vaikštinėti reikšmė

Kas yra vaikštinėti? vaikštinė́ti, -ė́ja, -ė́jo KBII196, K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, vai•kštinėti, -ėja, -ėjo Dk; SD24, D.Pošk, N, J, L, LL183 dem. vaikščioti: 1. Vaikštinė́t tai reikia senam, – kraujas išsijudina Svn. Kad nevaikštinė́tum [, tai neskaudėtų kojos], al kaipgi nevaikštinė́si, tai te reikia, tai te reikia Rk. Vilkas, visą amžių pėsčias vaikštinėjęs, užsimanė pabandyti nors sykį, ar smagu važinėti V.Piet. Sako, kviečiai – tai gali katinas po viršų vaikštinė́t (labai geri, tankūs) Rk. ^ Dovana pėsčia nevaikštinėja KrvP(Srj). | tr.: O tėveli, pasigesim mes tavęs, kur tavo takeliai vaikštinėti JD1183. Tiktai atrasi kojų pėdeles po daržą vaikštinėtas D52. Tavo pėdus vaikštinėtus šluotele iššluosiu LTR(Lp). 2. Mšk Jau man geriau, jau po truputį vaikštinė́ju Krs. Žiemą, kai vaikštinė́t sunku, [vaikas] būna mokykloj Skdt. Kai aš paaugėjau, vaikštinėt pradėjau, ir nuėjau į stainelę žirgelių žiūrėti LLDII159(Slč). ║ Gyvensiu juosemp ir vaikštinė́siu tarp jų ir būsiu jų Dievu DP237. 3. Q51, Sk Šen ir ten vaikščioju, vaikštinėju R39, MŽ53. Suspaudi [vyšnios] vytelę, va šiteip, ir iš lengvėlio vaikštinė́ji [ieškodamas vandens gyslos] Č. Būdavo, mes grėbiam, laužus statom ar miežius, ana (gaspadinė) stovi, vaikštinėja Jž. Jei starkas po sodybą vaikštinėja, tuose namuose bus krikštynos LTR(Pn). Ateidė vilkalokas, po selas vaikštinė́jo LzŽ. O ryto[j] rytą anksti ateik pas šulnį ir tę vaikštinėk, būk dar besidarbuojąs BsPII78(Šl). Vaikštinėjo tėvulis pabarėmi parugėmi (d.) Vrn. Pamačiau mergytę pakrančiais vaikštinėjant KlvD35. Kur jy vaikštinė́jo, te oras kvepėjo JT460. Klausčio tevęs, dukruže, kur tu vaikštinėjai D96. Mėnuo viens vaikštinėjo, aušrinę pamylėjo RD27. ^ Vaikštinė́ja kaip nečėsėlis Šmn. ║ ^ Auksas kreivais keliais vaikštinėja KrvP(Al), LTR(Šl). ║ SD292, N, KBII196, K, LL231, ŠT167,237, KŽ Vaižgantas labai mėgo vaikštinėti po Kauno apylinkes LKXX360. Ramiau ten (kaime), žolynukai, vaikštinė́ji sau, o čia ant gatvės Skdv. Jeigu nebėr labai darbų, tai ant rytojaus [po šienapjūtės] teip sau vaikštinė́ja, pogulio gulia ilgai Plvn. Vaikštinė́damos pro langelį pasdairinėja LzŽ. Karaliūnas nuliūdęs vaikštinė́jo po sodą BM13(Skp). | refl. Rtr, KŽ: Sode kas dieną dvi tris valandas vaikštinėjuosi K.Būg. Vaikštinėjas pasiramsčiuodamas plona lazdele po sodą I.Šein. 4. N, Sut, Drsk, Ds Tai va par krikšto tėvą ir buvau, dvejus metus vaikštinė́jau iš Miliūnų [į mokyklą] Č. Jei vaikštinė́stat pale vakaruškas, tai iš algos atskaitysma Pnm. Maž kasdiena neturtis vaikštinėja pas bagočių prie pinigų LMD(Žg). Savo gerą daugel kartų reikia vaikštinėt ir nusiėmus kepurę gražiai prašinėt Str. 5. Mano vaikštinė́ta daugal po svietą, visa išmaišęs PnmR. Vaikštinėdamas po svietą nuejo į miestą, kur karalius gyveno LMD(Žg). ║ Aš vaikštinė́t ne mėgėja pagal kiemus, dirbu Kpr. Aš niekur nevaikštinė́davau, tik dirbu ir dirbu Svn. Vaikštinė́ji vaikštinė́ji, kojas pargurini ir nėra [nieko pirkti] Pls. Aš, grįžęs iš tokio pragaro, tik vaikštinėčiau per kaimynus J.Avyž. Tai jum i reikia šitei vaikštinė́tienai po kaimus? Vžns. Ir našlaitis vaikštinė̃s be vietos, ir senelis su tarbom Pnm. Vaikštinė́jo V. Jėzus nuog miesto ing miestą, idant darytų valią tėvo savo DP334. 6. Vaikštinė́jom po pasaulį, neradom savo vietos Šmn. 7. dem. vaikščioti 9: Kurie alksta ir trokšta teisybės…, idant čia visados vaikštinė́tų teisybėje DP533. 8. dem. vaikščioti 10: Metai ant patalo gulėjo, vartinėjau, aš prie jų vaikštinė́jau Avl. 9. dem. vaikščioti 11: Iš abiejų šalių to upelio po kaimenę galvijėlių vaikštinėjo Tat. 10. dem. vaikščioti 17: Na kaipgi te bus, mašinos vaikštinė̃s palangėm, be ratų! Žb. Įtaisė du garlaiviu: „Keistutį“ ir „Nerį“, kuriuodu vaikštinėjo nuo Kauno iki Tilžei V.Kudir. ║ An ežero vaikštinė́jo [laiveliu] Pb. 11. dem. vaikščioti 20: Ir tik tada, kai pajuto, kad iš siaubo sustingęs kraujas vėl vaikštinėja gyslomis, Akvilė išėjo pro duris J.Avyž. 12. dem. vaikščioti 21: Vaikštinė́ja šalim debesiokai, [kad] neažnešt lietaus! Svn. 13. Kv, On dem. vaikščioti 23: Žvakutės kai kada va, būdavo, kaip ir vaikštinė́ja, kaip ir nuo oro kokio Pnm. 14. dem. vaikščioti 24: Keistas jausmas vaikštinėjo krūtine rš. \ vaikštinėti; apvaikštinėti; išvaikštinėti; nuvaikštinėti; pavaikštinėti; parvaikštinėti; pervaikštinėti; pravaikštinėti; privaikštinėti; suvaikštinėti

vaikštinėti sinonimai

vaikštinėti junginiai

  • vaikštinėti per miegą

vaikštinėti rašyba: vaikštinėti sinonimaipamažu vaikštinėti

Kitos žodžio vaikštinėti reikšmės: Vaikštinėti angliškai Vaikštinėti sinonimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas