vietoje reikšmė

Kas yra vietoje? 1 viẽtoje adv. Rtr, NdŽ, DŽ1, viẽtoj Rtr, NdŽ, DŽ1, viẽto Pš 1. LKT287(Msn), Alv ten pat, kur ir anksčiau, ne kitur: Nepariogsojai vietoje! Žem. Įsiėdęs kaip drigantas, nenustova viẽto[je] Pln. [Girtas] tik ant užpakalį ir an priekį [svyruoja], viẽtoj nebepastovia Kpr. Aš viẽto[je] ka sėdu, nepavargstu, o ka reik eiti a stovėti, mun y[ra] blogai Šts. Jeigu pastaiko gyvulių kokių nedorų (nenuoramų), tai anas (piemuo) nenubūna viẽtoj Trgn. Viẽtoj užaugau, viẽtoj ištekėjau ir galgi viẽtoj numirsiu LKT306(Skm). Išėjo kaimas vienkiemiuos, jie liko viẽto[je] Pin. Kad jau viẽtoj negali žmogus nugyvent, reikia keltis, ir gatava Kp. Va štai agurkai viẽtoj stovi ir stovi (neauga) Jž. | prk.: Tai kas turguj? – Nieko gero, grūdai viẽtoj viẽtoj (ta pati kaina) Slm. Nei blogesnis, nei geresnis [ligonis] – viẽtoj stovi Skd. Darbo kokio jeigu ir nusitvers [senė], daugiau rodo, kad dirba, iš kailio neriasi, o darbas vietoj ir vietoj J.Balt. ^ Vieto[je] gulėdams ir akmuo apžela S.Dauk. Viẽtoj ir akmuoj apželia Vrn. Niekas viẽtoj nestovi, viskas keičiasi Šmn. Bėga bėga i vis viẽtoj Tr. Bėga, kalba, nenustoja ir vis vietoj guli (upelis) TŽV573(Al). ║ ten pat, kur būva, esti, niekur neinant, nepasitraukiant: Aš jau misliau, kad aš viẽto[je] paliksu bestovianti Kl. Užsimetė ant pečių sermėgą ir, pametęs dalgį vietoje, leidosi eiti LzP. Tiek išknista viẽtoj, teip lovys priknistas! Plvn. ^ Tegul būna ir supūna viẽtoj, kad nereiktų kilot (sakoma pirmąkart įžengus į naujai pastatytą namą) Jz. ║ Žl, Skp, Sl netoli, čia pat, prie namų: Pačtas viẽtoj, bažnyčia viẽtoj, aš gi nueinu, neklausau [draudimo] Vdn. Mokykla [vaikaičiams] te viẽtoj, tik nuo kalniuko nurietėjai Slk. Ganyklos viẽtoj, nėra gaišaties Ds. Molį imdavo viẽto[je] Snt. Neatlėksi gi greit, sakytum čia va viẽtoj Sug. Cigonai viẽtoje nevagia, vagia toliau Rmš. ║ greta vienas kito, krūvoje: Eisit į tę ir rasit abu kaimus, viẽtoj abu Šr. 2. tuoj pat, greitai (apie laiką): Visų [šventųjų] šventė viẽto[je], bet oras gražus, šilta Rdd. 3. Ar, Skr, Plt karto, nedelsiant: Gyvulio vaistai [buvo], tai laiminga, kad negėriau – būčiau viẽtoj gatava Rk. Jeigu gera rinkėja (sutartines giedant), tai ana vietoj žodžius kuria rš(Kp). Sakė [knygnešiai, pamatę kazokus] – numirėv viẽto[je] Kl. Džinkt, viẽto[je] tokį vyrą paklojo Eig.
2 viẽtoje praep. su gen. NdŽ, KŽ, DŽ1, LKGII608; Q35, R29,337, MŽ39,431, viẽtoj NdŽ, OGLIII354, DŽ; PK205, R18, viẽto J, Kal, Trk, Všk; BM53(Vžns) pavadavimo, pakeitimo (kartais su priešinimo atspalviu), perimamumo santykiams reikšti: Kristus mūsų vietoje, už mus kentėjo KBI9. Taukų viẽtoj aliejus Kvr. Zuikio kopūstų prisibraukiu, apsisūdom ant žiemos viẽto[je] rūgštynių Bsg. Seniau gi nebuvo grindų, žemė plūkta, laitas grindų viẽtoj PnmR. Vietoj atsakymo – tyla rš. Jauniausiam kairės viẽto[je] liko varno sparnas Jrk101. Dabar viẽtoj svogūno česnakus dedam [į dešras] Kvr. Ta daina yra pri ištekėjimo, kad mergelės vietoj vainiko pradeda nešioti kepuraitę StnD15(pastaba). Ypač gražus [sniegenos] patinukas, kurio visa kūno apačia raudonos spalvos, o patelė vietoje raudonos spalvos turi pilkai rusvą apačią T.Ivan. Broleliai mano, mano jaunieji, jūs neprisėsit rugių kvietelių vietoj rūtų darželių, jūs nestatysit bėrų žirgelių vietoj margų skrynelių (d.) Sn. Šimto litų vietoj jis duonos žiaunę (riekę) tegavo J.Jabl. Perkūnas, viẽtoj kopūstų pieną išsiėmiau! Žl. Vieto dvarelio radau lauželį, vieto svirnelio – dilgynelį LTR(Vdk). Vietoj atsakymo į tuos klausimus jaunikaitis ėmė graudžiai verkti J.Balč. Kunigas, po tam klausdamas kūmus, vietoje vaikelio taipo tur kalbėti Vln63. Ir ėmė plytas vietoje akmenų bei molį vietoje kalkio BB1Moz11,1. Kurs [tėvas] atsivožytum sūnuo savo, prašančiam živnasties, vieto duonos duoti jam akmenį? P. Ir bus smardas vietoj gero kvapo ir virvė vietoje brangios juostos BPII197. Bet viẽtoje žodžio Dievo turi pramones Liuterio DP412. Bat vietoj išravėjimo dabar patys baisesniu kūkaliu išsiplatina tarp tos viernos sėklos Pono savo MP86. Bet kad išgirdo, jog Archelaus buvo karaliumi Judėjoj vietoj tėvo savo Herodo, bijojos ten eit Ch1Mt2,22. ║ Žg, Prn, Jrb ppr. polinksnis, pavadavimo santykiams su lyginamosios reikšmės atspalviu reikšti: Tas tėvelis jau dirbo kaip ir vaikio viẽto[je] Rdn. Nedidelė mergaitėlė buvau, o pusbernio viẽto[je]: akėt, drapakavot – man i man Mžš. Nebenoriu čia (namie) būt – dirbk mergiotės vietoj Jnšk. Aš visai ponios viẽto[je]: sėdžiu, nieko nedirbu Sdb. Dabar tai karvės ponų viẽtoj (labai gerai prižiūrimos) Adm. Jis toks nuputėjęs – elgetos viẽtoj gyveno RdN. Kai lyja, piemuo šunio viẽtoj JT332. Sėsk, pačiute, į karietą, ašiai bėgsiu šunio vietoj (d.) Ds. Aš gi sena negaliu grėbliuot [daržo] arklio viẽto[je] Mžš. Buvo ji kumeliùko viẽtoj (nieko nedirbo) Šd. Vietoj lango – lentikės tarp sienų D.Pošk. Zuikis be sviesto, be taukų y[ra] skiedos vieto Šts. Arielka buvo [v]andenio viẽtoj Ds. Dabar tas pyragas yr pas mūso, nė duonos viẽto nėr ans Tl. Toki skani arbata yr, ale jau vandens viẽto[je] gali gerti Jdr. Suknė nužilsta, tai subaigiu nešiot marškinių viẽto[je] Mžš. Justukas sumetė, kad tuo sienoju galima pasinaudoti laivo vietoj ir paplaukioti Mžš. Aš tavi zuikio vieto[je] nušausiu Šts. Nes tasai altorius yr mumus viẽtoj prakarto DP35. Jei tave piktina reikalingas ir naudingas tarnas tavo, kuris tikrai yr viẽtoje rankos arba kojos tavo …, tad tu tačiau nuog tokio tarno … atstok arba atprovyk nuog savęs DP519. Nereik par daug kitą paneigti, nereik par daug kito laikyti šunies vieto[je] Trk. Žmogus viẽtoj arklio, viẽtoj šunio [kolchoze] Sn. Vaikai įgauna tokius ragus, ka tėvai auto viẽto[je] Krš. Jy spjovė ir išėjo, sako: aš nenoriu šūdo viẽto[je] būt Mžš. Jeigut ana gero padarė, turi mazginio viẽto[je] būti! KlK9,74(Krš). Tie karo piningai, anie jau buvo nėko viẽto[je] Všv. Sąsvinys dabar nieko viẽto[je]: dvi kapeikos, i visi drasko Vdk. Mokslas sunkus, o kaip dabar – nėko viẽto[je] Krš. Jūs daugiau manęs kvailio vietoj nebelaikysit! J.Balč. Vaikus vieną du, vieną du [turi], Ponadievo viẽto[je] laiko (labai lepina) End. Dvidešim metų guli an patalo: nei rankų, nei kojų – pagalio viẽtoj Ob. Nėr sveikatos – žmogus gyveni stuobrio viẽtoj Klt. Kai nebegali žmogus, [esi] kelmo vietoj Kvt. Kai nusigeria, kiaulio viẽtoj lieka Ob. Dabar pinigas skiedros viẽto[je] Slč. Geria pamazgų viẽtoj tą alų Dkk.

vietoje sinonimai

vietoje junginiai

  • (ne)tinkamoje vietoje, (tam tikroje vietoje) nuolat negyvenantis, ne vietoje, ne vietoje padėti, ne įprastoje vietoje, nenustygimas vietoje, nenustygti vietoje, pasilikti vietoje, pirmoje vietoje, reikalaujantis gyventi vietoje, savo vietoje, sučiupti nusikaltimo vietoje

vietoje rašyba: vietoje to vlkkvietoje geliu prasomevietoje menesiniu tepliojimasvietoje žengte maršvietoje angliskai

Kitos žodžio vietoje reikšmės: Vietoje angliškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas