tūlas reikšmė

Kas yra tūlas? 1 tū̃las sm. (2) žr. tūlė: Tū̃las svieto buvo šventam Kazimiere Pb. Tū̃lai tokie žmonių LKKXIX113(Krš). Tūlas kartų N. Jei šventa dvasia mus tūlas kartų smūtkuosu nepalinksmintų, turėtumbim nusiminti BPII139. Tūlas kartų toksai žmogus yra kitų apbaramas, išlojojamas, tūlas kartų iš namų alba padvarios ištremamas, neretai toksai tur ant lauko alba pas tvorą mėšluosa gulėti BPII198.
2 tū́las, -à adj. (3) K, J.Jabl, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, tū́las, -a (1) K.Būg, NdŽ; L 1. H, H192, B896, R, R250, MŽ, MŽ334, NdŽ, KŽ dažnas, ne vienas, daugus: Tūlas prietelius veikiai neprieteliu pastoj[a] B461. Tūlose vietose, kampuose, šen ir ten MŽ274. Tūlų gaspadorių avis kerpa J. Tū́lą sykį gūsiais man galvą skauda J. Jis manę tū́lą kartą gelbėjo KII44. Dievas tūlą kartą ir tūlimu būdu kalbėjo tėvams CII15. Jau tū́lą kartą aš anam sakau Šlu. Kodėl tas nedirba kitą darbą, kaip tūlì kiti dirba Prk. Tūloj vietoj šiemet obuolių yra Ds. Seniau šitokių (stiprių) žmonių tū́loj vietoj būdavo Kp. Ne tik toj vienoj vietoj, bet tū́loj, kur tiktai užkliudė BM56(Žb). Pilys tū́lo[je] vieto[je] iš vidaus ir iš oro užsidegė BM107. Tūlam rodosi, kad jo apylinkės žodžiai visur pažįstami, bet taip toli gražu nėra J.Balč. Čionai tūlas jau piktai padarė – lietuvišką kalbą iš maldų išvarė Gmž. Tūlas dejuo[ja], kas čia bus! Blv. [Kryžiuočiams] gyventojus išvaikius arba išnaikinus, tūlasis pavietas pūstynė tapė, o vardai kaimų drauge su gyventojais pragaišo A1884,48-49. Alų dar šiandien tūlose vietose senu įpročiu tebedaro S.Dauk. Senų miškai mylėta, tū́lon giesmėn dėta A.Baran. Ak, kaip tūlà mūsų žolelių taip nusirėdė, kad nei boba jau didžiai sukrošusi kumpso K.Donel. Te tū́la mergelė kaip gegutė kukavo JD1073. Įėjo ing miestą šventą ir parodės tū́liemus DP179. Kėlės iš jų tū́li kūnai šventųjų DP181. Tuo perguldymu tū́liemus inteiksiu AK4. Ižstato žmonėmus prieš akis dides tūlas geradėjystes Dievo Ch5Moz(įžanga). ^ Tūlas bagotas ubagystėje savo CII12. Tū́la akis padrėkdavo (mažne visi verkė) Tlž. tūlaĩ adv., tū́lai: Tūlai ana nuog manę nuslėja (apsiverkia) Arm. Anas in tėvą tai tū́lai pasivaro (koneveikia) Vrnv. Vidur kaimų tūlai duodas matyt dvareliai rš. Dievas, pirm to dažnai ir tūlai kalbėdamas tėvump per pranašus, paskučiausiose dienose kalbėjo mūsump per Sūnų Ch1PvŽ1,1. 2. SD141, PK26, R376, MŽ505, M įvairus, visoks: Žaislai tūli: tekynė, mintynė SD78. Šaknys tūlos iž svetimos šalies (prieskoniai) SD161. Žiūrėkit, po tū́las krautuves ėjo ir niekur negavo Tlž. O Viešpats teduoda jums pakajų visados tūlu būdu Ch12PvT3,16. Per metus tūlais nusidėjimais Dievą pažeidė SPII63. Tūlais būdais rūpinasi, idant juos atrastų SE153. Per tū́lus vargus ir priespaudas reikia mumus įeit karalyston dangaus DP487. O toji [moteris] didesnius ir tūlesnius ženklus meilės jop parodė DP481. Piktas kalbėjimas tūlas yra MP163. tūlai adv. SD1205, N: Ižsiūta tūlai jupa SD424. Tūlai darau SD324. Tūlai sodintas Sut. 3. ilgas (apie laiką): Nė popierius grąžina, nė mumis išleida [į Vokietiją] tokius tū́lus metus Dov.

tūlas rašyba: holasholas reiksmeholas meniuholas vlkkholas kauneholostyakholas kavineholas uab

Kitos žodžio tūlas reikšmės: Tūlas angliškai Tūlas sinonimas Tulas lietuviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas