visados reikšmė

Kas yra visados? visadõs adv. K, Rtr, RŽ, KŽ, Vlk, Jd; SD386, Q22,285, CI64, CII859, H154, R, R15,340, MŽ, MŽ455, N, M, Amb, L, LL316, ŠT11 žr. visada: 1. Mes visadõs taip darydavome DŽ. Dabar ir visadõs, ir per amžių amžius NdŽ. Prašyti ir visados zaunyti B750. Visados po mano akių B750. Visados ir amžinai B750. Visados kovoje būti B750. Visados vaikščioti tamsumop B750. Narsus visados rūstingas D.Pošk. Mylesta Dievo tegul bus su jumus visados M.Valanč. Esamasis laikas reiškia veiksmus, atliekamus ne tik kalbamuoju momentu, bet ir visados J.Balč. Visadõs kapliavom bulbes DrskŽ. Visadõs neduoda arklio Dgp. Visados man kaip per miglą Dgp. Visadõs i visadõs – iž mažų dienų lig penkiasdešimtų metų jojau naktin (naktigonės) LKT350(Švnč). Ne visadõs gi ir jiem gulėtie Aps. Kur šaltiniai yra, tai visadõs šaltas vanduoj Mrc. Laukiniai obuoliai visados sprangūs Alv. Gyvenimo pradžia visadõs sunki yra Plšk. Visadõs vaikas geras Grž. Liuob arklys pabalnotas anos buvo visadõs Žr. Aš visadõs, kol gyvs, tokios neteisybės baisėjaus K.Donel. Eik, sūnau, pakajuo, o blagoslovenstva muno tegul būs su tavimi visados P. Pakajus tebūna visados su jumis S.Dauk. Galybe savo dieviška įstatė švenčiausį sakramentą, idant neregimai galėtų visados su mumis būti M.Valanč. Dangiškose aukštumose garbė Dievui visados! A.Baran. Nes ir miškas lietuvį, kaip tiktai galėjęs, teip visadõs raminęs, visadõs mylėjęs A.Baran. Pro mane eidama, visados sustodavo ir, įbedus savo klaikias, be gyvybės akis, ilgai ilgai į mane žiūrėdavo J.Bil. Man pavasarį visados liūdna darosi: matydama gamtoje tokį darbą, judėjimą, gyvastį, jaučiu aiškiau kaip visados, kad nieko nedirbu pati Pč. Elzei visados gaila buvo tos lėtos, nusiminusios, supalšėjusios merginos Pt. Kas nori gyventi, visados ras, kas darą Vaižg. Ot, visada buvo ir tokie, ir šiokie. Pasigėrę visados vieni verkdavo, kiti mušdavosi V.Krėv. Visados mano meilė būdavo kaip drugelis ir kaip tragiškai ji buvo nusvilusi sparnelius S.Nėr. Ir duona kasdieninė bus ne visados aitri A.Vencl. Kūmų pietūs būna visados vakare, subrėškus TDrI105. Prieteliau, tu visados buvai geras, pasigailėk manęs ir dabar LTR (Kb). Po mirties visadõs ateidinėdavo (kol vaiduoklio galvą nukirtę padėjo kojūgalyje) Mrp. Aš an tavo patalelio niekados, tu an mano patalelio visados (sako mergelė berneliui) Rš. Gražūs būtų tie sodeliai, kad žydėtų visadõs. Geri būtų tie berneliai, kad mylėtų visadõs (d.) Ds. Laukiu laukiu, nesulaukiu tos laimingos valandos, kada mano bernužėlis bus prie manęs visados LTR (Krok). Todrinag, kad ateis pagunda, tai yra kryžius arba prilietimas, kuris visadõs paskui žodį Dievo vaikščioja DP100. Aš visadõs mokiau sinagogoj ir bažnyčioj DP158. Visadõs žydėjau ir vaistą teip mokslo ižganančio, kaip ir gerų darbų, iždavinėjau be paliaubos DP175. Velinas visados nesandaras ir vaidus sėja DP458. Turėt visadõs priėjimą Dievop per maldą DP221. Ubagus nes visados turit su savim ir, kad norit, galit jiems gerdaryt, bet mane ne visados turite Ch1Mr14,7. O Viešpats teduoda jums pakajų visados Ch12PvT3,16. Linksminkitės visados Viešpatyje BtPvP4,4. O tu visados eik paskui ir neatstok nu ano, mislią vesdamas, kur norint eita Jezusas myliausis ŽCh75. Ponas Dievas bus karaliumi visados ir amžinai Bb12Moz15,18. ^ Ne visados jaučiai mušti neigi pietūs pasteliuoti ST547. Geras patarimas visados naudingas, kiekvienam darbe reikalingas KrvP(Mlt). Tinginiui visados blogi metai PPr53. Uždraustas vaisius visadõs gardesnis Lkč. Kur šeimininkė ilgai miega, ten kiaulės visados žviegia LTR(Vlkj). Guvus šunelis visados riebus S.Dauk. Girtas visados ketvertu važiuoja LTR. Visados už gerą piktu mokas S.Dauk. Kam teks, kam ne, o striukiui visados rš. 2. Ant visadõs Rtr, NdŽ; L. Nuo kubizdalio stovi žymės juodos, rambas juodas lieka ant visadõs Ktk. Myliu mergelę ant visadõs, negaliu užmiršti aš jos nėkados (d.) Krž. Su visais ten buvusiais širdingai išsiglamonėjęs, pasiliko jau ant visados, kaip vienoj didžioj šeimynoje tarp savųjų LzP. Jam (vėželiui) nebebus odelės, ir jis ant visados paliks jaunikaičiu Brž. Nešluostyk popierium stalo, nušluostysi duoną an visadõs Slk.

Kitos žodžio visados reikšmės: Visados angliškai Visados sinonimas

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas