taip reikšmė

Kas yra taip? 1 taĩp adv. K, Š, KŽ, FrnW; H, R, MŽ, Sut, L, K.Būg 1. tuo būdu (apibendrinant pasakyto ar iš konteksto suvokiamo veiksmo atlikimo būdą): Taĩp bet kas gali padaryti DŽ. Šis uždavinys sprendžiamas ne taĩp DŽ. Taip daryk Rtr. Išsitraukė laikraštį, perlenkė šiaip, perlenkė taip ir įgrūdo atgal kišenėn V.Bub. Gyvenimas pri gyvenimo – taĩp senovė[je] ūkininkai gyveno Lk. Toliau taĩp, toliau taĩp – ir susirgo, numinę bemylėdamas Lk. Ar ilgai reiks kentėti taĩp nevalgius! Akm. Nusėsk nuo arklio, užmesk pavadį jam ant kaklo ir palik taip vieną, kol tu grįši J.Balč. Todėl su lenciūgais jį drūtai surakino ir surakytą taĩp ant rogių nuvežė sūdyt K.Donel. Taip ėjo sunkios ir vargingos, bet ramios dienos J.Bil. Ėjova namo ne keliu, bet daržais, nes taip buvo arčiau V.Krėv. Kazytė jau kelis kartus prie jo ir taip, ir kitaip. O tas į pirštą tiktai žiūri J.Balt. Drįsau girtis taip stovėsiąs KN32. Argi aš nesakiau, kad taip bus J. Tesie taĩp BŽ108. Taĩp pas mus įprasta NdŽ. Kai kas man šį tą prikiša raštuose, bet taip daro dažnai klaidingai J.Jabl. Taĩp buvo, taĩp ir bus NdŽ. Taĩp augo, taĩp ir mirė (apie senovės moterų šukuosenų vienodumą) Rsn. Taĩp radom, taĩp paliksme Rs. Pas mus taip jau priimta Trg. Tai ką, pabėgai iš dvaro? – Taip jau išeina, dėde Džiugai J.Avyž. Taip laima lėmė R, MŽ. Tai išties dyvai, nės taip nedarydavo būrai K.Donel. Vilius miegabent taip atrodo I.Simon. Dovydonis dabar turėjo pratrūkti, aprėkti šeimininkę ir, žinoma, neduoti arklių. Taip man atrodė J.Balt. Pats pragaras nebūtų drįsęs man patarti taip! J.Gruš. Taip stosis iš tiesos B. Gailu, kad taip yra, bet taip yra A1884,362. Taip tai taip (pritariant, bet kartu norint paprieštarauti, patikslinti), bet kiekvienas kaltinamasis turi teisę gintis rš. ║ santykiauja su „kaip“, „kaipo“, „kaip ir“, „lyg“, „jog“, esančiais prijungiamojo sakinio šalutiniame dėmenyje: Kaip nora, taĩp lei dirbie Pvn. Taip vaitas šaukė, kaip buvo iš seno įpratęs V.Myk-Put. Jis viską taip sutvarkys, kaip aš noriu I.Simon. Kaip išmanom, taĩp pagydomos Mžk. Sutiko mus čia taip, jog rankos niežti ir pačios kirvio griebiasi V.Krėv. Kaip jie norėjo, taip ir palikau I.Simon. Kaip nutrenkė ją ant grindų tėvas, taip ji ir tebegulėjo A.Vien. Kaip darei, taip radai J. Kaip buvo iš pradžios, taip nū ir visada Mž293. Taip bus, kaip man pasakyta SkvApD27,25. Kaip tu mažas be mamužės, taip aš jaunas be seselės KlpD68. Eikš, mylėkivos taip, kaipo mylėdavos broliai! K.Donel. Jis stovėjo akis nudūręs į žemę su kepure rankoje, visai taip, kaip reikia stovėti prieš Pikčiurnienę I.Simon. Kaip liūbij tėvas vaikų pagailėti, taip Ponas vaikus tuos est pamylėti, kurie jo baimės niekad notstoja KN90. ^ Kaip paukščiai giedojo, taip ir paukšteliai gieda NžR. Kaip seniai, taĩp skaniai (sakoma seniai ką bevalgius) Lk. Kaip šaukia, taĩp ir atsiliepia NdŽ. Žmogus taip, Dievas kitaip S.Dauk. Kaip pasiklosi, taip išmiegosi J.Jabl. Kaip tu man, taip aš tau PPr116. Kaip mokam, taip ir šokam A1884,393. Anas kaip stovi, taip braška (labai silpnas) rš. Kaip senieji švilpia, taip jaunieji šoka PPr256. Kaip įmaišysi, taip ir kepsi prš. Ne taip įkando, kaip išsigando LTsV236. ║ vartojamas lyginamuosiuose posakiuose: Jug buvau ne taĩp ištižusi kaip daba Grd. Lietuvių dainos yra taip senos kaip ir pati tauta KlpD3psl. Kas norėjo, tas gėrė, o kas negėrė – negėrė: kaip daba, taĩp i pirmu Akm. Keista pasirodė Petrui, kad mokytas ponas, kuris knygeles rašo, kalba taip gailiai lyg kokia mergaitė V.Myk-Put. Garsas ataidėjo taip negarsiai, taip kimiai lyg iš po žemės I.Simon. Jau niekas tavęs taip giliai nemylės kaip tavo nuliūdęs poeta Mair. Taip gera kaip pilnu žiedu pražydusiems žolynams Vaižg. Nesirūpink, berneli, gausi kitą mergelę. Taip bus graži antroji kaip ir tavo pirmoji StnD5. Barbė, beveik buvo galima tvirtinti, nieko taip puikiai nemokėjo kaip širdingai juoktis I.Simon. Kaip pasakose taip ir gyvenime už gera mokama geru rš. Vaikas uždaro duris, visiškai taip kaip rūpestingas namų šeimininkas I.Simon. Dviem porom ėmė darytis ankšta vienoje gūžtoje; viena kitą ėmė stumti, visiškai lygiai taip kaip paukščiai ar gyvulėliai Vaižg. ^ Taip aukštas kaip stogas, taip mažas kaip pelė, taip saldus kaip medus (obelis ir obuolys) B115. ║ vartojamas sudėtiniuose sakiniuose be santykinio žodžio: Sunku krūmui be lapelių, taip man jaunai be brolelių LTR. ║ kaip bus ar buvo (pasakyta) (prieš arba po tiesioginės ar atpasakojamosios kalbos): O dabar aš sakau taĩp: ta kiaulės meisa vis tiek būs blogai jums Trk. Imk, – tarė, – miels brolau, aš tau daugiaus dar atnešiu. – Taĩp ji pasakiusi, iš urvos greitai išlindo K.Donel. Saldus skanus, raudonas gražus – taip sako žmonės K.Saj. Užrakindamas kunigas taip tebylo: – Pakajus Viešpaties mūsų būk su tavimi irgi su mumis visais Mž127. Taip Ponas Dievas kalbėjo motriškėsp Vln52. 2. kaip turi būti, kaip reikia, kaip įprasta: Ar viskas taĩp? NdŽ. Nejaugi jam lemta būti turtingam? Ne, ne, čia kažkas ne taip rš. Niekur jis neskubėjo, lyg ir apsnūdęs buvo, o matė viską, girdėjo ir pačiu laiku pataisydavo, kas ne taip J.Balt. Kiekvieną dieną jos ateidavo čia, meldėsi vėsumėlėj. Ir šiandien taip J.Balt. 3. KlG136, N, M veiksmo intensyvumui, kokybės, ypatybės, būsenos stiprumui, aplinkybės laipsniui pabrėžti: Taĩp dirba, taĩp pluša sušilęs – visą dieną! DŽ. Mane taĩp sulijo NdŽ. Nestengiu eiti taip pavargęs J. Ką jau pasakysi, kad taip sušilęs atlėkei? Vkš. Nuplyšę, nudriskę taĩp žmoneliai buvę LKT116(Nmk). O taĩp buvo nulijusi, taĩp nulijusi! Varn. Kas judum yr, ko judu taĩp grūstatės (mušatės)? Mžk. Kas tai per niūkims? Dėl ko taĩp rėkiate, vyrai? K.Donel. Bobulė šoko kaip įgelta, net nusigandusi: taip vaikas suriko! V.Krėv. Taip nenorėjau tokia baisia mirtimi mirti, taip troškau gyventi! J.Bil. Ramūnui atrodo, kad ims ir iššoks širdis iš krūtinės – taip ji daužosi V.Bub. Kad taip nekenti munęs, matuše, buvo mažą neauginti StnD9. Ausės ne taĩp geros, kito negirdu Kdl. Išgirdo sodely taip linksmą balselį JD1256. Kam pravirkdei sesužėlę taip graudžioms ašarėlėms? JV303. Taip skaudžiai priėdė, až už uodegos pilvo nematyt (iron.) B. Kanapes ne taĩp par anksti sėdavo LKT102(Kdl). Nustebęs miškas paklausė vėjo: „Ko čia taip ilgu, ko čia taip liūdna?“ K.Bink. Kad būtų ne taip tylu, gal būtų net jaukiau I.Simon. Taip gera žiūrėti į žydinčią obelį, miegantį vaiką ir į tavo akis ūkanotas J.Marcin. ║ santykiauja su jungtukais „kad“, „jog“, jungiančiais aiškinamuosius padarinio reikšmės šalutinius dėmenis: Taĩp sušalau, kad visas virpu NdŽ. Valandelę praleidus, sprogo stabulė taip, kad visi visi pašaliai suskambėjo Jn. Taip skausta kojos, ka nėr kur dingti Skdv. Motyna taip sušuko, jog ir kaimynai išgirdo Žem. O jaučiai taip gražiai ir godžiai ėda, kad, žiūrint į juos, ir man pačiam gera pasidarė J.Bil. Nės, kad verpt reik, jos taĩp daugel pasakų vapa, kad jau ir ranka kuodelį pešt užsimiršta K.Donel. Jis jaučiasi taip kaltas, kad labai sunku jam pažiūrėti Grėtei į akis I.Simon. Senelė buvo taip sena, kad nebegalėjo ir paeiti A.Vien. ║ santykiauja su „kaip“, „lyg“, „tartum“ sakiniuose su patikslinančiu šalutiniu dėmeniu: Jai išėjus, Mackevičius pasijuto taip sumišęs, kaip niekad dar anksčiau nebuvo V.Myk-Put. Galų gale taip jai pasidarė nejauku, lyg kas ją nuogą būtų stumtelėjęs į žmonių būrį Vaižg. Ir taip jiems pasidarė ramu, lyg kokios didžios šventenybės susilaukus į savo būstą Vaižg. Barbė taip nubalo, lyg būtų pamačiusi tėvą iš numirusių prisikeliant I.Simon. Jonas žengia taip lengvai, tartum jokia sunkuma po krūtine jo nesvertų J.Paukš. ◊ ir taĩp toliaũ (toliaũs; M) DŽ, NdŽ; taĩp ir toliaũ sakoma po išvardijimo, norint nurodyti, kad išvardijimą būtų galima dar tęsti: [Kaukui pasitraukus,] pašaro anam neteko lig žiemovidžio; grūdai iš miegų išnyko ir taĩp toliaũs VoL317(Kv). Savų pinigų man nėr; tik tu ir be manęs turtingas …, – taip ir toliau, taip ir toliau Vaižg. kaĩp [jaũ] bùs (bùvo), taĩp [bùs NdŽ] nesvarbu kaip, kad ir kas atsitiktų, vis tiek: Lįsk, sesaite, laukan: kaip jau bus, taip rš. Kaip jau ten buvo, taip, bet jau mamai neliuršk K.Saj. Kaip bus, taip bus, o šiandien kol kas gyvename J.Avyž. neĩ (nė̃, ne) šiaĩp, neĩ (nė̃, ne) taĩp NdŽ 1. niekaip, jokiu būdu: Ir neĩ šiaĩp, neĩ taĩp prigaut mums nedavė valią K.Donel. Nei šiaip, nei taip negali jos pasidalyti rš. 2. nepatogu, nesmagu: Nė̃ šiaĩp, nė̃ taĩp [eiti į senelių namus] – kaip aš numus paliksiu! Grd. Ir mun pačiai pro tus kapiukus ne šiaĩp, ne taĩp eiti Klk. [ar] šiaĩp ar taĩp NdŽ kad ir kaip būtų, ką bekalbėtum (svarstant, samprotaujant): Bet šitas dalykas, ar šiaip ar taip, yra paties leidėjo darbas J.Jabl. Šiaip ar taip, kai kurių žmonių akyse Jonas – išdavikas K.Saj. Bet, šiaip ar taip, mudu draugai, vienas kitą daugiau mylime negu neapkenčiame J.Avyž. šiaĩp be (bei DŽ) taĩp 1. pusėtinai, pakenčiamai: Dar šiaip be taip būtų buvę, jei ne ta liga rš. 2. DŽ vargais negalais, vos ne vos. [ir] šiaĩp ir taĩp visais būdais, visaip: Šiaĩp ir taĩp įtarinėti NdŽ. Irgi nemaž ant svieto šiaĩp ir taĩp prisibandęs K.Donel. Bėgu, plušu, maišau jovalą, ir šiaip ir taip, o mano penimos ne tunka, bet į skūrą traukiasi, kojas po savim riečia rš. šiaĩp [ne] taĩp sunkiai, vos ne vos: Da šiaip taip suduriu galą su galu Tr. Šiaip ne taip išbridau iš pelkės J. Latvių arba prūsų kalbos tekstą šiaip ne taip gali suprasti lietuvių inteligentas K.Būg. [ar] taĩp ar taĩp vis tiek (apie neišvengiamą dalyką, išeities nebuvimą): Nebdirbu, ar taip ar taip muno amžius pry vartų Vn. Nestrošijuos nė gydyties, ka skausta: sakau, a taip a taip mirtis Skdv. Taip ar taip, tas pats galas J.Avyž. taĩp ir taĩp sakoma nenorint plačiai dėstyti to, kas pašnekovui žinoma: Aš nuejau pas tėvus, sakau: – Tėveliai, taĩp i taĩp Lk. Įbėgo kareivis i sako: – Taĩp i taĩp, šviesiausis karaliau Vkš. Vaikis sako: – Kunigeli, taĩp ir taĩp, ką aš turu daryti? VoL318(Kv). Šiukštienė duoda žinią broliui Underavičiui: taip ir taip, gelbėkit sužeistąjį Žem.
2 taĩp prt. 1. R213 teigiamai atsakant į klausimą; tvirtinant; pršn. ne: Ar buvai mieste? – Taĩp, buvau DŽ. Neatsakė nei taĩp, nei ne DŽ. Taĩp, tiesa NdŽ. Vis „taip“ sakyti, taipoti, viskam pritarti LL171. Tamsta esi lenkas? – prakalbinau jį lenkiškai. – Taip, lenkas A.Vien. Tu juokeis, ramunės vis ieškojai, jos lapeliais būrei: taip ar ne J.Marcin. ║ NdŽ pabrėžiant teiginį: Taĩp, tai buvo seni laikai DŽ. Taip, tai buvo gyvenimo knyga – atidengta, nors ir sunkiai suprantama J.Bil. Ji pasižiūrėjo į stogą. Taip, ant stogo buvo kaminas I.Simon. 2. H154 taigi, todėl (reiškiant išvadą): Vislab, kas linguodams ik debesų pasikėlė …, vislab jau prastojo mus ir nulėkė slėptis. Taĩp laukai pasiliko mums visur gedulingi K.Donel. Taĩp po tam keli iš jų, aklai prisimaukę, būriškai bei kiauliškai pradeda zaunyt K.Donel. O taip, mieli broliai, kalti esme ne kūnui, idant pagal kūną gyventumbim VlnE96. 3. NdŽ klausiant: Mūsų darbas jau baigtas. – Taĩp? DŽ. Ar ne taĩp? NdŽ. Gero norėdamas, vokiečiams pranešei, kur kaimynai grūdus suslėpė. Taip? P.Cvir. 4. šiaip sau, šiaip jau: Kažin ar anus atidarys, ar anus taĩp (neatidarę) panaikins Pp. Taĩp davė, nieko nepaėmė DŽ1. Jis nors kartais mėgsta išgerti, bet taip žmogus nemelagis J.Bil. Kai jau visai [katinas] pasišiaušė, tai buvo matyti, kad giliai, apačioj, jo plaukai yra balti, o taip jis buvo rainas rš. Švogeris daugiau žinai, ir kalbos moki, ir taip rš. 5. žodžiui, žodžių junginiui ar sakiniui pabrėžti, išskirti: Sesutėle mano miela, kur taip važinėji? LTR(Pb). Mas taĩp buvom biškį pakalnikė[je] Pp. Čia taĩp toliau už Vadaksties jau tie miškai yr Lž. Šautuvas buvo taĩp pri galvų galo pastatytas Vgr. O jei aš prašyčiau taip tris šimtus? J.Balč. Nuolatinių svečių taip kaip ir nėra prš. Ko taip nori nu munęs, kad tokį saldį liežuvelį padarei? Vkš. ║ kartu su dalelytėmis „kad“, „ir“ sudaro junginius „kad taip“, „ir taip“, „taip ir“: Kad taip mums dabar nulėkus į kaimą ir ten palaukus Pavasario! J.Balč. Ak, kad taip galėtų jis tą ligą išmiegoti! Bet vargu, vargu I.Simon. Neblogai būtų, kad taip koks būrelis lietaus susitaisytų J.Avyž. Kad taip šaukštą žuvienės! Tai gardžiai pasrėbčiau V.Bub. Jis jau ir taĩp pyksta ant manęs NdŽ. Ir taip jau čia daug priplepėjai rš. Vežikas pliekia arklį, nors tas ir taip skrenda kone zovada J.Balt. Kuo jis dar pralinksmins valdovę, jeigu jai ir taip žandai įsmilko nuo kikenimo? K.Saj. Jis taĩp ir neatėjo NdŽ. Kartais taip ir nesuprasdavai, ar ji kukli, ar išdidi I.Simon. Jonas jai padėjo atgauti šiek tiek savarankiškumo, bet Justina taip ir liko užguita ir akla K.Saj. Šarūnė nė vieno karto atvirai su Steponu taip ir nepasikalbėjo V.Bub. Vakar jis taip ir užmigo, nieko galutinai nenusprendęs rš. Pratimai, žygiavimai, slapstymasis, bėgimas taip ir užpildė visus šiuos metus I.Simon. Taĩp ir vargstam, o ką darysi! Akm. Taĩp i stumamos seniejai Vn. Taĩp ir eidavo par žmonis pry kits kito par mašinautes Kv. O akys [arklių] rausvos, pilnos ugnies, taip ir žiburiuoja J.Balt. Tos švaipos taĩp i myžau[ja] (kikena, juokiasi) Rdn. ◊ taĩp ir žinók sakoma įspėjant ar grasinant: Netinki tu sėdėti valdžioj, taip ir žinok J.Balt. taip sãkant (sakýti) sakoma norint mintį, pasakymą patikslinti, pabrėžti: Tas patarimas skubotas, taip sakant, pirštu nuo dangaus nurašytas rš. Pats Sibiro geležinkelis, taip sakyti, buvo lenkų rankose rš. Pradėjau, taip sakant, naują gyvenimą I.Simon. taĩp sáu Rtr, taip sáu Rtr, KŽ 1. vidutiniškas, niekuo nepasižymintis; bet koks: Taĩp sáu mergaitė KŽ. Nu, vestuvės tai taĩp sáu: išsikepdavo ragaišiukų tę biskį geresnių, alų pasidarydavo LKT181-182(Prnv). Jis jau buvo girdėjęs, kad jo pusbrolis ne taip sau paprastas bernas, bet vyras su galva, mokąs skaityti ir rašyti V.Myk-Put. Čia medis ne taip sau medis – istorinis medis rš. Šitie raguoliai ne taip sau raguoliai, o nuo meistrų stalo J.Balt. 2. vidutiniškai, niekuo nepasižymint; bet kaip: O daba jau čia taĩp sáu tesueina Sb. Jis atsakė pamoką tik taĩp sáu DŽ. Sode pradėjo mirti bitės ir ne taip sau, o kelmais J.Balt. 3. be svarbesnio reikalo, tikslo: Ne kasdien vis smalstumais vėdarą linksmyk irgi ne vis durnai ir taĩp sau uždarą pūstyk K.Donel. Ir atrodydavo man, kad šitie žmonės ne su reikalu atėjo į mūsų kiemą, o taip sau, iš dyko buvimo J.Balt.
3 taĩp conj. pakartotas su dalelyte „ir“ arba be jos arba su „kaip“ sudaro jungtukų poras „taip… taip (ir)“, „taip… kaip (ir)“, „kaip… taip (ir)“, jungiančias vienarūšes sakinio dalis: Taĩp vyrai, taĩp motriškos vaikščios vienodai, negalės atskirti Akm. Taigi matai, taĩp paukščiams, taĩp ir mums pasidaro, irgi be vargo būt negal nei viens šiame sviete K.Donel. Pasakoja senovės vengrus vaikščiodavus po kaimus ir gydžius – taip žmones, taip arklius rš. Kaip etimologijoje, taip ir sintaksėje yra sunkumų J.Jabl. Jautienos užsigeidę, taĩp berždžias, kaip ir veršingas pamuša karves K.Donel. Tą atmainą Elzytė pastebėjo, bet nežinojo jos priežasties ir kentė kaip dėl jo, taip ir dėl savo brolių J.Balč. Taip man vienas kaip kitas geras B390. Mūsų tėvas kaip gulėjo vienomis trinytėmis, taip ir išpuolė į kiemą J.Balt. ║ kartu su „ir“ jungia vienarūšes sakinio dalis: Tavęsp šaukiam nasrais taip ir širdžia Mž79. Apmazgok mus nuog piktybių, taip ir nuog visų bjaurybių Mž65. ║ kartu su jungtuku „kaip“ jungia tuos pačius pakartojamus žodžius: Kaip besveikiną, taip besveikiną (begerią) plėčkelę Jzm. Atsakymo kaip nėra, taip nėra Žem. Darbams kaip nėra galo, taip nėra; vieno nebaigei, o matai, jau kitas laukia… V.Krėv. Ir senelė ėmė lesinti ančiuką ir laukti kiaušinių, bet tas kaip nededa, taip nededa J.Balč. Varna jam capt! kepurę nuo galvos, kaip nulėkė, taip nulėkė! BsMtI118. ║ kartu su „kaip“ jungia prijungiamojo sakinio dėmenis: Kaip išvedė žaląją motinai susirgus, taip niekas ir nebeparvedė čia nieko J.Balt.

taip sinonimai

taip junginiai

  • (taip) kaip, (tikrai) taip, būtent taip, daryti toliau taip pat, gali atsitikti taip, ir taip toliau, ir taip toliau ir t.t., išgąsdinti taip, kad kažkas ne taip, kad taip būtų, kas tai matė! kaip taip galima?!, lygiai taip pat gerai, man taip pat, pa(si)tikrinti, daryti taip, kad būtum tikras, palikti viską taip, taip (kam) ir reikia, taip ir. ne-, taip ir... ne-, taip pat, taip pat (ir), taip pat ne-, taip tau ir reikia, šiaip ar taip, šiaip ne taip verstis, šiaip taip, štai taip

taip rašyba: taip pattaipogitaip pat skyrybataipeitaip gime zvaigzdetaip pat sinonimaitaip niekas taves nemylestaip pat lotyniškai

Kitos žodžio taip reikšmės: Taip angliškai Taip vokiškai Taip lenkiškai Taip antonimas Taip frazeologizmas Taip latviškai

Ankstesnis žodis
Sekantis žodis
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas