vieta reikšmė

Kas yra vieta? vietà sf. (2) KBII82, K, Š, BŽ56, FT, DŽ, KŽ, (4) DP175,473,620; H, H197, B981, R, R273, 287,337,339, MŽ, MŽ366,383,451,454, I, Sut, N, M, LL86 1. SD1123, SD252, J, L, NdŽ, ŽŪŽ120, LzŽ plotas, erdvė, kurioje kas yra ar vyksta: Visur purvai, nėr sausos viẽtos Pln. Geriau ant lygios viẽtos sėst, kelme galia būt gyvatė Svn. Nusibosta vienoj viẽtoj sėdėt LKT224(Bb). Laũkesos be tako, užeisi tokią viẽtą, kad įgarmėsi Erž. Čia va Šepetoj tai esti vietom baravykų, ale reikia žinot, kur jie auga; kožnoj viẽtoj negi auga baravykai? Kp. Reik žinoti grybų vietàs Vg. Tu įsidėmėk šitą viẽtą, kur tos grybės Brž. Nėr tos viẽtos, kad nebūt užeita uogos Lb. Lepšiukų tai tiltais tiltais: atsitūpsi – par dvi vietàs ir kašikas pilnas Kvr. Pievos užsėta, vienosa viẽtosa nušienauta, kitosa gyvulius gano Sn. Jeigu drėksta to[je] viẽto[je], tai ten bus vandenio Sk. Mūsų vienoj viẽtoj pradėjo eit [vanduo], čia nuo gryčios Alz. Skerdžius pasižiūrėjo į ją, treptelėjo koja į grindis, kaip tik toje vietoje, kur mūsų skarbai pakasti, ir sako: „Kad tu žinotai, mergele, kiek čia turto sukrauta“ V.Krėv. Karios vieta, muštynės vieta D.Pošk. Piningai ka dega, tai ant viẽtos dega Vdk. Toj viẽtoj, kur plastenas (dega pinigai), bus pilka žemė Vdn. Rado viẽtą iškastą, tai spėja, ka pinigus rado PnmŽ. Nu o ten buvo piningai įkasti dvijose viẽtose Žd. Palienkam kelius rugius nenupjautus, tą viẽtą (kur pintas pabaigtuvių vainikas) ravėjam ir užkasam duonos gabaliuką Pv. Nu iškuli, sutvarkai grūdus, sušluoji, šiaudus sukrauni, kūlius suriša, padeda kūlių viẽtoj, ir vėl kuli [kitus] Plvn. Tuos rugius nubloški, sukrauni į atskirą viẽtą Pl. Ir kaklaraištis, kuris visuomet būdavo prilipęs prie atkragusio Adomo obuolio, buvo nusisukęs, o mazgo vietoje spindėjo balta perlamutrinė sagutė J.Mik. Jis tada sutriko, lyg sučiuptas nusikaltimo vietoje V.Bub. Sniegas rinkoje patižo, ėmė tirpti, vaikščiojamose vietose pasidarė balos V.Myk-Put. Bjauri čia vietà, vagių vietà! Grnk. O tato (po patalais) tai lengvi ir šilta vietà, čia tai geras daiktas! Kpr. Jug vel[nia]s mėgsta šiltai, peklo[je] jug ans ten karšto[je] viẽto[je] Sd. Kaulams nebė[ra] ramios viẽtos: ara, kaulus spardo, kaip jei šoka an kapų! Krš. Ir aš aną norėčio švęsto[je] viẽto[je] pakasti Jdr. Šventa vieta (Kryžių kalnas) niekada nebūna tuščia Kair. Aš jai akis išplikysiu, galėsi par šventas vietas vedžiot! Skr. Išpažindamas griekus, pasakyk, jog ant šventos vietos dėjos tai P. Dangus yra tai vieta amžino ir tikriausio palaiminimo M.Valanč. Tiek gavau parsigąsti, kad aš vos kojėm bepaejau iš tos viẽtos Yl. Ana tris dienas išgulėjo an viẽtos (nesikėlė susirgus) Trgn. Kitąkart ant lango pasirėmus ilgą metą laukan žiūrėdavo, sėdėdama ant vietos lyg prikalta Vrp1889,115. Tu, motin, būk ant viẽtos, o aš eisiu į svietą (ps.) Šln. Nu tai dabar jau saulė ant viẽtos sėdžia, nedaug – aštuonias septynias dienas Rk. Oras ant viẽtos, dusina, degina Vdk. Pustyt neužpustė, ant viẽtos kiek pridrėbė [sniego] Plvn. Jurginai, va, pasodinti – stovi an viẽtos (neauga) PnmR. A mis[liji], ka mes ant viẽtos stovam (nesenstam)? End. Einam einam einam, ateini – vėl ta pati vietà, negali iš miško išeit, baigta Bsg. Mano kalnelis tę labai gražus, gimtinė vietà Kpč. Kai jau pasklystu [miške], tai iš viẽtos neinu, kai man atsisuka galva atgalio, tada einu namo Kp. Eina mano tėvelis į tą pačią viẽtą, kur jie sumainė tabakierkom Kbr. Saulė leidas į vieną viẽtą LKT104(Pd). Bacionai per kiek metų vienoj viẽtoj peris Dgp. Aš praganiau dieną vienon vieton, jis apginė visus laukus ir apganė visus javus Lš. Čia ganos kolchozo galvijai, išvažiuosi iš namų, paliks darže čysta vietà Akn. Čia niekas nebeaugs: aštuoniolika metų bulbos toj pačioj viẽtoj Kp. Kumelytė neėdus: pririšta buvo blogoj viẽtoj Svn. Eisma arklių perkelt kiton viẽton Slm. Parkelk į kitą viẽtą, kuo gražiausi agrastai Bsg. Tas margas trijosa viẽtosa buvo, tai pasisodinom bulbų Kpč. Par dvi vietàs jau davė pievos Ktk. Turėjėm ben į kokią dvidešimts viẽtų po žemės gabalelį Bdr. Bulveles tai daug viẽtų supūdys Slv. Vienoj viẽtoj ganydavo, ir vienoj viẽtoj gulėdavo jos (avys) Kp. Piemenys gulėdavo vieno[je] viẽto[je], išgint eidavo prieš saulės tekėjimą Sk. Nu i va, žąsis ka ganydavai, gydavai visi į vieną viẽtą Mšk. Visi (ūkininkai) palieka pūdymą vienoj viẽtoj Sn. Kai visa susrinksiu vienon viẽton, tai man greičiau rast bus Ant. Tėvas buvo labai skūpus ir viską dėjo prieg vienai vietai LTR(Auk). Te kaimas prie vienai viẽtai (neišsiskirstęs) Antr. Bet tiktai neseniai lietuviai ėmė rankiotiesi į vieną vietą A1884,362. Pradedu malkom leist tos[na] vietõs[na], kur anos (pelės) triukšmauna Ob. [Varnos] gerai jaučiasi kiekvienoje vietoje: miške, krūmyne, pajūryje, kalnuose ir net žmogaus sodyboje T.Ivan. Strazdas rėkia: čyru čeru, viršum medžių vieta gera TŽIV603(Paį). Nės darželiai visi ir visos pūstos vietẽlės judinos iš kapinių, saulelei budinant svietą K.Donel. Oi merge, tu išdykėle! Ar jau visai nebesusipranti? Čia, prie šventos ugnies vietelės, išdykauti! Vd. Negi pastatysi tų bėrų žirgelių mano skrynių vietẽlėn JT275. Nei an galvos rūtelių, nei an pirštų žiedelių, neturiu ramios vietelės nuo žmonelių kalbelių LTR(Dkšt). Tenai buvo daržas, į kurį įėjo Jėzus ir pasiuntiniai jo, o Judošius, kursai jį išzdrodjo, žinojo taipajag tą vietą VlnE189. Ir išdėjo šius akmenis ant kalno pas namus ypačioje vietoje BB1Mak4,46. Jis padaro žeibus lytuje ir liepia vėjui ateiti iš paslapčių vietų (paraštėje kampų) BBJer51,16. Tu es[i], Dieve, mano gynėju, vėžia tikra ir kiek vietos apsaugotoju PK57. Uždest dabar kryžių ant pečių tavų ir teip tave pralydi ant vietõs pažudymo DP174. Tadang, kad visi žmones ir su kūnu, ir su dūšia ant vienos viẽtos surinkti bus, koksai tenai bus prisiveizdėjimas, kokie stebuklai DP8. [Dievas] išvarė jį (Adomą) tuojaus iž anos vietos jo linksmos, padarė jį prakeiktu MP146. Per kraują pralietą trauk ing dangaus vietą, Jėzau, visą svietą SGI13. Kokius mi namus pabudavosite? – kalba Viešpats, – aba kas yra do vieta atilsies mano? Ch1ApD 7,49. Nuauk čeverykus iš kojų tavo, vieta nes, and kurios stovi, yra žemė šventa Ch1ApD7,33. Eidams iš vietelės savo, iš panos čystosios kūno, Dievas bei žmogus est tikras Mž153. Nesa daug turėt ir daug pergalėt yra pirmiausia gera to pasaulio, kuriop kita vieta sueitis. Bet dabokimės, prašau, ant kaip galingos ir tvirtos vietõs tai gera stovi? DP582. | lingv.: Vietos aplinkybėmis atsakome klausiami: kur?, į kur? (į ką)?, kurlink?, kame?, iš kur? J.Jabl. Vietos aplinkybės parodo tarinio realizavimo vietą arba judėjimo kryptį bei kelią rš. ^ Geras žmogus ir šūdu[i] viẽtą taiko Dkš. Kur mūs nėra, tai rodos ten geriausia vieta A1884,20. Kokiu keliu eisi, tokią vietą prieisi LTR(Grk). Visi vienon viẽton [i](į kapus)

vieta sinonimai

vieta junginiai

  • (keleivių) registracijos vieta, antrinė gyvenamoji vieta, atoki vieta, aukšta vieta, automobilių stovėjimo vieta, automobilių stovėjimo vieta/aikštelė, balsavimo vieta, buvimo vieta, darbo vieta, energijos šaltinio vieta, gamybos vieta, garbingiausia vieta, gimimo vieta, gyvenamoji vieta, istorinė vieta, išdegusi vieta, laisva darbo vieta, laisva vieta, laivo švartavimosi vieta, laivų stovėjimo vieta, liudytojo vieta, lygi vieta, miegamoji vieta, mėgstama vieta, nuošali vieta, nurodyti kam tikrąją jo vietą, nustatyti (kieno) buvimo vietą, nustatyti (kieno) buvimo vietą, susiorientuoti, nustatyti buvimo vietą, padėti į vietą, pakilimo vieta, parlamento nario vieta, parodų centras/vieta, pasimatymo vieta, pasivaikščiojimo vieta, pasivaikščiojimo vieta/takas, paskirties vieta, pastatyti ne į tą vietą, pataikyti į skaudžiausią vietą, profesoriaus vieta, rezervuota vieta, ryški vieta, silpna vieta, skaitoma vieta, stiprioji vieta, stiprioji vieta/pusė, stovėjimo vieta, suadyta vieta, susikirtimo vieta, susitikimo vieta, susiūta/suadyta vieta, svarbiausia vieta, tinkama vieta, tuščia vieta, užimti (kieno nors) vietą, užimti (vietą), užimti kieno nors vietą, veiksmo vieta, verslo organizavimo vieta, vieta atsisėsti, vieta prie lovos, vieta prie židinio, į saugesnę vietą, įprastinė vieta
  • antrinė gyvenamoji vieta, balsavimo vieta, darbo vieta, energijos šaltinio vieta, gamybos vieta, gyvenamoji vieta, istorinė vieta, laisva darbo vieta, laisva vieta, parlamento nario vieta, verslo organizavimo vieta
  • Gyvenamoji vieta, Intymi vieta

vieta rašyba: vieta pagal koordinatesvieta laivams įplauktivieta kur dedamas kraitis arba lobisvieta kurioje auginami kalnu augalaivieta kur dedamas kraitis lobisvieta tarp bato aulo ir kojosvieta darzelyjevieta kur laikomas valstybės turtas

Kitos žodžio vieta reikšmės: Vieta angliškai Vieta vokiškai Vieta sinonimas Vieta frazeologizmas Vieta lietuviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas