tvora reikšmė

Kas yra tvora? 1 tvorà sf. (4) KII81, K, LsB217, Rtr, Š, BŽ145, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, LKAI60, PolŽ167 1. SD139,124, SD66,221, H, R, Sut, I, M, L, ŽŪŽ159 bet kokia užtvara apie kiemą, sodybą, daržą ar kitokį žemės sklypą: Seniau būdavo kaimas aptvertas, tvõros iš abiejų pusių Dj. Tverk tvorą už daržo J. Tveriu tvorą R410, MŽ552. Skeltines tvoras tverdavo tarp trijų paeiliui žemėn susmeigtų mietų, raizgydami apvalias arba skeltines šakas, karteles rš. Šulelių tvora drūtesnė už kuolų tvorą Lš. Išpinota tvorà iš pinų nedrūta Žal. Tris karteles prie kuolam primuša – ir tvorà Vdn. Tai gera statinių tvorà, uodas snapo neiškiš Dkš. Aptvérta tvorukè, dviem šėtrelėm apkalta Mrk. Statinė tvorà iš eglių šakų Pv. Mūs tokia tvorà iž lentų DrskŽ. Zomatis, tvora iž lentų SD49. Žmogus nekuris užsodino vynyčią ir aptvėrė ją tvora Ch1Mr12,1. Keli būrai tvorą iš rikių padarė K.Donel1. Visą tvõrą pagurino Zt. Tvorõs neturim: kur kas ejo, tas inejo Lz. Dabar visos tvõros sulūžę, supuvę, ale tai misliu, tai kol čia begyvensiu Kpr. Tvoros suirusios, sulūžusios, sugriuvusios A.Vien. Tvorą išardau MŽ552. Kiemas be tvorų̃ – nėra kur nei kiaules pasileistie LKT374(Rdm). Nuo kiaulės tvorõs neažtversi Ut. Geni tas kiaules, o lenda daržuos, par tvoràs, taigi koks bjaurus gyvulys Slm. Ožka nežiūri jokios tvorõs, strikt par tvorą Pl. Pavariau karvę lig tai tvorai, o ana vėl čia KlbIV83(Mlk). Slyvelių geltonųjų prisisodinu tvorõs vietoj Svn. Neprašyti dar̃ tik tvoràs užtveria (užstoja kelią vestuvininkams) Dg. Nor kap tvõrą užtverdis [vestuvininkams], ateik Pv. Kad ne tvorà, kirviu kapotau [žolę] Pls. Gali visą tvõrą suardyt, visas kliūtis išvokt DP36. Kas tvorą … pagadina, kuripirmo nuog tave buvo gerai nutverta PK72. Kam tada jo tvorą išardei, kad ji sudrasko, kas tiktai praeit? BBPs80,13. Nugi, supranti, rudenio tvõros: visos apžoliavę, apibuvę, apmirkę! Mžš. Teip pripusto sniego, kad žmogus ne keliu važiuoja, ale tvorõm Svn. Kelnių nesuspėju lopyt – vis an tvorõs raitas [vaikas] Švnč. Ana tai par tvorõm lipė Mlk. Jiej gyvena tik per tvõrą Vrn. Atšokdamas katinas skrenda atgalios tvorom, medžiaga LTR(Dv). Prikorė rūbų in tvorų̃: pilnas tvoràs Klt. Tvoràs zulina nugarom (ramstosi), o bažnyčion neina Vlk. Ir baslius skaitydavo tvorõj [per Kūčias]: čia baslys, čia našlys, čia kavalierius Žl. Vokietys atsinešė duonos, ima, meta per tą tvõrą [išbadėjusiems kaliniams] Sn. Tvorà padraskė kaptoną LKKXI221(Trak). Būdavo, tvõros linksta, kiek prieina [bernų vakarėlin] Slk. Tai laikai: į tvoràs įsikibę svyruoja [girti], i teip nyksta svietas Smln. Tai tvõros tvert, tai stogas dengt, kada gi bus dykas Ant. Nemoka nei tvorõs žutvert, o meistra Rod. Par mus nereikia tvorų̃ Nmč. Prie tvõrai žirniai pasėta, nemindžiok Žl. Kaip subjuro, tuoj iš tvorõs stankietai išskrido Kp. Kas tiej Kučiūnai, Dievuliau, bažnyčiukė prieg tvõrai, mizernas kaimas Lš. Po tvorà gi nenaktuis, ne avelė, ne karvė, o žmogus (apie elgetą) Pst. Nuvedė, pie tvõrą pastatė tą veršelį LzŽ. O kur jūs gyvensit, gal po tvorà?! DrskŽ. Artymiausi mes kaimynai – tvorà į tvõrą gyvenam Gs. Šalia, tvora į tvorą, gyveno kaimynas Baltrusšlubis Ašb. Kaip paukštelis be poros, teip laukelis be tvorõs, kas nori, tas pešioja Sb. Nereikia pro tvorą lįst – blogas augsi, reikia perlipt per tvorą LTR(Slk). Nuplakčia bernelį tvorõn kojas subrukus JT288. Neičiau nei už Levuko … Geriau kišk galvą į tvorą, tegul uodegą varnos lesa Žem. Verčiau galvą po tvorà kišt, o ne už tokio vyro eit Gs. Atsipeikėjau i einu tvorõm nusitverdama KzR. Ant tvorą įkliuvo ir nenor, idant juos priverstų DP278. Tokia graži buvo rūtų tvorýtė, sugrumdė, išdraskė ją PnmŽ. Pririšo žirgą prie tvorõs, prie žaliųjų rūtų darželio Niem30. Akėčiosa metė, tvorosa išaudė, o tai tau, berneli, drobių audėjėlė LTR(Lzd). Tvoromis tverti dvaružiai, virkščiomis kimšti langužiai JV881. Tę aukšta tvorelė, leliumoj, tai tu nepabėgsi, leliumoj LTR(Asv). Kap tvorẽlė prakalbės, sausi medžiai pražydės, tada mano žalia rūta an galvelės pagarbės DrskD132. Pririšo bobutė [ožiuką] į tvorelukę LLDI84(Mrk). | Klėve (tvarte) kiaulė išknisė tvõrą Dgp. Kad vaikas nenulėkt nuo pečiaus, tvorelè aždėjo Klt. Į marias katras savo tvõrą (žvejojamo ploto ribas) turėjo LKT137(Nd). Ten sustatė eilių eiles jaunų kareivėlių, ten susmaigė tvorų tvoras šviesių durtuvėlių LLDIII336(Vlkv). Ir nugrindė tiltužėlius vienų brolužėlių. Ir nutvėrė tvoružėles šviesiųjų strielbelių A1885,64. | Bernų tvõros sėdi, kaip varnų nusėdę Slk. | prk.: Jei neišlaikysi [egzaminų], tai ir tvõros juoksis Vlk. Kad pradės tokios bobos su kelnėm vaikščiot – pradės ir tvõros juoktis, Dievas akmenais mėtyt Mžš. ^ Karvė drūčiai serga, i dabar da kai tvorà Jrb. Kokios te kašelės, kai tvõros Trgn. Sugriuvai kai Kazio tvora (apie apsileidusį, netvarkingą) LKKXVII196(Pls). Dudeda – kap vėzu per tvõrą (netaisyklingai) Arm. Rėkia kaip tvorõn inkliuvęs Zr. Su tavo dviračiu (jį taisydamas) tai įkliuvau kaip šuva tvorõn Kp. Pora kaip tvorà (prasta, iširusi) Tr. Šitoj pora kap žagarų tvorà Mrc. Ką gi čia rėki kaip žabinė tvorà Ds. Pasileidęs kaip beržo tvora LMD(Jnšk). Pasileidęs kaip tvorà be baslio Všk. Iš jos nieko nėr, kaip ir palaida tvorà (nerimta) Šmn. Jei kuolai paleis, tai ir tvora nelaikys LTR(Jrb). Didele mašina kaip tvorà važinėja Vdšk. Graibosi kaip girtas tvoros LTR(Gdr). An tavę kap an tvorõs viskas plyšta (greitai sunešioji drabužius) Pv. Teip sudegė, kad nebliko nė tvoros mieto LMD(Žg). Žiūri kaip šuo pro tvorą LMD(Šl). Grebojas kap aklas tvorõs (apie besikabinėjantį) Srj. Gera audėja ir tvoroj išaudžia LTR(Ut, Vv), Zr. Par tvorą neišlipęs, nesakyk opš, nusprūsti gali J. Neparšokęs (Neperlipęs Gsč) par tvorą, nesakyk op LMD(Klov), Lg, Gdž. Gerai gyvenam: tvoras kūrenam, kai tvorų neteksim – patys sudegsim (apie tinginius) LTSV196(Sdb). Nešok aukštai ir per žemą tvorą LTR(Užp), N. Ankstybs, o negyvs, tuoj turėts per tvorą šoko (nustipęs ėriukas metamas per tvorą) B. Per tvorą kopęs valgyk MŽ, N. Ir gaidys par tvorą lėkęs kasa grūdą D165psl. Viena varna nuo tvorõs, dešimt ant tvorõs Jrb. Kur žema tvora, visi gyvuliai (gyvoliai Sch100) šoka LTR(Vlkj). Žemą tvorą visos ožkos kopinėja MŽ. It žiurkės tvoromis išvaikščiojo VP19. Bėdos tvorom nevaikšto, palei žmones eina Alz. Nelaimės vaikščioja ne tvorom, o žmonių galvom Kp. Tiek teturi [suknelių]: viena ant kupros, kita anta tvorõs Drsk. Višta nupešta tvoron inkišta (kultuvė) LTR(Mrk). Juoda karvė subliovė, visas tvoras sugriovė (naktis) LTR(Jž). Pliaukšt čiaukšt an lentos, čibir vibir an tvoros (velėja žlugtą) LTR(Grv). Mėsos darželis, o misingio tvorelė (pirštas ir žiedas) LTR. Kybė kabė tvorom lipa (katė) LTR(Ldvn). Abu labu tvoromis laipioja (apyniai) LTR. Až tvorõs – tralialia (liežuvis) LKKII221(Lz). 2. ppr. pl. KŽ kartis, kuolas, mietas: Kol netašytos, vadinasi kartys, o nutašytos – tvõros Vl. Vežimą tvorų̃ atavežė iš miško Plš. Nutašyk tvoràs Srd. Tvorà iš tvorų̃ Ml. Važiuojam miškan, pasikirsim tvorų̃ Sug. ◊ dantìs ant tvorõs pakárti nepakankamai pavalgyti, badauti: Jau jos dañtes tai pakartì an tvorõs už vaikų Krok. gálvą įkìšti į tvõrą blogai ištekėti, vesti: Kad būt tvoron galvos neįkišęs, tai galėčiau važiuot An. gómurį padžiáuti ant tvorõs būti nevalgiusiam: Vis makaronai ir makaronai, nors tu gomurį ant tvoros padžiauk rš. įsistvė́ręs tvorõs apie seną, silpną: Insistvė́ręs tvorõs gyvena Klt. į tvõrą nekliū̃va turi proto, negirtas: Ir aš dar tvorõn nekliūnù Ad. kuõlo nebùvo tvorojè nieko neturėjo: Kai atejau ant kalionijos, tai tvoroj kuolo nebuvo Vlk. neĩ į tvõrą, neĩ ant tvorõs niekam tikęs: Na ir vaikas auga: neĩ į tvõrą, nei ant tvorõs Šil. neĩ (nė̃) į tvõrą, neĩ (nė̃) į miẽtą NdŽ, Grš, Al niekam tikęs, nei šis, nei tas: Tos tavo kalbos nei į tvorą, nei į mietą Vlkv. Pasakė – nė̃ an tvõrą, nė̃ an miẽtą Ds. ne po tvorà ne bet kur, nelengvai: Gerą amatą ne po tvora suranda Al. nuo tvorõs nenuláužė vis buvo kokia priežastis: Bet žmonės kalbantys. O jeigu jau kalba, tai taip visiškai nuo tvoros, kaip sakoma, nenulaužė… I.Simon. per tvõrą bū́ti mirti: Kad ne daktarai, būtų̃ jau per tvõrą Vrnv. per tvõrą nueĩti Pls padvėsti: Šeri šeri, daboji daboji, ir pavasario nesulauki – nueina per tvõrą Rod. per tvõrą pérgriūti susituokti: Anys per tvõrą pérgriuvo LKKXIII133(Grv). per tvõrą mèsti 1. netinkamas, prastas: Tokias akėčias tik mest par tvorą Rd. Nudvėsė meška, mèsk i dūdas par tvõrą Sml. 2. vesdinti, tekinti: Jau mès katrą per tvõrą Plv. per tvõrą šókti į kìtą pùsę mirti: Jau reiks šókt per tvõrą į kìtą pùsę Alk. pil̃vą ant tvorõs pakabìnti Pjv būti nepakankamai pavalgiusiam, būti alkanam. prie tvorõs (tvõrai) stùmti griežtai reikalauti: Prie tvõrai stùma – ataduok! Strn. ×skū̃rą padžiáuti ant tvorõs mirti: Vai tu padžiáusi skū̃rą ant tvorõs, jei nevalgysi Mrj. smìlgų tvorà nerealus darbas, neįtikimas dalykas: Šitas jo darbas tai tik smìlgų tvorà Smn. smìlgų tvoràs tvérti kurti nerealius planus: Aš smìlgų tvorõs nètveriu: jei statau, tai pastatau Lp. Nemeluok, netvérk smìlgų tvorõs Smn. tvoràs dažýti vemti: Tei buvo nusigėrę, ka ėjo namo dažýdami tvoràs [p]Jrb. tvõrą palaižýti KlK15,100 valgyti, bet būti nesočiam. tvorõs (tvorojè) kuolùs (mietùs) skaitýti Pnd apie girto ėjimą: Pasigėrę abu namo eisma, tvoroj kuolus skaitysma Kp. Pasigėrę pareidami tvoros kuolus skaitysim Plv. Eina kojas kraipydamas, tvoros mietus skaitydamas LTR. tvoromìs eĩti šėlti, dūkti: Bernai tvorõm eĩna, neišmano kaip čiūdytis Ėr. Ot pakartuvė – tvorõm eĩna kai apdūkęs Tr. Džiaugės, kad jis neina tvoromis kaip kiti bernai Vaižg. tvoromìs išeĩti nieko negauti: Išeisim abidvi kaip katės tvoromis! Žem. tvorų̃ nelýpsto apie greitą ėjimą: Kad ėjo – tvorų nelypstė Vlkv. už tvorõs padvesia: Tik jau an pieno stosim, ir karvė už tvorõs Str. už tvorõs eĩti mirti: Jau diedas greit eĩs už tvorõs: nubalęs kap avižinis šūdas Krok. žabìnė tvorà apie nešvankiai kalbantį: Ale jau tikra žabìnė tvorà Ut. žagarìnė tvorà niekam tikęs, tinginys: Tokis jau tvorà žagarìnė, tokis utėlius LKKXIII137(Grv).
2 tvorà scom. (4) 1. Rs, Erž, Alk, Rk, Slk kas daug ir be reikalo kalba, plepa, tauškia, tvoroja: Na, nustok tu, tvõra, netvoravus! Gs. Ar bus galas tam tvõrai?! Trgn. Tai boba tvorà – kadai ji jau pasako[ja] pasistačius Jrb. Tai do mat tvora, geriau prie tokio nieko nekalbėt An. Ko tu tos tvorõs klausai Skr. Klausyk, ką tvorà tauškia Ut. 2. Ml kas rėkauja, garsiai kalba: Nustok plyšęs, tvõra! Ktk. ^ Ko tu čia rėkauni kai tvorà Ds. 3. netvarkingas žmogus: Ot tvorà boba, baisus daiktas Slk.

tvora sinonimai

tvora junginiai

  • statinių tvora

tvora rašyba: tvoralentestvora eutvora koncertinatvora senukaitvora kainatvora angliskaitvora sukostvora rombas

Kitos žodžio tvora reikšmės: Tvora angliškai Tvora vokiškai Tvora sinonimas Tvora antonimas Tvora frazeologizmas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas