vakaras reikšmė

Kas yra vakaras? vãkaras sm. (3b) KBII61, J, K.Būg, Š, Rtr, BŽ48, DŽ, FrnW, KŽ, (1) Trk 1. SD1192, SD396, Lex2, H, H152, KlG70, R, R2118, MŽ, Sut, N, M, L, ŠT1, Gl, Všt, Srj, Asv, LKT396(Bn), Pb dienos pabaiga ar nakties pradžia: Kap tik temsta, tada greit i vãkaras Dglš. Jau brėkšta, jau vãkaras LKT103(Klm). Daba vãkaras – jau saulelė užsileido Vkš. Jau kaip vãkaras, ir joja ganytei Trgn. Ir vėl vãkaras ateita Klp. Vãkaras prieina, reikia eit liuobtis Krs. Išeina pametęs tą kalvystę. Eina per girią, užpuola vakaras LTR(Mrj). Papuolo jam ten vakaras Lnkv. Vaikai, skubykitės, ant vãkars jau prisiartin K.Donel. Gražus vãkaras, kažno kokis bus rytas? Švnč. Jau vãkaras po nosia, o mes da nei neįpusėjom JT297. Vakaras buvo minkštas, šiltas, toliai miglele paėję J.Paukš. Nu pavasario i nu rudens vakaraĩ ilgi Lc. Kas vãkaras ans vis numo pareidavo LKT100(Šauk). Ir jau vãkaras, nėr kur nakvot Zt. Klauso, kad kas vãkaras parlekia tas diedas su liepsna LB219. Jau geras buvo vakaras, kai šeimyna pasigedo tos moteries LTR(Slk). Jau vãkaras artinas, o jau diena atstoja DK169. Kad vakaras tampa, kalbate, giedra, dangus nes yra raudonas Ch1Mt 16,2. O kaip vakaras buvo, bylojo Viešpatis vynyčios savo šeforiausp Vln33. Kūčių vakaras ŠT39. Vakaro apiera H153, R, MŽ. Ji bus afiera vakaro, o ši yra rytinė DP 432. Vãkaro žegnonė KI6; Vln36. Vakaro malda, žegnonė, malda, vakarais skaitoma R4, MŽ4. Kai vakaro maldoj prašau kasdienės duonos, užlieja sielą man javų laukai K.Brad. Mėnuo jaunas – trijų vakarų̃ Grnk. Katro pieno noriat: ryto a vãkaro? Mžš. Jau suvisu saulelė nebšvieta, vãkaro eina Vkš. Viso vãkaro (per visą vakarą) aš burnukę išgeriu Drsk. Kad to vãkaro dabar nėr (trumpas vakaras) Švnč. Kai pjaudavom gi rugius, tai negaliam gubų statyt dieną – byra; tai laukiam vãkaro, kai rasa jau atsiranda Skp. In kito vãkaro ateis LKKIX216(Dv). Iš vakaro N. Iš vãkaro užmaišai duoną, ant rytojaus kepi Kvr. Ka būtų iš vãkaro [žinota], būčiau by ką patiekusi Grd. Iš vãkaro tą jaują pristato, priveža [javų] Č. Iš vãkaro nerijo kiaulė, gal serga? Klt. Mano sūnus gimė iš vãkaro Alv. A iš vãkaro, a kiek vėliau – tik jau naktis buvo Jrb. Daba galiu kentėt [užvalgęs] lig vãkaro Grz. Iki pat vãkaro gavova laukt Jrb. Ligi vakaro dar buvo marios laiko K.Saj. Lig vėlam vãkari LKG I219(Zt). Taisyk netaisęs, be vakaro vis neišvažiuosi J.Jabl. Biškį jau mėnuo švieta nu vãkaro End. Nu vãkaro sueisi, ryto metą pareisi iš to mynimo linų Skd. Eina prie vãkaro RdN. Po tam ant vakaro sant dienai priegatavojimo, kuri yra pirm subatos, atėjo Jozefas VlnE212. Ir kožnas pulkelis visų izraelitų tur tą [avinėlį, oželį] papjauti tarp vakaro (paraštėje po užsileidimo saulės ir pradžia nakties) BB2Moz12,6. Vãkaruo geriausiai putrą virti Vkš. Vãkarui pr’einant, pakinkė motyna arklius Jrk24. Bitelė nuo paties pavasario kasdien nuo ryto lig vãkaru nuog kvietkelio lig kvietkeliu renka žiedų dulkeles ir iš jų dirba vašką ir korius BM1(Kp). Kad mės lig pačiam vãkarui, lig nakčiai prie keliui ganėm Mlk. Mes galim ik vãkari giedot LzŽ. Kad pridažai, tai lig vãkari valgyt nenori Btrm. Dvi adyni dar lig vãkari LKKII203(Zt). Nuog ryto lig vãkari duosi duosi (verpsi) Dg. Kap nuejom grybuosa, tai lig vãkarie GrvT45. Lig vãkarie nevalgius buvau Dglš. Kad aš visas [giesmes] suminčia, kiek mokėjau, tai link vãkarui visų neišdainuočia LKT286(Čb). Mes itep sėdom jau paludnavot, tep po pat vãkari LKKII206(Zt). Aimanuos tieg, kurie anksti keliatės ant girtybės ir gėrimo net iki vakaru SPII88. Dėjos tatai pačią dieną Viešpaties kėlimo ižg numirusių, po pusiau dienos net ik vãkarui DP190. Idant vynyčioje Viešpaties dirbtumbime net ik vakari DP500. Ka pareisi vãkarą [rugius sėjęs], rankos gels Bdr. Vãkarą pamaldos ka y[ra], gal įeiti pasiveizėti – bažnyčia graži y[ra] Šts. Vãkarą galiam nulėkti į Kuršėnus i parlėkti Krš. Anie (aukštaičiai) kartais vãkarą išverda tą košę Lž. Vãkarą duris priemenės ažustumu Kp. Vakarą gan vėlai pavalgė M.Valanč. Vãkarą gulsi apei dešimtą vienuolektą, ryto metą keturios[e] kelsys Žlb. Vakar vãkarą bites sėmėm Ds. Sakau, aš jau šį vãkarą grįšu vienas numie Lk. Mirė žmogus, – tujau tą vãkarą suejo, kalnus pagiedojo Plt. Vainikeli muno, žaliukeli muno, šį vakarą ant galvelės StnD15. Ateis jau kaimynas pri kaimyno kokį šventą vãkarą Kl. Naktigoniai, žiūrėk, kokį šiokį vãkarą ir atrėkoja Rm. Pas mus paskutinį vãkarą budynę laikydavo Rsn. Visą vakarą blakčiojo (žaibavo tolumoje), ar nebus naktį audros? Btg. Vãkarą liuob įmaišys [duoną], o ryto metą atminkys Kl. An vãkarą kožnas savo namuos sėdi Antr. Kad pareitų in vãkarą, padėtų Stk. Dieną buvo karšta, į vãkarą atvėso Jnš. Į vãkarą ta avaitė pradėjo ėdinėt Jrb. Tėvas parejo namo, o bernėko nėra ir nėra ingi vakarą LTR(Dv). Per visą vakarą N. Pardien raunam [linus], o vyrai par vãkarą karšia Sdb. Berniokas turėdavo nuvyt viržius par vãkarą Ps. Par vãkarą septyniosa iše[jo] GrvT42. Gerokai išsigandusios, žiūrėjome mes su Žemaite viena kitai į akis per kokiu du vakaru Pt. Prieš vãkarą KI5; R163, MŽ215, N. Daba šiltà, puiki yr, vakar aš teip pasėdėjau priš vãkarą jau lauke Trk. Vakarą yra verksmas, o ryto metą džiaugsmas BBPs30,6. Anuodu angelu atėjo ing Sodomą vakarą BB1Moz19,1. Net tą patį vakarą sugrįžta ing Jeruzalem BPII27. Budrėkitėg tad, nes nežinote, kad Viešpatis ateis, jei vãkarą arba puse nakties, arba gaidžiagysty argu ryto metą DP567. Nuvažiavo ir tuo pačiu vãkaru atgal Skr. Anys bulbas pasodino anan vakarè Rk. Nereikia dirbt Kūčios vakarè, gėriukai bus margūs Kpr. Vienam vakarè apeinam gal penkis kaimus [po šokius] Tj. Vakarè gult eiti K. Rykmetį kruopai, vakarè putra Kv. Du kartu, rytą ir vakarè, melžu, pietų nemelžu Krž. Kur čia nebus tyku, – gegutė dieną, lakštutė vakarè Skp. Tądie karalius jam uždavė šimtą arklių paganyt ir vakarè į staldą suvaryt Jrk45. Ateik vakarè KBI10. Vakarè pareina penki sūnūs Cp. Jaunų mergaičių eina rugius pjovę vakarè ar pietuos, tai sudainuodavo Ml. Vakar vakarè berniokas perkūrė [krosnį], būsią šilčiau gulėt Č. Jau būs talkos, i visumet prašysi, ka jau būtų vãkare patalkis Šts. Kada parginsi vakarè, vėl būs jau sutemusi Tl. Nu, vakarè motyna pareis, išvirs miežienių miltų kankolynę Plt. Plėšom vakarè plūksnas ir bijom, kad velnias ar vilkas pastalėj Kvr. Kap pasėdi [ilgiau], tai vakarè bijo eit namo Pls. Vakarè, kol neužsideda rasa, dar pjauna [rugius] Sk. Oras ataušo vakarè Aln. Sudžiausma vakarè, paskiau rytmetė[je] i kulsma su spragilais Žlb. Ir vakarè kūrina [jaują], ir ryte, kap jiej (linai) išdžiūsta, sueina talka ir mina Eiš. Anas tai vakarè, tai iš ryto vis dirba Ker. Vakarè anei nejema miegas, ale rytą – net slabna Slm. Ar vakarè, ar pietumi atvažiuos? Lt. Išlenda puliukai ar akli, ar kreivi kokie, sako, gal tupdei [perekšlę] vakarè Sn. Mun vakar vakarè skaudėjo šlankai: a lytaus, a sniego būs Trk. Vakaraĩs vėjas nutyksta K. Pasidžiovydavo biškutį [grūdų] i maldavo [naminėmis girnomis] rytais, vakaraĩs Pšš. Dieną dienos darbas, ė vakaraĩs – verpt Dglš. Žiemą verpi vakaraĩs, naktim, o pavaserį dienom tada jau išaudi Alz. Pančius, būdavo, vakaraĩs suka arkliam Pc. Vakaraĩs be darbo niekas nelaikė Žr. Par dieną darbavęs[is], vakaraĩs meistrauti nepaslinko Kl. Jis apsilanko prie mūsų vis vakaraĩs KI5. Būdavo, dainiuos visoms pusėms vakaraĩs išeję, kur susisėdę Jdr. Su savo pasakoms ejo vãkarais pri kits kito Sdk. Šventais vakaraĩs mergos sueidė kuodelinėt (būryje verpti) Kpč. Slaptai ejo vaikai pas jį ir vakaraĩs ir dienom, ir mokino lietuviškai Arm. Būd[av]o, pas mus vakaraĩs ateina, ir dainuojam Lbv. Vakarais ir vištos eina tūpti J.Jabl. Liūbančios anos daugiau an šieno eiti gulti vakaraĩs Als. Aš vakaraĩs saulelei turiu klot patalėlį Sch4. Turėjo žolę vargingai suieškoti, arba svėres rankiot, kad tikt vakarais savo melžamoms karvėms ką primesti galėtų K.Donel1. Vakarañ darbo būna Dg. Kas turi sauso šieno sugrėbęs, tai vakarañ susveža DrskŽ. Atvažiuos vakarañ Lt. Vakarañ visos šalys skamba nuo giesmių Vrnv. Žąsukus vakarañ šėriau Pns. Vakar vakarañ parvažiavo Vrn. Vakarañ tada nevaikščioj[o] žmones, pavargę ej[o] miegot Drsk. Vakaran jau tie broliai vėl jį (kvailutį) varo an tėvo kapo BsPIV240(Brt). Vãkaras vakarañ jo namie nėr Ds. Apsirgo, ale tan pačian vakarañ ir atsigavo Kp. Seniau temsta vakarė̃lis – ir vakaruškos Vdn. Rūta žalioj, jau vãkaras vakarė̃lis, rūta žalioj[i]! (d.) Vrn. Kam vakars kam vakars, o man vakarėlis (d.) Krč. Lankė mane, mergelę, kas mielas vakarė̃lis DrskD265. Atsitraukis, bernužėli, nebraudyk širdelę, aš ne tavo, tu ne mano nu šio vakarelio KlpD2. Subatos vakarė̃lio mergelė kiemą šlavė (d.) Btrm. Dirbinčiau tiltelį par Nemuonėlį, lankyčiau mergelę kas vakarė̃lį JV10. Nupjausim rugelius ik vakarėli (d.) Mrk. O kur josi, sūnytėli, šį miglotą vakarė̃lį? JV 253. Mane miela motinėlė mañ mielai augino, kožną mielą vakarė̃lį vaikeliu vadino (d.) Všn. Ir ankstų rytą, ir vėlų vakarėlį skamba jų dainos V.Krėv. Palydėjau jaunas dienas su vienu vakarėliu GK1939,103(P.Skar). Ir pragėriau savo žirgelį šiam mielam vakarėly VD239. | Tėveliui amžinuotelsį grapienė sako, kad jau Karusė tai negera, nepasako jau vãkaras ir rytas [i](nesisveikina)

vakaras sinonimai

vakaras junginiai

  • labas vakaras, susitikimo vakaras, šis vakaras
  • Instaliacijų vakaras

vakaras rašyba: vakaras su editavakaras su knygavakaras ant ežero keturių kantonųvakaras angliskaivakaras ant ežero keturių kantonų analizevakaras uzmiega pauksciaivakaras itališkaivakaras kavine

Kitos žodžio vakaras reikšmės: Vakaras angliškai Vakaras vokiškai Vakaras antonimas Vakaras frazeologizmas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas