 (pastaba). Trys broliukai keliu jojo JD335. Motule miela, auginai dukreles mus trìs kap vieną DrskŽ89. Būčiau neėjus šio rudenėlio, pagailo trie daiktelių (d.) Ppr. Dvijam trim pulkeliam brolis kary jojo NS515. Aš nukaldyčiau kalvė[je] žirklužėles dviejų trijų̃ plienelių LB48. Aš nelauksiu, motinėle, dviejų trijų̃ dienelių DrskD59. Balnok žirgelį, uždėk kepurę trimis kampeliais N22. Trys yra jų vardai Mž324. Da aba trys susieis PK148. Po tris kartus praeidams PK160. Papratę teipag buvo kiti tris dienas nevalgyt, basai vaikščiot MP145. Bėda tau, kursai ardai bažnyčia, o per tris dienas subudavoji VlnE208. Jisai mus po trijų dienų atties, idant po jo akim gyventumbim BPI8. Ir prapuolė tą dieną iš žmonių trys tūkstantys vyrų BB2Moz32,28. Jonas gyveno girioj net ik sukakimui trijų̃ dešimtų metų gyvatos savos DP28. Juos nuog senų amžių trimis karaliumis vadina DP59. Visomus trimus personomus … raštas tuos penkis daiktus duost DP261. Prieg trimus jaunikaičiamus, ing pečių įmestiemus, buvo angelas DP523. Jau atėjote trijump dešimtump metų … gyvatos jūsų DP580. Sugriausiu tą bažnyčią padarytą rankomis, o trise dienose ižstatysiu kitą, ne rankomis padarytą Ch1Mr14,58. Vienąkart trise metuose ateidavo akrūtai Ch2Krn9,21. Trisè ketvirčiuose miltų DP86. ^ Gaspadorius laiko vieną sąsparą namų, o gaspadinė tris sąsparas LTR(Dkšt). Trỹs gaspadinės – košė be druskos KlvrŽ. Nekąsk iškart trijų kąsnių – gali netekt nė vieno LTR(Km). Galva gerai, dvi trys – dar geriau LTR(Šl). Viena bėda – tai ne bėda, bet dvi trys bėdos kai apsėda, tai ir suėda A.Sm. Dirba kaip trỹs, šika kaip arklys End. Ėda kaip trỹs, šika kaip arklys Lpl. Jo liežuvis su trimis mazgais gale M.Katil. Už marių jautis – trys skatikai (svetur viskas pigiau) Prn. Geriau dešimt kirvių, ką trys kalvaratai LTR(Dkšt). Trys trina, trys ketina, o keturi duoda Sl. Maža bačkelė trijų̃ lentelių (grikis) JT76. Trys bernužiai vieną kepurę dėvi (trikojis) LTR. Trys bobos užlaiko dangų, kad nenukristų (sijos) LTR. Aštuonios kojos, trys galvos, o viena uodega (joja dvisėda) LTR. Kas eina mažas an keturių, didelis an dviejų, o pasenęs an trìjų? (žmogus) Klvr. Kas trim dantim šieną valgo? (šakės) Pn. Trỹs, keturi – tu nieko neturi (skaičių pamėgdžiojimas) Užp. Jūs trys, mes trys, judu du, mudu du, tu bei aš – kiek tai? (dvylika) PrLXVII40. ◊ neĩ dù, neĩ trỹs Lkš nei šis, nei tas. nė trijų̃ nepaskaĩto NdŽ; neĩ trìjų nemóka suskaitýti Rdm neišprusęs, neprakutęs. trìs aršinùs žẽmės gáuti Grž mirti. Trỹs karãliai katalikų šventė (sausio 6 d.): Trys karaliai Jėzų ėjo lankyti, tai i Trijų̃ karãlių diena Jrb. Trijų karalių šventė SD373, R229, MŽ305. Ta jau po Kalėdų y[ra] Trijų̃ karãlių šventė Tl. Prieš Trìmi karãliais LKKXI223(Rdš). Jei Paukščių kelis nuo Trijų karalių ligi Grabnyčių bus šviesus ir baltas, nu, tei ir metai šitie bus geri ir vaisingi DS163(Rš). Nuo Kalėdų lig Trim karaliam drabužiai nelopomi, kad ėriukai margūs nebūtų Brž. ×trìs skūràs nulùpti labai išnaudoti: Anas nori pačiai trìs skūràs nulùpt LKKXIII137(Grv).

trys sinonimai

trys junginiai

  • trys vieno žaidėjo įmušti įvarčiai tose pačiose rungtynėse
  • Trys Karaliai, Trys būties požymiai, Trys draugai, Trys valstybės, Trys valstybės (Kinija), Trys žymiausi Japonijos reginiai

trys rašyba: trys metrai virs dangaustrys milijonaitrys karaliaitrys žingsniai iki tavęstrys draugaitrys broliaitrys parsiukaitrys milijonai euru

Kitos žodžio trys reikšmės: Trys angliškai Trys vokiškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas