visi reikšmė

Kas yra visi? visì, vìsos pron. def. pl. (4) K, Rtr, BŽ61, DŽ, NdŽ; SD1198, R214,298, MŽ286,399, N, LL285, L, ŠT10 1. RtŽ vartojamas įvardijant kokią nors grupę asmenų, gyvių, daiktų, reiškinių ir kt. neišskiriant nė vieno iš jos: Teip tie visì žmonys pasakojo Skd. Visì jau buvo vaikai gimę, visì, kaip pupos paskum kits kitą Kp. Kol visùs vaikus paauginau, dirbau – nėr kas mane išvaduoja Žml. Jau mano draugės vìsos jau ant kalnelio Skapišky Skp. Vìsos moterys paskėlę andaroką eidavo Dglš. Vìsos seseres pavieni gyvena Klt. Visùs brolius pamušė, viena mergaitė pasikuopė Aps. Mergelkos vìsos cypė, klykė, ejo keliais Žeml. Visóm [dukterim] kraitį reikė sukraut, ir visóm sudėjau, ir išleidžiau visàs Rk. Man visì, kiek yr pasauly, giminės Kz. Sẽniai kur beims [žemės], kad jau reikia graban dėt visì Kp. Mano vaikai nuo mažo dirbo, ir dabar darbinykai visì Stk. Stovi, žiūri trys berneliai, visi artojėliai LLDII236(Lbv). Sabaliauckų vaikai visì in tėvą – balti Krsn. Nusigando, razsibėgiojo visos žvėrys DvP48. Įejo į kūtę vakare, vìsos avys veiza, vìsos krioka Yl. Kiaulės mažne vìsos išdvasiojo Trk. Arkliai kap supratę – kur vienas, tę visì Dg. Ir kiaules penkias turėjau, vìsos sudegė, palikom tiek biedni Lk. Suėmė visùs gyvulius [kareiviai per karę], tik vieną karvę paliko Žl. Vìsos karvės muroja, ir ana tan balsan Ob. Visų̃ avių sykiu nepjovėm, vieną pasipjausma, kitą End. Vìsos avys sulindę po karvių papilvėm ir stovia Alz. Susileidžia ant šakos, jos (bitės) vienan kūly vìsos vìsos Slm. Visì kirminai nulakstė, i tas medelis atsigavo [, apibarsčius pelenais] Žlb. Visì darbai, visì geri yra Vkš. Visì mano rankom sodinti medžiai Kpr. Kaip jau visùs javus sėji, tada ir linus sėji Svn. Dabar jau [sodui] trisdešium penki metai, dabar jau lūžta vìsos obelys Kp. Šalta i šalta, nieko te nėr gera ore, medžiai gi do visì stovi gryni Švnč. Jų sarbentai baigia visì išdvėst, baigia išdžiūt Slm. Sarbentų mūsų buvo padaug, neišvirdavom visų̃ Svn. Vìsos pievos buvo šieno prišienauta i supuvo Klt. Švento Juozapo lelijas rasit pri visų̃ numų Sd. Pagal visàs sienas būdavo suolai tokie platūs Pl. Nugriebia [grietinę] nuo visų̃ puodynių, tai sviestą susuka Kp. Surink visùs tus skurlius ir išmesk laukon Pln. Sustatyta vìsos trobos draugėn Klt. Nėr ko daryt, išdainuoji visàs [dainas]: ir linksmas, ir liūdnas Grv. Su pasakoms mun nėkas neišeina, vìsos yr užmirštos Plng. Per visõm gyslom daužia – paslenkus krutėt negaliu Ml. Jam vìsos ligos supuolė, supelerižiavo Kvr. Kokios tik sviete ligos yr, tai vìsos par mano Uršulę Slk. Ji (vaistažolė) į visàs ligas (padeda nuo visų ligų) Smln. Kitos moteros mokėjo greitai pjaut [pjautuvu], visúosa pirštuosa suimdinėj[o] Kpč. Visaĩs penketais išejo mokyklą Vkš. Kai aš jojau per laukelį, laukelis dundėjo, visi mano draugai mane palydėjo LLDII159(Slč). Visos mergytės po akių, valia man skirtis iš visų KlvD19. Visos mano seserėlės, visos su vyreliais LLDII179. Augo kaime mergelė, džiaugės visi berneliai LTR(Lp). O tai buvo slaunas žirgelis. Savo kanopelėm visus kelius išbėginėjo LTR(Tvr). Taip lapė suėdė visus strazdo vaikus, o ant galo ir patį strazdą LTR(Ut). Visų paukštelių giesmės išnyko LTR(Lnkv). Sudiev broliukam ir sesutėlėm, lygiom pievelėm, visóm paukštelėm JT285. Kelkit kelkit, sūnelėliai, balnokit žirgelius, vykit vykit seserėlę visaisiais keleliais LTR(Jz). Aš išdainavau visas dainužėles, tik vienos nedainavau DvD 300. Vìsos buvę viršūnės vienybėn suspynę, kaip lietuvnykų širdys ant vieną tėvynę A.Baran. Visas kliūtis nugalėsim ir būsim laimingi LzP. Liepa viena išsišakojusi, visų medžių aukščiausia V.Krėv. Iš visų šios dienos limpančių ligų kolera yra baisiausia A1883,111. Šis pavasaris yra visosa šiaurinėsa žemėsa labai šaltas Kel1852, 80. Duok mums duonos visų dienų (kasdienės) Mž51. Prašau tave, idant man atleistumbei visus griekus mano, neteisiai padarytuosius Vln36. Visi daiktai man yra paduoti nuog Tėvo mano VlnE147. Visi miestai bus apleisti, jog niekas juosu negyvens BBJer4,29. Ir eš provai duosiu ant jų sūdyti dėlei visų piktenybių jų BBJer 1,16. Aš visas ligas nuog tavęs atkreipsiu BB2Moz23,25. [Kristus] leisis… iš dangaus sūdytų visas žmones nuog pradžios svieto BPI4. Visi tie pikti daiktai išeit iš vidaus ir išbjaurina žmogų Ch1Mr7,23. O visos žmonės stovėjo ant krašto BtMt13,2. Visi visų žmonių griekai (bus sūdyti PrLXVII30) OsG179. Tesi vardas Pono pašlavintas dabar ir anta visųjų amžių brš. | Visùs vargus esu mačiusi, visùs badus kentėjusi Grd. Stipriausias liko tik vienas rugys, išlaikė visùs šalčius (ps.) Lbv. Bruknias visàs surenka iš visų̃ pakraščių šito boba Klt. Apgriozdino visùs pašalius, kad net kojos nėra kur padėt Srj. Kad duoda lazdom, tai ugnis į visùs kraštus žyra (ps.) Jnk. Iš visų̃ kaimų visósna pusėsna tai ir eina su dainom [jaunimas] Gdr. Kam sekasi, tai iš visų̃ pusių Ig. Būdavo, visaĩs kraštais klykia, dainuoja Slm. Visõm šalimi tik pleška, kap gražiai gieda Dg. Mergaičių yra visõm pusėm Graž. Regis, gerai pasrinkom [mėlynių], ale kad reikia in visùs kraštus Slk. Čia toks pečius, ka dūmai eina į visàs puses Grž. Kai nieko neturi, tada svečiai pradeda piltis iš visų̃ kraštų Kp. Išeini į lauką, dainuoja visaĩs kampais Stk. Visuos kampeliuos aukso žiedeliai – mano jaunos dienelės LTR(Glv). Iš visų kampų R16, MŽ21. Kūju duoda ir duoda iš visų̃ macių Pls. ^ Tavo paltas kap visì laukai (labai platus) Alk. Visų̃ velnių priėdęs Šl. Mano tėvas buvo visàs peklas išvažinėjęs (visko matęs) Jnš. Iš visų̃ peklų į tas uogas eina Akm. Saugok, pečiau ir vìsos plytos, nu tokio žmogaus! M.Unt. Iš visų̃ ligų nei vienos geros JT436. Visi vienos motinos vaikai, ne visi vienos išminties M. Visi velniai juodi LTR(Gdr). Visi velniai, visi muzikantai LTR(Grk). Ne visíems karaliams karūną nešiot Nm. Našlaitį visi vėjeliai užpučia, visi lieteliai užlyja LTR(Tr). Visų̃ melnykų skvernai balti JT244. Kai palieti barščiai, tai vìsos katės bėga lakt Erž. Ant kumpos liepos visì šunes daro Nm. Ant pakrypusio medžio visos ožkos myža LTR(Vdn). Ant palinkusio karklo visì ožiai lipa Yl. Visi darbai prie žemės B. Visì blogi darbai prie vieno lango surūko J. Visų̃ darbų neaprėpsi Dkš. Visų vėjų neklausyk Sln. Visus vėjus nesugaudysi LMD(Tl). Biednam visos durys uždarytos LTR(Gdr). Kol par visas lūpas pereina, tai iš skiedros vežimą priskaldo Ob. Piemeniui visì lašeliai, tik ne visì kąsneliai JT332. Ant visų žolynų bitelė leidžias, bet ne iš visų medų ima LTsV232(Rz). Nėra girios be medžių, bet medžiai ne visi su lapais LTsV219(Vrn). Prastom akim vìsos lempos prastos JT296. Kas visus darbus dirba, tas visus badus kenčia LTR(Erž). Kol miega, tai visi geri LTR(Vdn). Visaĩs laikais teip yra buvę: vieni taupo, kiti skolinas Plšk. Ką visì daiktai turi? (vardus) JT163. Visi keliai, o du galai (siūlas) LTR(Rk). Balta panelė, raudona galvelė, iš visų̃ šalių marškinėliai (žvakė) JT65. Suplyšus paklodė visus laukus išjodė (akėčios) LTsV629(Eiš). Kybi kabė visus laukus apskabė (dalgis) LMD(Mrj). Kuprotas kumeliukas visus laukus aplaksto (pjautuvas) LMD(Sem). ║ vartojamas kokios nors neįvardytos grupės asmenų bendrai ypatybei nusakyti: Mun buvo gerai, žmonys buvo visì geri Klk. Dėl ko Dievas nepalygina, kad visì lygūs būt Grv. Visì jauni nuejo po miestelius dirbt Rod. Mislijamos visì geri esantys, visì mislijamos gerai dariusys, i seniejai, i jauniejai End. Jaunos vìsos gražios, senos padlos tai negražios Rk. Visì linksmūs buvo, kad ir nepavalgę Kpr. Man visì geri, būk pats geras, ir visì geri Slm. Tai aš patsai josiu, tai pulkelį leisiu, visi linksmi būsim, visi uliavosim TŽIV579(Pn). Visos baltos, visos gražios, visos vainikuotos TŽIV595 (Paį). Šienapjūty tai dainuodavo, o rugiapjūty nedainuodavo, visì privargę Kp. ^ Geram visi geri, blogam visi blogi PPr111. Dabar visì bagoti, visì ubagai (visi lygūs) Vžns. ║ kalbant apie neišvardijamus kokios nors grupės asmenis ar gyvius: Visì pro visì (visai visi) Snt. Kokio žmogaus nepaprašysu, visì padeda Žlb. Užsnūdom visì tų plincių belaukdamys Bdr. Kai visì, kai perkūnu darbas eina Aln. Visì badė pirštais Švnč. Baigia visì išsiblaškyt, išsikilnot Vb. Visì pri bendro stalo – gaspadorius, gaspadinė, visì Lc. Pavasarį visì laukan – darbai prasideda Antr. Dabar mažims nebreik darbo dirbti, visì į mokyklą Skd. Kiek manę visì klausė, o nesakiau, i gana Vl. Visì gali gyvent, kas netingi Kz. Ir eisi par kaimus basoms kojėms, i teip visì ejo, i nėkas nejuokės Bdr. Visì išeina, tai aš tada gaspadinė Kp. Darbingą mergelę visi nori į marteles LTR(Šl). Visì sako, kad jis aukso puodelį išórė Antr. Visì glaudžias an savus, an tėvynę Mžš. O daba visì šauka, ka pavargę, visì sergantys Pln. Kai privažiuoja visì, ant dviejų galų nėra kur dėtis Stk. Visì miega, tik mažasai nemiega Šmn. Visì kruta, ė tu guli Grv. O kad šventa diena, ta visì su batais buvom Sd. Visì sė[ja], visì pjauna, visì kula, visì ėda, i viskas Pln. Visì gimę visì mirsiam, ką čia padarysi Trk. Visì pagulio gulia, o tu eik mėšlo kratytų Pnd. Kas bulbas nukas, kai visì sėdėsma rankas sudėję? JT288. Dvylekta adyna jau, visì prisišoko, i visì į numus Sd. Tas liežuvį tura daugiau kaip visì (iškalbingesnis už kitus) Sd. Kad nuejai [į vakaruškas], tai būk kaip visì Plvn. Aš kol geltlige nesirgau, buvau kaip visì Bsg. Ką gi anas kaltas, ir anas nori būt kap visì Grv. Kai jau dirbsma – vìsos kartu Km. Vìsos klega, nėr kam klauso LTR(Grv). Audimo tai visokio yra, ale ne vìsos mokam Dg. Buvom visì ant savęs (dirbom savo žemę) Gdr. Mes vìsos da tebesam, aš jau pati jaunė Vžns. O balandeli, aš tau pasakysu, kunigas yr toks, kaip i mas visì Jdr. Visų̃ po dvi samdo, o mūsų nė vienos negali Jnšk. Bulvės jau visų̃ žyda Kal. Pintuvės dėl visų̃ buvo, veselė jau tik prašytims Vvr. Dabar visų̃ neniekina: ar sena, ar jauna Sug. Pinigus atadavė prie visų̃ akių JT451. Jūs riebiausias pienas į visų̃ (iš visų) Snt. Ganiavos nesidalino, buvo visų̃ kartu, visì ganė Grv. Pirma gyvenau ant visų̃ kojų (visiems kliuvau) Mrj. Tai pirma visų žaltys pamatė, kad laivas skęsta (ps.) Trgn. Prisisprogo pirma visų̃ Mžš. Atsibosta gi visíem tas darbas Vdn. Ka dirbti galėjau, visìms gera buvau Trkn. Vienas Dievas visíem ir visíem Dg. Užtekę būt duonos visíem Pnm. Miršta prasčiokai, miršta ubagai, miršta karaliai, visìms reik lįsti į žemę Yl. Visùs siera žemelė priima, priims ir mane Kpč. Kap bus visíemu, tep ir mumu Dv. Kad į gerą pusę [sveikata], visìms smagu, i daktarui, i ligoniui Erž. Labas visíem, kas lietuviškai mokat kalbėt Grv. Proto nebė[ra], visìms trūksta to proto Trk. Jau reik išsiskirti, reik į darbą visìms Akm. Visíem mirt reikia Trgn. Motka ažkliūna (užtinka), tai visíem botagu Antr. Kiek žmonių privažiuodavo an mum, visíem duodavo [pavalgyti] Alks. Pinigų negi visíem yr prikišti tie kapšai Brž. Visíem prieina, i mum prieis, ažmerksme akis Klt. Grikiai ir visíemi gerai, ir seniem Kpč. Kad ir būtų marti geresnė, ir visiemis pakarnesnė Nm. Prašom visùs ir visàs tiesiai veselių kieman JT239. Visus pipiruosna išgrūdo (labai išbarė) Tr. Liepė eit visùs namo Snt. Tu geriau ažu visùs pažįsti Dv. Julia gi jų až visàs gražesnė Mlk. Aš gi tokis žmogus: aš myliu kad kartu, kad su visaĩs Pv. Aš su visaĩs sugyvenau labai gerai Bgs. Visos gražios kap rūtelės, vìsos žydi kap roželės (d.) Ml. Mes tau vìsos žaliõs rūtos po šakelę duosim Lbv. Linksmas pavasaris tai visíemus yra JD214. Visíemus lenkiau savo galvelę JD623. Po tavo dvarelį visų̃ šunys bėgioja JV938. Amžinąjį gyvenimą, tatai esti dangaus karalystę, duosti visiemus tiemus, kurie žodžiams ir tiemus žadėjimamus Dievo tiki Mž25. Ir apėmė visus baimė ir garbino Dievą bylodami VlnE113. Visi mes kaip avys kleidėjom kožnas keliu savo VlnE215. Ir išsigando visi, kurie girdėjo VlnE114. Visų rankos išpleišėjusios BBJer48,37. Ale tie visi buvo jungą sulaužę ir virves sudraskę BBJer5,5. Jumus kalbu, visiems, kurie praeite BBRd1,12. Tačiau visiemus bus mirti BPII409. Visiemus mumus dera turėt Viešpatiesp Dievop tris gamtas DK121. Nes visiegu (ar visi) gali būt pranašais? DP389. Visi ant to pasaulio tūlas priespaudas kęst turime DP 214. Norite visi laimėj gyvent, bet ižg kur žmogus laimėj turėtų gyvent, to ieškot nenorite DP200. Visi, kurie ima kalaviją, kalaviju pražūva DP154. Duod, Dieve, idant [stiprumas] ir mūsimp visiuosiam̃p, o daugiausiai sakytojosiamp Dievo žodžio ir vyresniuosiamp būtų DP22. Šis gi tiesos mums sakomasis žodis turėtų nūn mums visiems iš tikro džiaugsmu būti MTXV(praefatio). Marija garbinga,… kelią teisingą rodyk visims Dievop SGI8. Ne visi tą žodį supranta, bet tie, kuriems duota yra Ch1Mt19,11. Visì visiáusi (visi iki vieno) BŽ48. Ten saulė Dievo šviesybės apšvies visųjų tamsybes KN238. Prie lietuviškos duonos visi kaip musės prie medaus limpa J.Bil. Jis čia visų mylimas, visų gerbiamas J.Jabl. Ne kartą ačiū jau tariau dievams, kad iš visų tave jie man paliko Vd. Bet aš matau, kad tau daugiau dar reikia mano pagalbos negu visiems kitiems I.Simon. Žiūrėjau kaip visus ir prie darbo spaudžiau kaip visus, o ko tas mano vaikas ne kaip visi? J.Balt. Mūso šeima visì dainininkai buvom Sd. ^ Visi nori mokėti, bet ne visi mokytis J.Jabl. Visì iš to paties molio nudrėbti Skrb. In mažą visì juokias, myli, ė senas nereikalingas Dglš. Kaip tik graži [žmona], teip visíems gardi Sk. Geras žmogus visims yr malonus, o prasto nekenta visi, kaip kokio šunies LTR(Plt). Vìsos anos tokios, visų̃ tokios Rdn. Koks vė[ja]s puta, pavėjuo reik eiti visìms Žeml. Užteks visìms, liks i šunims Štk. Kas ant pilvo, tai visì mato, kas pilve, tai – niekas LKT203(Kbr). Kartaus niekas nelaižo, saldų – visi LTR(Gdr). Nebūk par saldus – visi laižys LMD(Šl). Vienas už visùs, visì už vieną LTR(Šl). Ne visi tie medėjai, kurie kumpus trūbus tura S.Dauk. Visi ponai, o kas būs padonasis? S.Dauk. Paskuo artojaus visì eina: ir karalius, ir ubagas Mžk. Visi iš vieno B. Visi gimsta nuogi Šll. Visų balti dantys, o nežinai, kas už dantų yra B. Ne visų̃ burnos putrai srėbt JT265. Dėl visų geras nebūsi Mlk. Visų nagai po savim kasa, ne nuo savęs LTR(Brž). Visų̃ klausi – keliu neisi, visų̃ verksi – akių nustosi Dov. Būk visiems geras, mielas, tai ir tave visi mylės GK1939,104. Bloga diena tai visiem bloga, o žmogus vienam blogas, kitam geras Sln. Saulė visiems šviečia J.Jabl. Kolei sveikas, tai visiem geras LTR(Ds). Nors ir be kelnių liksi, visiems neįtiksi Snt. Marti visíem karti Pls. Bėda visùs ėda Tr. Visì joja, niekas nepašeria (slenkstis) JT106. Visi rinko – nesurinko, saulė užėjo ir surinko (rasa) LMD(Lg). Miške gimęs visíem gerkles maišo (medinis šaukštas) JT490. Be rankų, be kojų visiems kepures trauko (kryžius) LTR(Krs). Skritus ritus visims malonus (pinigas) LTR(Užv). Apskritas, mažutis, ale visų mylimas (pinigas) Kp. Žemas ponas visims galvas lenka (šuo) LTR(Užv). Pati juoda ir suodžiuota visùs daro baltus (pirtis) Slk. Didelis ponas, o visiem galvą lenkia (svirtis) Vrb. ║ vartojamas pabrėžiant tikslų ko nors skaičių: Visì septyni vaikai, visì išejo pri ūkininko tarnauti Klk. Vìsos trys nuejo ir stovia Alks. Geros mano marčios visos trys, ale ir aš jom nenusidedu Kvt. Vieni čebatai in visų̃ keturių brolių buvo Imb. Mano visì trys berniukai kapuos Dglš. O anie visì trys ir ateina susikibę Gd. Keturi ka kulia, paeiliui i kerta visì keturi su spragilais PnmŽ. Žiemą tai ant visų̃ keturių [kojų] kausto [arklius], o vasarą ant dviejų Kp. O kada bemylėsi, ar kai visì keturi nykščiai būs į viršų (ar kai mirsi)? Pj. Kad sudžiūvus [karvė], kojos pinas vìsos keturios ir nesikelia Alz. Vai ir atlėkė trys raibos paukštės, visos trys gegužėlės LTR(Lš). Tėvui pasimirus, visi trys išėjo kas sau LTR(Rk). Tada susitarė visi septyni ir išėjo niekam nieko nesakę LTR(Ds). Visos keturios Kairiūčios pačios stalan nesėdusios, o patarnavusios svečiams A.Vien. Eina visi trys, aukšti, plačių pečių, krūtines atstatę V.Bub. Praėjo visos penkios dienos, kaip mes čia J.Balt. Užaugo visì dvylika vaikų LB205. Visos trys dešimtys talkinykų A.Baran. Viena yr natūra, viena esencija, viena Dievystė visų trijų personų Dieviškų DP259. ^ Eik į visàs keturias puses Klp. 2. (su daugiskaitiniais daiktavardžiais) neskirstomas dalimis (nurodant objektą kaip visumą): Seniau vìsos akėčios buvo medinės Pl. ║ trunkantis kurį laiką: Visùs metus eidavom burokų ravėtų Šmn. [Karvę] melži ir melži visùs metus, o lašinių nupjovei, i nebėra Jnš. Ir suejo visì metai kap viena dienelė DrskD103. Marti gailėjos pusę metelių, sesuo – visus metelius LLDIII642(Rs). Kavalierius sutrukęs toje kelionė[je] visus metus S.Dauk. Papjauna kokį kiauliuką visíem metam PnmR. Brolis jau visi metai serga J.Jabl. Čia eiguliai visùs amžius prie girios buvo Skrd. Pastatė litrą, ir užtenka visóm vestuvėm Bgs. ^ Viena vasaros diena visùs metus peni Mrc. ║ apimantis visumą: Visų̃ Grybėnų namas (gražiausias Grybėnų kaime) Dglš. Bagočius buvo, visų̃ Dapšių Jonušys Šmn. Mūs kumeliotė buvo visų̃ Vidžių Dglš. ║ nurodantis kiekvieną nusakyto objekto narį: An visų̃ Marcinkonių buvo dvi poros čebatų Mrc. Tuomet visi karaliaus rūmai suprato, kad tai tas bus gelbėtojas MPs. ^ Marti visiem namam karti LTR(Dglš). ║ nurodantis baigtinį kiekį: Gabalėlis geltono sūrio, puodukas juodos kavos, štai ir visi pusryčiai J.Balt. Pusbankį nupirkau par savo vestuves ir blynų torielką prisikepiau, ir buvo vìsos vestuvės Klk. ║ pabrėžiantis kalbamąjį objektą: Kai ažtrauks, kai ažtrauks – ulpas eina per visaĩs Ceikiniais Švnč. Moma visùs namus aplaikė Dglš. Vištos karklynuose, gaidys šiauduose, nėr nė vieno kiaušinėlio visuose namuose (juok.) Nm. Ūkio pavogė du arkliu, su visaĩs ratais, su visa, niekas neatrado Jdp. Ale tie grūdai ejo su visaĩs pelais, viskas ejo Kl. ^ Naktim [vaikas] nei kiek nemiega – jau aš su visaĩs kailiniais į dangų nueisiu Ob. Motriška visùs numus laiko Krš. 3. (su daugiskaitiniais daiktavardžiais) vartojamas pabrėžiant ypatybės ar būsenos aukščiausią laipsnį: Buvo be kaminų gryčios, durys būdavo lig pusei vìsos juodos Rk.

visi sinonimai

visi junginiai

  • visi bilietai parduoti, visi iki vieno, visi kaip vienas
  • Viši režimas

visi rašyba: visingavisi filmaivision expressvisi irankiaivisi katilaivisi filmai netvisinskio bibliotekavisiems vaikinams kuriuos mylejau

Kitos žodžio visi reikšmės: Visi angliškai Visi vokiškai Viši terminas Visi lenkiškai Visi antonimas Visi lietuviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas