žmona reikšmė

Kas yra žmona? žmonà sf. (3) KBII82, K, DŽ, NdŽ, KŽ, (4) 1. SD197, SD11,190, R, R386, MŽ, Sut, I, N, KI236, KII343, Asv moteris: Žmona sena, vetuša boba SD4. Ji mūsų žemės žmonà, moteriškė KII5. Prūsų žmonà K334. Žmona didė SD17. Žmogus piningingas, žmona pininginga D.Pošk. Dvi didi ir šventi žmóni ant pamokslo ir ant pavaizdo iškelti turim DP471. Tame vėl pavaizde mokia visas žmónas, daugiausiai mergas, drovėjimo mergiško DP472. Žmona tada anoj bijodama ir drebėdama, žinant, kas jaip stojos, atejo ir puolė prieš jį ir pasakė jam visą tiesą Ch1Mr5,33. Tariau tada Viešpatiesp mano: galbūt, jog neseks mane ana žmona Ch1Moz24,39. Atmink, jog neapsirūstavai, kad anoji pavargėlė žmona, kuri kentė kruviną ligą, prisiartino, idant imtų vaistą savos ligos palytėjusis sterblės rūbo tavo DK151-152. Prieikisig Viešpatiesp su tuo nužeminimu, su tuo troškumu ir su tuo tikėjimu, kaip turi pavaizdą tampi žmogup ir taip žmonáip DP371. Turime žinot, jog moterystė nest niekas kito, tiektai patogus ir padorus suglaudimas vieno vyro su viena žmóna DP69. Čia yra žmonà tokia LKKXXIX186(Lz). Gyveno viena žmonà, o turėjo vaikučių dvejetą LKT204(Pjv). Graži ana žmonà, paaukštė Jdr. Patikau tokią žmóną iš Endriejavo Jdr. Toki žmonà ligonis pry munęs buvo Pj. Už manęs čia gyvena tokia žmonà Pgg. Viena žmonà visame bute gyvena Vn. Liko viena žmonà troboj, negali dirbt Drsk. Gera ana žmonà, sutinkam Pvn. Ne žmogus, tik žmonà viena vėlė vailokus Kpč. Jau dabar žmonà i dirba, i daržus ravia, i karvę pamelža Jrb. Sena žmonà, ė kap gražiai gieda Str. Mama tokia nemokyta žmonà buvo, niekur nesikišo Snt. Kai karas buvo, aš buvau su žmonõm, ne su vyrais Nmč. Iš manę prapuolus (be sveikatos) jau žmonà Str. Motka gudri žmonà buvo Pls. Sustikau penkias žmonàs Dv. Buvau žmonà, o dabar jau nėr žmonõs (susirgo) Pst. Tokia žmonà nertinį įsiūlė už dvidešimti rublių Rdn. Nuėjo in miestą, jau juos užspėjo vakaras, prašėsi pas vieną žmoną, kad juos priimtų pernakvot BsPIII250(Brt). [Jis] sudėjęs graudingą lietuvišką dainą, kurią aš užrašiau nuog vienos žmonos A1884,355. Atsiranda tokių tarp žmonų, jog viena pati kelias dešimtis dainių moka padainiuoti DXpsl. Nutilo ir verkia, – matyti, suskudo didžiai žmonos širdis Žem. Ir kai ji į vidų eina, į tą butą, tai ji nieko nerado kaip vieną seną žmoną VoL288. Graži žmonà buvo ir linksma Km. Žmonikė, žmonelė, žmonelikė D.Pošk. Gera žmonẽlė – tik viena kojelė laibesnė Ign. Jaunos tokios žmonẽlės buvo ir abidi nūmirė Gršl. Tokia žmonìkė buvo uogų atnešusi Krš. Jauna žmonìkė išeina, rodo, kur gydytojus [gyvena] Grd. Pabaĩdai mano meičiukus, žmonẽle Aps. Nusigyveno kad viškui žmonýtė Svn. Nėko sau toki žmonìkė NmŽ. Graži žmonáitė, ale treitas vaikų Dv. Teta razumni žmoniùkė Pc. Aš nebekentus paklausiu: – Ko teip tamsta, žmonelýte, verki? Mšk. Viena žmonelė turėjo aitvarą J.Jabl. Žmoneliū́tė Dglš. Nuėjo tad jisai pas biednos žmoniukės ir sako: – Priimk mane ant nakvynės! BsMtII16. Žmonelės suėjo kaimynės lankyti, o vyrai pasiliko priemenėje LzP. Žmón! (voc. sing.) Tvr. ^ Šventa Ona – gera žmona: atvažiavo su šviežiu ragaišiu PPr52. Ona – gera žmona, aptep duoną su smetona Sln. Maža žmonelė visą svietą aprėdo (adata) Prk. Maža žmonelė bebėgdama priėda (ritė) Sch65. Maža žmonelė bebėgdama papampo (ritė) Prk. Juoda žmonẽlė, molinė būdelė, adverniškai gieda (kregždė) JT70. 2. J sutuoktinė savo vyrui, pati: Būsi mana žmonà Lz. Adomas, būdavo, draudžia, prašo, verkia, kad už kito neičiau, kad jo būčiau žmóna Avl. Iš pirtelės (iš prastų namų) paėmė, tai nebus žmonos (bus prasta žmona) Mžš. Tai mano antra žmonà, pirmoji mirė Sk. Keturias žmónas praleidžiau Strn. Jis jau tų žmonų̃ turėjo daugiau Akn. Smertis panosė[je], o jis da žmonõs ieško Mžš. Vyras su žmona gerai gyveno Rš. Žmonà tokia negalinga, tai jis pats kas [bulves] Grz. Žmonà neturėjo nei kokios valios, vyras ją visaip muštravojo Šmn. Jis savo žmóną laiko vietoj senos naginės Kt. Kap aš an jo žmonõs pažiūrau, tai man pusė sveikatos grįžta Pv. Su žmonà persiskyręs Pns. Žmonà ano y[ra] ligoninė[je], su visu menka Varn. Muno žmonà nu jau dešimti metų kaip mirė, vienas pats gyvenau Trkn. Ta jau mun yr antroji žmonà Skd. Čia mat gavau po žmonõs tą žemės šmotuką Lk. Par dvi žmónas mes buvom tryleka vaikų Yl. Žmóną išginė, vienas paliko Krž. Jo sūnaus žmonà tap pat lietuvė Kr. Nu ponas kai žanijos, žmõną atavedė nuo Lietuvos Cs. Su žmonõms maino kaip su kokioms kumelėms Yl. Bars tą žmóną, muš jau už tus piningus Žr. Tiej žmogai vaikščioj[o] top gaspadoriop žmonõs Lz. Aš tau leisiu muno dukterį į žmonas S.Dauk. Aš juk ne mergelė, o vyro žmona V.Krėv. Sarmatą turėtum, žmon rš. Ar aš ne jauna, ar ne graži pana, ar ne visi žinot, jog aš būsiu žmona? JD1563. Kokį šešisdešimt metų ta ano žmonìkė turėjo Varn. Parvažiavo su savo žmonikè ant mėnesio Jdr. Verkė žmonẽlė kaip lytutis lijo Ar. Išsirinko žmonýtę kai cukierką Ds. ^ Gyvenimas be žmonos – lyg daržas be tvoros PPr149. Alus be apynių, o žmona be drobės – niekam verta Pnd. Be vyro galvos žmona nieko nesugalvos KrvP(Lzd). Be vyro žmona nei už durų KrvP(Mrk). Žmonà ne rankovė – neišversi Rod. Žmona ne pirštinė, už juostos neužsikimši, kita nepamainysi Švn. Gera žmonà laiko tris namų kampus, o tėvas – tik vieną Prn. Kuri žmonà netikus, tai visas namas pakrypęs An. Pirmoji žmona nuo Dievo, antroji nuo žmonių, trečioji nuo velnio Tr. Žmona ant lentos, o vyras jau piršliuos LTR(Šl). Žmónai paskutinio žodžio nesakyk Kvr. Žmónai paskutinės teisybės nesakyk ir labai didelės valios neduok Žb. Namie nepatikėk žmona, o kelyje arkliu Prng. Gerų vyrų žmonos ilgai nesensta KrvP(Eig). Būtų gera žmona, kad tik austi mokėtų ir dirbti netingėtų KrvP(Vlk). Žmona tik zyzti ir į akis lįsti LTR(Krtn). Žmona – nakties gegutė, ji visad perkukuoja LTR(Vrn). Girtam ir ožka žmona LTR(Auk). Gaidys nenora vištos perančios, o vyras – žmonõs sergančios Varn. Sveikoji žmonà vyrui, o broliui bagotoji sesuo Erž. Prievarta – gera žmona J.Jabl. Gera žmona pati pasiūlo M.

žmona sinonimai

žmona junginiai

  • (karaliaus) žmona, (karaliaus) žmona, (karalienės) vyras, jaunesnioji žmona, mero žmona, pero žmona, sosto įpėdinio žmona, vikonto žmona
  • Paštu užsakoma žmona

žmona rašyba: žmona kitaipžmona sinonimaižmona skiriasi su vyru ir kreipiasi į teismą prašydama priimti sprendimą dėl šeimos turto ir vaikųžmona pagal zodiako ženkląžmona filmasžmona su paslaptimižmona angliškaižmona ir vyras

Kitos žodžio žmona reikšmės: Žmona angliškai Žmona vokiškai Žmona sinonimas Žmona lenkiškai Žmona antonimas Žmona latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas